| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVI/3408/2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie

z dnia 15 lipca 2014r.

w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr XXXVIII/366/14 Rady Miejskiej w Sędziszowie Młp. z dnia 12 czerwca 2014 r

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie po przeprowadzeniu postępowania nadzorczego wobec uchwały Nr XXXVIII/366/14 Rady Miejskiej w Sędziszowie Młp. z dnia 12 czerwca 2014 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

- działając na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 5, art. 18 ust. 1 pkt 1 oraz art. 18a ust. 3 i 4 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2012r. poz. 1113, ze zm.) w związku z art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 267, z późn. zm.)

s t w i e r d z a

nieważność postanowień zawartych w § 2 uchwały Nr XXXVIII/366/14 Rady Miejskiej w Sędziszowie Młp. z dnia 12 czerwca 2014 r. oraz w załączniku nr 2 do tej uchwały.

U z a s a d n i e n i e

Uchwała Nr XXXVIII/366/14 Rady Miejskiej w Sędziszowie Młp. z dnia 12 czerwca 2014r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w dniu 17 czerwca 2014r.

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w wyniku badania przedmiotowej uchwały stwierdziło, co następuje.

Rada Miejska w Sędziszowie Młp. działając na postawie art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r., poz. 594, z późn. zm.) oraz art. 6n  ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz.1399, z późn. zm.)  postanowiła w § 2 uchwały Nr XXXVIII/366/14 z dnia 12 czerwca 2014r. określić wzór imiennego wykazu osób zamieszkujących daną nieruchomość, który stanowi załącznik nr 2 do uchwały, w celu potwierdzenia danych zawartych w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Kolegium Izby zważyło co następuje.

Zgodnie z art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 oraz art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, z późn. zm.) na podstawie upoważnień ustawowych gminie przysługuje prawo stanowienia aktów prawa miejscowego obowiązujących na obszarze gminy. Akty prawa miejscowego ustanawia rada gminy w formie uchwały. Zasady i tryb ogłaszania aktów prawa miejscowego określa ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 i Nr 232, poz. 1378).

Według art. 4 ust. 1 oraz art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011r. Nr 197, poz.1172, ze zm.) akty normatywne, zawierające przepisy powszechnie obowiązujące, ogłaszane w dziennikach urzędowych wchodzą w życie po upływie czternastu dni od dnia ich ogłoszenia, chyba że dany akt normatywny określi termin dłuższy. W wojewódzkim dzienniku urzędowym ogłasza się akty prawa miejscowego stanowione przez sejmik województwa, organ powiatu oraz organ gminy, w tym statuty województwa, powiatu i gminy.

W myśl art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz.1399, z późn. zm.) rada gminy, uwzględniając konieczność zapewnienia prawidłowego obliczenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, określi, w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, obejmujący objaśnienia dotyczące sposobu jej wypełnienia oraz pouczenie, że deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego. Uchwała zawiera także informację o terminach i miejscu składania deklaracji. Rada gminy w w/w uchwale może określić wykaz dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Według art. 26 ust 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.) administrator danych osobowych przetwarzający te dane powinien dołożyć szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności jest obowiązany zapewnić, aby dane te były merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane.

Rada Miejska w Sędziszowie Młp. określając w § 2 uchwały Nr XXXVIII/366/1412 czerwca 2014r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz w załączniku nr 2 do tej uchwały wzór imiennego wykazu osób zamieszkujących daną nieruchomość w celu potwierdzenia danych zawartych w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

- naruszyła w istotny sposób art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz.1399, z późn. zm.) w związku z art. 26 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.), gdyż nałożyła na właścicieli nieruchomości zamieszkałych, tj. na podmioty zobowiązane do założenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, obowiązek zamieszczenia w załączanym do tej deklaracji dokumencie danych osobowych osób zamieszkujących wspólnie z nimi daną nieruchomość, które to dane nie są niezbędne do potwierdzenia danych zawartych w deklaracji, a w konsekwencji prowadzić to będzie do przetwarzania danych osobowych nieadekwatnych w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane.

Mając na względzie powyższe Kolegium Izby orzekło jak w sentencji.

Na powyższą uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie przysługuje Radzie Miejskiej w Sędziszowie Młp. prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie. Skargę wnosi się za pośrednictwem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w terminie 30 dni od dnia doręczenia niniejszej uchwały.

PREZES


dr Zbigniew K. Wójcik

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Karolina Sztobryn

Rzecznik patentowy, doktor nauk prawnych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »