| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr LXI/1374/14 Rady Miasta Krosna

z dnia 29 sierpnia 2014r.

w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta Krosna

Na podstawie art. 5a ust. 2 oraz art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, zm.  poz. 645 i 1318; z 2014 r. poz. 379) oraz art. 3d ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595, zm. poz. 645; z 2014 r. poz. 379)

uchwala się, co następuje:

Rozdział 1.
Zasady ogólne

§ 1. 1. W konsultacjach społecznych mogą uczestniczyć wszyscy mieszkańcy miasta Krosna posiadający czynne prawo wyborcze do Rady Miasta Krosna.

2. Konsultacje, w zależności od ich przedmiotu, mogą obejmować swoim zasięgiem całe miasto, jego część lub określone środowisko mieszkańców.

§ 2. Celem konsultacji społecznych jest w szczególności:

1) włączenie mieszkańców w proces zarządzania Miastem;

2) poznanie opinii mieszkańców o poddanej konsultacjom społecznym sprawie;

3) maksymalizacja efektywności i trafności procesów decyzyjnych;

4) pozyskanie społecznego zrozumienia i akceptacji dla projektowanych rozwiązań;

5) budowanie społeczeństwa obywatelskiego.

§ 3. Konsultacje społeczne przeprowadza się:

1) w sposób stwarzający warunki do powszechnego uczestnictwa w nich osób, o których mowa w § 1 ust. 1;

2) z zapewnieniem rzetelności i kompletności informacji o przedmiocie konsultacji oraz ich szczegółowych zasadach i trybie.

§ 4. 1. Konsultacje społeczne mogą być przeprowadzone w następujących formach:

1) protokołowanych otwartych spotkań z mieszkańcami;

2) pisemnego, w tym elektronicznego, zbierania uwag i opinii;

3) zbierania uwag i opinii w punkcie konsultacyjnym;

4) warsztatów projektowych będących ustrukturyzowaną pracą grupy osób, prowadzącą do wypracowania propozycji rozwiązań;

5) ankiet samodzielnie wypełnianych przez respondentów, w szczególności wypełnianych przy użyciu internetu;

6) innych niż określone w pkt 1-5, wynikających ze specyfiki przedmiotu konsultacji.

2. Możliwe jest łączenie form prowadzenia konsultacji.

Rozdział 2.
Tryb inicjowania konsultacji społecznych

§ 5. Konsultacje społeczne przeprowadza się:

1) gdy wymagają tego przepisy ustaw;

2) w innych sprawach należących do zakresu działania Miasta Krosna:

a) z inicjatywy Prezydenta Miasta Krosna,

b) z inicjatywy Rady Miasta Krosna,

c) na wniosek:

- co najmniej 50 mieszkańców miasta Krosna posiadających czynne prawo wyborcze do Rady Miasta Krosna,

- zarządu jednostki pomocniczej Miasta Krosna, złożony na podstawie uchwały rady dzielnicy lub ogólnego zebrania mieszkańców osiedla,

- Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Krośnie,

- Młodzieżowej Rady Miasta Krosna,

- organizacji pozarządowych lub podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.), działających na terenie miasta Krosna lub na rzecz mieszkańców Krosna, bez względu na ich siedzibę.

§ 6. Rada Miasta Krosna występuje z inicjatywą przeprowadzenia konsultacji w formie uchwały, w której wskazuje przedmiot konsultacji oraz cel ich przeprowadzenia.

§ 7. 1. Wniosek o przeprowadzenie konsultacji, składany przez podmiot lub podmioty określone w § 5 pkt 2 lit. c, kieruje się do Prezydenta Miasta Krosna.

2. Wniosek o przeprowadzenie konsultacji, złożony przez podmiot lub podmioty, o których mowa w § 5 pkt 2 lit. c, zawiera:

1) opis przedmiotu konsultacji;

2) propozycję formy konsultacji;

3) uzasadnienie przeprowadzenia konsultacji.

3. Wniosek o przeprowadzenie konsultacji zgłoszony przez grupę mieszkańców, o której mowa w § 5 pkt 2 lit. c tiret pierwsze, zawiera również:

1) wskazanie imienia i nazwiska osoby reprezentującej wnioskodawców oraz jej danych kontaktowych;
2) wykaz osób popierających wniosek o przeprowadzenie konsultacji obejmujący następujące dane dotyczące tych osób:

a) imię i nazwisko,

b) adres zamieszkania,

c) numer PESEL,

d) własnoręczny podpis.

§ 8. Prezydent Miasta Krosna rozpatruje złożony wniosek w terminie 30 dni od daty jego wpłynięcia, informując wnioskodawcę o sposobie jego rozpatrzenia i podając uzasadnienie.

Rozdział 3.
Tryb prowadzenia konsultacji społecznych

§ 9. Konsultacje społeczne przeprowadza Prezydent Miasta Krosna.

§ 10. 1. Konsultacje rozpoczynają się z chwilą opublikowania ogłoszenia Prezydenta Miasta o przeprowadzeniu konsultacji.

2. Prezydent Miasta określa:

1) przedmiot konsultacji;

2) cel konsultacji;

3) formę konsultacji;

4) termin przeprowadzenia konsultacji i czas ich trwania;

5) szczegółowy tryb przeprowadzania konsultacji;

6) komórkę organizacyjną Urzędu Miasta Krosna odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji.

3. Konsultacje trwają co najmniej 14 dni.

4. Prezydent Miasta publikuje ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji na stronie internetowej Miasta Krosna, w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krosna i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Krosna oraz w inny sposób, jeżeli uzna to za celowe.

§ 11. 1. Po zakończeniu konsultacji Prezydent Miasta Krosna sporządza raport z ich przebiegu.

2. Raport, o którym mowa w ust. 1, powinien zawierać co najmniej informacje o:

1) komórce organizacyjnej Urzędu Miasta Krosna odpowiedzialnej za przeprowadzenie konsultacji;

2) przeprowadzonej akcji informacyjnej;

3) działaniach podjętych w ramach konsultacji wraz z omówieniem zastosowanych narzędzi konsultacyjnych;

4) zebranych uwagach i opiniach mieszkańców;

5) sposobie ustosunkowania się Prezydenta Miasta Krosna do zebranych uwag i opinii wraz z uzasadnieniem.

3. Raport, o którym mowa w ust. 1, Prezydent Miasta przedstawia Radzie Miasta i mieszkańcom, za pośrednictwem strony internetowej Miasta Krosna, Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Krosna oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Krosna, nie później niż w ciągu 60 dni od dnia zakończenia konsultacji.

4. W uzasadnionych przypadkach, wymagających sporządzenia obszernej dokumentacji lub dodatkowych analiz, termin, o którym mowa w ust. 3, może być dłuższy. Informację o przesunięciu terminu i jego przyczynach należy podać do publicznej wiadomości.

Rozdział 4.
Przepisy końcowe

§ 12. Wyniki konsultacji społecznych mają charakter opiniodawczy, a ich wyniki nie są wiążące, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.

§ 13. W przypadku, gdy obowiązek przeprowadzenia konsultacji społecznych wynika z odrębnych przepisów, niniejszą uchwałę stosuje się tylko w takim zakresie, w jakim zasady i tryb konsultacji nie zostały odmiennie uregulowane w tych przepisach.

§ 14. Traci moc uchwała Nr III/47/02 Rady Miasta Krosna z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Miasta.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krosna.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący Rady Miasta Krosna


Stanisław Słyś

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mariański Group

Profesjonalizm & Pasja

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »