| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr L/304/14 Rady Gminy Gorzyce

z dnia 25 czerwca 2014r.

w sprawie ustalenia czasu, w którym przedszkola publiczne w Gminie Gorzyce zapewniają bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę oraz ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 1 pkt 2 i art. 14 ust. 5 pkt 1 w związku z art. 5c pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) Rada Gminy Gorzyce uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się, że w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Gorzyce, zwanych dalej "przedszkolami", wymiar zajęć bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki wynosi 5 godzin dziennie, w godzinach od 8.00 do 13.00.

2. Ustala się, że świadczenia udzielane przez przedszkola podlegają opłacie w czasie przekraczającym wymiar określony w ust. 1.

3. Rodzice lub opiekunowie prawni wyprzedzająco deklarują na okres co najmniej jednego miesiąca korzystanie przez dziecko z zajęć w przedszkolu - w czasie ustalonym w ust. 1 lub w czasie przekraczającym ten wymiar.

§ 2. 1. Wysokość opłaty, o której mowa w §1 ust. 2 wynosi 1 zł za każdą godzinę zajęć, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.

2. Wysokość opłaty, o której mowa w ust. 1 podlega corocznej waloryzacji na zasadach określonych przepisami ustawy o systemie oświaty.

3. Opłatę godzinową za każde następne dziecko ustala się w wysokości 60% kwoty określonej w ust. 1.

4. W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu opłata, o której mowa w ust. 1 jest nienaliczana, pod warunkiem zgłoszenia nieobecności dziecka, nie później niż do godz. 8.00 w pierwszym dniu tej nieobecności.

5. W przypadku nieodbierania dziecka w godzinach zadeklarowanych zgodnie z §1 ust. 3, nalicza się za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka w przedszkolu opłatę w wysokości określonej w ust. 1.

§ 3. Opłata o której mowa w §2 ust. 1 wnoszona jest comiesięcznie przez rodzica lub opiekuna prawnego z dołu w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dziecko korzystało z zajęć podlegających opłacie.

§ 4. Traci moc uchwała Nr VIII/29/11 Rady Gminy Gorzyce z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie ustalenia wymiaru zajęć bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz opłat za świadczenia udzielane w czasie przekraczającym ten wymiar w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Gorzyce (Dz. Urz. Woj. Podk. Nr 81, poz. 1387 z późn. zm.).

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego z mocą obowiązującą od 1 września 2014 r.

Przewodniczący Rady Gminy


mgr inż. Mirosław Kopyto

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kamil Kopka

Wiceprezes ds. finansowania rolnictwa i budownictwa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »