| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLVII/258/14 Rady Miasta Dynów

z dnia 21 sierpnia 2014r.

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 4, art.40 ust. 1, art.42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 roku o   samorządzie gminnym /tj. Dz. U   z 2013 r. poz. 594 z   późn. zm./ Rada Miasta Dynów uchwala co, następuje:                                                                                      

§   1.   W budżecie Miasta Dynowa na 2014 rok wprowadza się następujące zmiany ;  

1.   Zwiększa się dochody o   kwotę 693   090,30 zł, z   tego w   układzie dział, rozdział, paragraf klasyfikacji budżetowej  

 

Dział  
Rozdział  

Paragraf  

Nazwa, działu, rozdziału, paragrafu, źródło  

Kwota  
w złotych  

400  

 

Wytwarzanie i   zaopatrywanie w   energię elektryczną, gaz i   wodę  

1 700  

40001  

 

Dostarczanie ciepła  

1 200  

 

0830  

Wpływy z   usług  

1 200  

40002  

 

Dostarczanie wody  

500  

 

0830  

Wpływy z   usług  

500  

600  

 

Transport i   łączność  

230 000  

60078  

 

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych  

230 000  

 

2030  

Dotacje celowe otrzymane z   budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  

230 000  

700  

 

Gospodarka mieszkaniowa  

6 900  

70005  

 

Gospodarka gruntami i   nieruchomościami  

6 900  

 

0690  

Wpływy z   różnych opłat  

1 400  

 

0760  

Wpływy z   tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w   prawo własności  

3 000  

 

0870  

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  

1 500  

 

0920  

Pozostałe odsetki  

1 000  

710  

 

Działalność usługowa  

30 000  

71035  

 

Cmentarze  

30 000  

 

2700  

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z   innych źródeł  

30 000  

 

 

- dotacja od konserwatora zabytków prace remontowo-konserwacyjne kaplicy cmentarnej w   Dynowie  

30 000  

750  

 

Administracja publiczna  

2 400  

75023  

 

Urzędy gmin (miast i   miast na prawach powiatu)  

1 700  

 

0970  

Wpływy z   różnych dochodów  

1   700  

75095  

 

Pozostała działalność  

700  

 

0830  

Wpływy z   usług  

700  

754  

 

Bezpieczeństwo publiczne i   ochrona przeciwpożarowa  

28   143,47  

75412  

 

Ochotnicze straże pożarne  

28   143,47  

 

2460  

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych  

28   143,47  

 

 

- dotacja z   Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i   Gospodarki Wodnej w   Rzeszowie na zakup wyposażenia dla Ochotniczych Straży Pożarnych  

28   143,47  

758  

 

Różne rozliczenia  

388 000  

75801  

 

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego  

378 000  

 

2920  

Subwencje ogólne z   budżetu państwa  

378 000  

75814  

 

Różne rozliczenia finansowe  

10 000  

 

0920  

Pozostałe odsetki  

10 000  

852  

 

Pomoc społeczna  

281,70  

85219  

 

Ośrodki pomocy społecznej  

281,70  

 

2007  

Dotacje celowe w   ramach programów finansowanych z   udziałem środków europejskich oraz środków o   których mowa w   art.5 ust.1 opkt.3 oraz art.3 pkt.5 i   6 ustawy, lub płatności w   ramach budżetu środków europejskich  

281,70  

900  

 

Gospodarka komunalna i   ochrona środowiska  

5   596,40  

90002  

 

Gospodarka odpadami  

5   596,40  

 

2460  

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych  

5   596,40  

 

 

- dotacja z   Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i   Gospodarki Wodnej w   Rzeszowie na usuwanie wyrobów zawierających azbest  

5   596,40  

921  

 

Kultura i   ochrona dziedzictwa narodowego  

68,73  

92120  

 

Ochrona zabytków i   opieka nad zabytkami  

68,73  

 

2910  

Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności , w   tym wykorzystanych niezgodnie z   przeznaczeniem, z   naruszeniem procedur, o   których mowa w   art. 184 ustawy , pobranych nienależnie lub w   nadmiernej wysokości  

68,73  

 

 

- zwrot niewykorzystanej dotacji przez Starostwo Powiatowe w   Przeworsku z   roku 2013  

68,73  

 

 

Razem zwiększenie dochodów  

693   090,30  

2.   Zmniejsza się dochody budżetu o   kwotę 8   350,43 złotych , w   tym z   następujących źródeł  

 

Dział  
Rozdział  

Paragraf  

Nazwa, działu, rozdziału, paragrafu, źródło  

Kwota  
w złotych  

852  

 

Pomoc społeczna  

8 281,70  

85212  

 

Świadczenia rodzinne, świadczenie z   funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i   rentowe z   ubezpieczenia społecznego  

8 000  

 

2360  

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z   realizacja zadań z   zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  

8 000  

85219  

 

Ośrodki pomocy społecznej  

281,70  

 

2009  

Dotacje celowe w   ramach programów finansowanych z   udziałem środków europejskich oraz środków o   których mowa w   art.5 ust.1 opkt.3 oraz art.3 pkt.5 i   6 ustawy, lub płatności w   ramach budżetu środków europejskich  

281,70  

921  

 

Kultura i   ochrona dziedzictwa narodowego  

68,73  

92116  

 

Biblioteki  

68,73  

 

2910  

Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności , w   tym wykorzystanych niezgodnie z   przeznaczeniem, z   naruszeniem procedur, o   których mowa w   art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w   nadmiernej wysokości  

68,73  

 

 

- zwrot niewykorzystanej dotacji przez Miejską Bibliotekę Publiczną w   Dynowie z   roku 2013  

68,73  

 

 

Razem zmniejszenie dochodów  

350,43  

1)   Dochody z   tytułu dotacji z   Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i   Gospodarki Wodnej w   Rzeszowie wprowadzono na podstawie następujących umów dotacji:  

a)   Nr 274/2014/UR/R/D z   dnia 30-07-2014  

b)   Nr 276/2014/UR/R/D z   dnia 30-07-2014  

c)   Nr 277/2014/UR?R/D z   dnia 30-07-2014  

d)   Nr 105/2014/OZ/R/DA z   dnia 11-06-2014 r.  

2)   Środki na usuwanie skutków klęsk żywiołowych wprowadzono na podstawie Promesy Ministerstwa Administracji i   Cyfryzacji Nr DUSKŻ-1.864.208.2014 z   dnia 23-07-2014 r.  

3)   Środki rezerwy subwencji oświatowej wprowadzono na podstawie pisma Ministra Finansów znak ST%/4822/10g/BKU/14/RD-71346 z   dnia 01 sierpnia 2014 roku  

4)   Środki od Podkarpackiego Konserwatora zabytków wprowadzono na podstawie umowy Nr 53/R/2014 z   dnia 09-06-2014 r.  

3.   Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o   kwotę 106 500 złotych, z   tego w   układzie: dział, rozdział, paragraf klasyfikacji budżetowej  

 

Dział  
Rozdział  

Paragraf  

Nazwa, działu, rozdziału, paragrafu, źródło  

Kwota  
w złotych  

600  

 

Transport i   łączność  

36 000  

60016  

 

Drogi publiczne gminne  

36 000  

 

6050  

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  

36 000  

 

 

„Poprawa systemu rowów do rzeki San oraz wykonanie rowu odprowadzającego w/w wody opadowe na działce Nr ewid. gruntów 5630 w   Dynowie”  

36 000  

710  

 

Działalność usługowa  

30 000  

71035  

 

Cmentarze  

30 000  

 

4270  

Zakup usług remontowych  

30 000  

 

 

- remont kaplicy cmentarnej w   Dynowie  

30 000  

801  

 

Oświata i   wychowanie  

40 500  

80101  

 

Szkoły podstawowe  

30 000  

 

4210  

Zakup materiałów i   wyposażenia  

5 000  

 

4260  

Zakup energii  

20 000  

 

4300  

Zakup usług pozostałych  

5 000  

80104  

 

Przedszkola  

10 000  

 

4210  

Zakup materiałów i   wyposażenia  

3 000  

 

4240  

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i   książek  

2 200  

 

4280  

Zakup usług zdrowotnych  

1 000  

 

4430  

Różne opłaty i   składki  

3 800  

80195  

 

Pozostała działalność  

500  

 

6050  

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  

500  

 

 

-„Przebudowa pomieszczeń o   pow. ok. 350 m² w   Zespole Szkół przy ul. Szkolnej w   Dynowie na potrzeby Miejskiej Biblioteki Publicznej w   Dynowie”  

500  

 

 

Razem zmniejszenie wydatków  

106 500  

4.   Zwiększa się wydatki budżetu gminy o   kwotę 791   239,87 złotych, z   tego w   układzie: dział, rozdział, paragraf klasyfikacji budżetowej  

 

Dział  
Rozdział  

Paragraf  

Nazwa, działu, rozdziału, paragrafu, źródło  

Kwota  
w złotych  

400  

 

Wytwarzanie w   energię elektryczną, gaz i   wodę  

12 300  

40002  

 

Dostarczanie wody  

12 300  

 

6050  

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  

12 300  

 

 

- budowa odcinka sieci wodociągowej wraz z   przyłączami na Osiedlu Wyszyńskiego  

12 300  

600  

 

Transport i   łączność  

266 000  

60078  

 

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych  

266 000  

 

4270  

Zakup usług remontowych  

266 000  

 

 

„Remont drogi gminnej Nr 108003R w   Dynowie  

266 000  

630  

 

Turystyka  

5 609  

63003  

 

Zadania w   zakresie upowszechniania turystyki  

5 609  

 

6050  

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  

5 609  

 

 

- realizacja zadania: ”Trasy rowerowe w   Polsce Wschodniej”  

5 609  

710  

 

Działalność usługowa  

30 000  

71035  

 

Cmentarze  

30 000  

 

4270  

Zakup usług remontowych  

30 000  

 

 

- prace remontowo-konserwacyjne kaplicy cmentarnej w   Dynowie  

30 000  

754  

 

Bezpieczeństwo publiczne i   ochrona przeciwpożarowa  

28   143,47  

75412  

 

Ochotnicze straże pożarne  

28   143,47  

 

4210  

Zakup materiałów i   wyposażenia  

28   143,47  

801  

 

Oświata i   wychowanie  

418 500  

80101  

 

Szkoły podstawowe  

378 000  

 

4270  

Zakup usług remontowych  

378 000  

80132  

 

Szkoły artystyczne  

40 000  

 

4240  

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych  
i książek  

40 000  

80195  

 

Pozostała działalność  

500  

 

4300  

Zakup usług pozostałych  

400  

 

4430  

Różne opłaty i   składki  

100  

900  

 

Gospodarka komunalna i   ochrona środowiska  

25   596,40  

90001  

 

Gospodarka ściekowa  

20 000  

 

6050  

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  

20 000  

 

 

- „Przebudowa i   rozbudowa kanalizacji ogólnospławnej przy ul. Wierzbowej w   Dynowie”  

20 000  

90002  

 

Gospodarka odpadami  

5   596,40  

 

4300  

Zakup usług pozostałych  

5   596,40  

921  

 

Kultura i   ochrona dziedzictwa narodowego  

3 000  

92109  

 

Domy i   ośrodki kultury, świetlice i   kluby  

3 000  

 

2480  

Dotacja podmiotowa z   budżetu dla samorządowej instytucji kultury  

3 000  

 

 

- dotacja dla MOK w   Dynowie  

3 000  

926  

 

Kultura fizyczna i   sport  

2 091  

92601  

 

Obiekty sportowe  

2 091  

 

4170  

Wynagrodzenia bezosobowe  

2 091  

 

 

Razem zwiększenie wydatków  

791   239,87  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Dynów                                                                        

§   3.   Uchwała wchodzi w   życie z   dniem podjęcia i   podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Dynów  


Roman   Mryczko

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Stanisław Trzeciak

Radca prawny (prawo Białorusi), aplikant radcowski OIRP Lublin

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »