| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVI/3408/2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie

z dnia 15 lipca 2014r.

w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr XXXVIII/366/14 Rady Miejskiej w Sędziszowie Młp. z dnia 12 czerwca 2014 r

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie po przeprowadzeniu postępowania nadzorczego wobec uchwały Nr XXXVIII/366/14 Rady Miejskiej w Sędziszowie Młp. z dnia 12 czerwca 2014 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

- działając na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 5, art. 18 ust. 1 pkt 1 oraz art. 18a ust. 3 i 4 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2012r. poz. 1113, ze zm.) w związku z art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 267, z późn. zm.)

s t w i e r d z a

nieważność postanowień zawartych w § 2 uchwały Nr XXXVIII/366/14 Rady Miejskiej w Sędziszowie Młp. z dnia 12 czerwca 2014 r. oraz w załączniku nr 2 do tej uchwały.

U z a s a d n i e n i e

Uchwała Nr XXXVIII/366/14 Rady Miejskiej w Sędziszowie Młp. z dnia 12 czerwca 2014r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w dniu 17 czerwca 2014r.

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w wyniku badania przedmiotowej uchwały stwierdziło, co następuje.

Rada Miejska w Sędziszowie Młp. działając na postawie art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r., poz. 594, z późn. zm.) oraz art. 6n  ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz.1399, z późn. zm.)  postanowiła w § 2 uchwały Nr XXXVIII/366/14 z dnia 12 czerwca 2014r. określić wzór imiennego wykazu osób zamieszkujących daną nieruchomość, który stanowi załącznik nr 2 do uchwały, w celu potwierdzenia danych zawartych w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Kolegium Izby zważyło co następuje.

Zgodnie z art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 oraz art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, z późn. zm.) na podstawie upoważnień ustawowych gminie przysługuje prawo stanowienia aktów prawa miejscowego obowiązujących na obszarze gminy. Akty prawa miejscowego ustanawia rada gminy w formie uchwały. Zasady i tryb ogłaszania aktów prawa miejscowego określa ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 i Nr 232, poz. 1378).

Według art. 4 ust. 1 oraz art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011r. Nr 197, poz.1172, ze zm.) akty normatywne, zawierające przepisy powszechnie obowiązujące, ogłaszane w dziennikach urzędowych wchodzą w życie po upływie czternastu dni od dnia ich ogłoszenia, chyba że dany akt normatywny określi termin dłuższy. W wojewódzkim dzienniku urzędowym ogłasza się akty prawa miejscowego stanowione przez sejmik województwa, organ powiatu oraz organ gminy, w tym statuty województwa, powiatu i gminy.

W myśl art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz.1399, z późn. zm.) rada gminy, uwzględniając konieczność zapewnienia prawidłowego obliczenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, określi, w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, obejmujący objaśnienia dotyczące sposobu jej wypełnienia oraz pouczenie, że deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego. Uchwała zawiera także informację o terminach i miejscu składania deklaracji. Rada gminy w w/w uchwale może określić wykaz dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Według art. 26 ust 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.) administrator danych osobowych przetwarzający te dane powinien dołożyć szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności jest obowiązany zapewnić, aby dane te były merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane.

Rada Miejska w Sędziszowie Młp. określając w § 2 uchwały Nr XXXVIII/366/1412 czerwca 2014r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz w załączniku nr 2 do tej uchwały wzór imiennego wykazu osób zamieszkujących daną nieruchomość w celu potwierdzenia danych zawartych w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

- naruszyła w istotny sposób art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz.1399, z późn. zm.) w związku z art. 26 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.), gdyż nałożyła na właścicieli nieruchomości zamieszkałych, tj. na podmioty zobowiązane do założenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, obowiązek zamieszczenia w załączanym do tej deklaracji dokumencie danych osobowych osób zamieszkujących wspólnie z nimi daną nieruchomość, które to dane nie są niezbędne do potwierdzenia danych zawartych w deklaracji, a w konsekwencji prowadzić to będzie do przetwarzania danych osobowych nieadekwatnych w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane.

Mając na względzie powyższe Kolegium Izby orzekło jak w sentencji.

Na powyższą uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie przysługuje Radzie Miejskiej w Sędziszowie Młp. prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie. Skargę wnosi się za pośrednictwem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w terminie 30 dni od dnia doręczenia niniejszej uchwały.

PREZES


dr Zbigniew K. Wójcik

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Nowodworski Estates

Biuro Nieruchomości

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »