| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLII/293/2014 Rady Powiatu Łańcuckiego

z dnia 30 czerwca 2014r.

w sprawie przyjęcia lokalnego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży Powiatu Łańcuckiego

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z   dnia 5   czerwca 1998 r. o   samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z   2013 r. poz. 595 z   późn. zm.) i   art. 90 t ust. 1   pkt 1   ustawy z   dnia 7   września 1991 r. o   systemie oświaty (tj. dz. U. z   2004 r. Nr 256, poz. 2572 z   późn. zm.),  

RADA POWIATU ŁAŃCUCKIEGO UCHWALA CO NASTĘPUJE:  

§   1.   Celem lokalnego programu jest wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez pomoc materialną sprzyjającą kontynuowaniu nauki w   szkołach ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Łańcucki. Program realizowany będzie w   roku szkolnym 2014/2015. Adresatami tego programu będą uczniowie klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych. Program ma wspierać edukację dzieci i   młodzieży poprzez ułatwienie skorzystania z   oferty oświatowej szkół prowadzonych poprzez Powiat Łańcucki oddalonych od miejsc zamieszkania uczniów.  

§   2.   1.   Wyrównywanie szans edukacyjnych ma formę częściowej refundacji kosztów zakupu biletów miesięcznych uczniom pierwszych klas szkół ponadgimnazjalnych, dla których Powiat Łańcucki jest organem prowadzącym.  

2.   Refundacja, o   której mowa w   ust. 1   przysługuje uczniom, którzy za miesięczny bilet dojazdu do szkoły środkami komunikacji publicznej płacą co najmniej 35   zł.  

3.   Wysokość refundacji, o   której mowa w   ust.1 wynosi 30% wartości zakupionego biletu miesięcznego za każdy miesiąc, w   którym uczeń uczęszcza do szkoły.  

§   3.   1.   Obsługę lokalnego programu wyrównywania szans edukacyjnych zapewniają szkoły ponadgimnazjalne w   oparciu o   środki finansowe przekazane na ten cel przez organ prowadzący. Dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych sporządzają informację będącą podstawą wypłaty środków według wzoru stanowiącego załącznik do uchwały.  

2.   Środki finansowe przekazywane będą szkołom na   podstawie informacji dyrektora o   ilości uczniów kwalifikujących się do   uczestnictwa w   programie oraz o   wysokości kwoty refundacji. Informacja ta przekazywana jest organowi prowadzącemu do piętnastego dnia miesiąca za dany miesiąc.  

3.   Warunkiem otrzymania refundacji przez ucznia jest okazanie w   sekretariacie szkoły imiennego biletu miesięcznego zakupionego na dany miesiąc o   wartości nie mniejszej niż 35 zł.  

4.   Wypłata kwoty refundacji następować będzie na konto wskazane przez ucznia.  

§   4.   Uczeń traci prawo do refundacji w   następujących przypadkach:  

1)   gdy przestaje kontynuować naukę w   szkole ponadgimnazjalnej, dla której organem prowadzącym jest Powiat Łańcucki,  

2)   gdy została mu udzielona kara nagany przez dyrektora szkoły,  

3)   gdy przekroczył semestralnie liczbę 20 godzin nieusprawiedliwionej nieobecności na zajęciach edukacyjnych w   danym typie szkoły,  

4)   otrzymania nagannej oceny z   zachowania za I   półrocze roku szkolnego 2014/2015.  

§   5.   Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Łańcuckiego.  

§   6.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego z   mocą obowiązującą od 1   września 2014   r.  

PRZEWODNICZĄCY  

Rady Powiatu Łańcuckiego  

Stanisław PANEK  


Załącznik Nr 1   do Uchwały Nr XLII/293/2014    
Rady Powiatu Łańcuckiego    
z dnia 30 czerwca 2014 r.  
 

Liczba uczniów …………………..…………...…………. w   ………………………….  

(miejscowość)                                                           (nazwa szkoły)  

objętych 30% refundacją kosztów dojazdu do szkoły za m-c ………………. rok ……  

 

Lp.  

Imię i   nazwisko ucznia  

Adres zamieszkania  

Nr legitymacji szkolnej  

Cena biletu miesięcznego w    

Kwota 30% refundacji  

 

 

 

 

 

 

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

KRAUSE LEGAL Kancelaria prawna

Nasza kancelaria świadczy wszechstronną pomoc prawną skierowaną do właścicieli firm rodzinnych oraz małych i średnich przedsiębiorstw.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »