| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Decyzja nr OKR-4210-29(8)/2014/407/XI/JPi1 Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

z dnia 9 września 2014r.

w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej- Krośnieński Holding Komunalny Sp. z o.o. z siedzibą w Krośnie

Na podstawie art. 47 ust. 1 i 2 oraz art. 23 ust. 2 pkt 2, pkt 3 lit. b i c ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r., poz. 1059 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 104 § 1 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn.zm.) w związku z art. 30 ust. 1 ustawy – Prawo energetyczne

po rozpatrzeniu wniosku

z dnia 15 lipca 2014 r. znak DE/26/2014,
w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła,
Przedsiębiorstwa energetycznego
Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej- Krośnieński Holding Komunalny Sp. z o.o. z siedzibą w Krośnie
zwanej w dalszej części decyzji  „Przedsiębiorstwem energetycznym”, uzupełnionego pismami z dni: 20 sierpnia 2014 r., znak: DE/28/14, 2 września 2014 r., znak: DE/30/14, 3 września 2014 r. bez znaku
postanawiam

zatwierdzić taryfę dla ciepła ustaloną przez Przedsiębiorstwo energetyczne, stanowiącą załącznik do niniejszej decyzji, na okres jednego roku od dnia prowadzenia taryfy dla ciepła do stososowania.

Uzasadnienie

Na podstawie art. 61 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, na wniosek Przedsiębiorstwa energetycznego, posiadającego koncesje z dnia 12 października 1998 r.: w zakresie wytwarzania ciepła nr WCC/258/407/U/2/98/EB (późn. zm.) oraz w zakresie przesyłania i dystrybucji ciepła nr PCC/271/407/U/2/98/EB (z późn. zm.), w dniu 18 lipca 2014 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła, ustalonej przez zainteresowane Przedsiębiorstwo energetyczne.

Zgodnie z art. 47 ust. 1 i 2 ustawy - Prawo energetyczne, przedsiębiorstwo energetyczne posiadające koncesje na prowadzenie powyższej działalności gospodarczej ustala taryfę dla ciepła oraz proponuje jej okres obowiązywania. Przedłożona taryfa podlega zatwierdzeniu przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, o ile jest zgodna z zasadami i przepisami określonymi w art. 44-46 ustawy – Prawo energetyczne. W trakcie postępowania administracyjnego, na podstawie zgromadzonej dokumentacji ustalono, że Przedsiębiorstwo energetyczne opracowało taryfę zgodnie z zasadami określonymi w art. 44 i 45 ustawy – Prawo energetyczne oraz przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 17 września 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z 2010 r. Nr 194, poz. 1291), zwanego w dalszej części decyzji „rozporządzeniem taryfowym”. Ceny wytwarzania ciepła zostały skalkulowane w oparciu o uproszczony sposób kalkulacji cen dla źródeł ciepła, w których ciepło wytwarzane jest w jednostce kogeneracyjnej  ( § 13 rozporządzenia taryfowego). Stawki opłat za usługi przesyłania i dystrybucji ciepła zostały skalkulowane na podstawie kosztów uzasadnionych prowadzenia działalności gospodarczej, zaplanowanych dla pierwszego roku stosowania taryfy. Ocena tych kosztów została dokonana na podstawie porównania, wynikających z nich, jednostkowych kosztów planowanych dla pierwszego roku stosowania taryfy z uzasadnionymi jednostkowymi kosztami wynikającymi z kosztów poniesionych w roku kalendarzowym poprzedzającym pierwszy rok stosowania taryfy (§ 12 ust. 2 rozporządzenia taryfowego). Okres na jaki została zatwierdzona taryfa dla ciepła jest zgodny z §13 ust. 8 rozporządzenia taryfowego. W tym stanie rzeczy postanowiłem orzec jak w sentencji.


POUCZENIE

1. Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie – Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, za pośrednictwem Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, w terminie dwutygodniowym od dnia jej doręczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne oraz art. 47946 pkt 1 i art. 47947 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego).

2. Odwołanie od decyzji powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji i wartości przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także zawierać wniosek o uchylenie albo o zmianę decyzji – w całości lub części (art. 47949 Kodeksu postępowania cywilnego). Odwołanie należy przesłać na adres Południowo - Wschodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki z siedzibą w Krakowie, ul. Juliusza Lea 114, 30 –133 Kraków.

3. Stosownie do art. 47 ust. 3 pkt 2 w związku z art. 31 ust. 3 pkt 2 i ust. 4 ustawy – Prawo energetyczne, taryfa wraz z decyzją zostaną skierowane do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

4. Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy – Prawo energetyczne taryfa może zacząć obowiązywać nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia od dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

z up. Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
Dyrektor Południowo - Wschodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki z siedzibą w Krakowie


dr Małgorzata Nowaczek-Zaremba

1. MPGK Krosno Sp. z o.o., ul.Fredry 12, 38-400 Krosno,

2. Wojewoda Podkarpacki,

3. aa.
Uiszczono opłatę skarbową w wysokości 10 złotych w dniu 07 lipca 2014 r.  Jerzy Piela - główny specjalista


Załącznik do Decyzji Nr OKR-4210-29(8)/2014/407/XI/JPi1
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
z dnia 9 września 2014 r.
Zalacznik1.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Agnieszka Kalicińska

Konsultant w Departamencie Doradztwa Podatkowego i Prawnego w Mariański Group Kancelaria Prawno-Podatkowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »