| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLV/526/2014 Rady Miejskiej w Dębicy

z dnia 5 września 2014r.

w sprawie zmiany budżetu Miasta Dębica na 2014r

Na podstawie art.18  ust.2  pkt 4 i pkt.9 lit.d, pkt.10 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2013 poz.594 z póź.zm.), oraz art.211-212, art.214, art.217, art.235-236  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz.U.z 2013 poz.885 z póź.zm.) – Rada Miejska w Dębicy uchwala co następuje :              W uchwale budżetowej Gminy Miasta Dębica na 2014r nr XXXIX/444/2013 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 20 grudnia 2013r z póź.zm. wprowadza się następujące zmiany :

§ 1. 1. Zwiększa się dochody majątkowe budżetu miasta na 2014r o łączną kwotę 520.000 zł, dokonując jednocześnie zmiany „Tabeli Nr 1 do uchwały budżetowej Gminy Miasta Dębica na 2014r”.

2. Zmiany opisane w ust.1 przedstawione zostały w „Tabeli Nr 1 Dochody budżetowe na 2014r”  stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Zwiększa się wydatki budżetu miasta na 2014r o kwotę 561.215 zł dokonując jednocześnie zmiany „Tabeli Nr 2 do uchwały budżetowej Gminy Miasta Dębica na 2014r” , w tym :

1) zwiększa   się wydatki bieżące o kwotę 283.647 zł,

2) zmniejsza  się wydatki majątkowe o kwotę 257.432 zł,

3) zwiększa   się wydatki majątkowe o kwotę 535.000 zł.

4. Zmiany opisane w ust.3 przedstawione zostały w „Tabeli Nr 2 Wydatki budżetowe na 2014r”  stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

5. W  „Tabeli Nr 3 Wydatki majątkowe na 2014r” wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

6. W załączniku nr 1 do uchwały budżetowej pn.„Dotacje udzielone z budżetu miasta na 2014r” wprowadza się zmiany, jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zwiększa się planowany deficyt budżetu miasta o kwotę 41.215 zł. Określa się planowany deficyt budżetu na 2014r w kwocie 5.475.383 zł.

2. Źródłem  sfinansowania planowanego deficytu budżetu w wysokości 5.475.383 zł, spłat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz zobowiązań z tytułu emisji obligacji w wysokości
5.800.785 zł, będą przychody budżetu z tytułu planowanego kredytu bankowego w kwocie 6.500.000 zł oraz wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 4.776.168 zł.

3. Zmniejsza się planowane rozchody budżetu miasta na 2014r o kwotę 41.215 zł, z tytułu umorzenia części pożyczek zaciągniętych w 2006r na „Modernizację systemu ogrzewania budynków wielorodzinnych przy ul.Rzeszowskiej” (14.379 zł) i „Budowę kanalizacji sanitarnej ul.Ligęzów” (26.836 zł).

§ 3. Budżet miasta na 2014r, po zmianach określonych w §1 i §2 będzie równy :

1. Dochody budżetu miasta ogółem 135.047.840 zł, w tym :

1) dochody bieżące 125.594.832 zł,

2) dochody majątkowe 9.453.008 zł.

2. Wydatki budżetu miasta  ogółem 140.523.223 zł,, w tym :

1) wydatki bieżące 120.516.695 zł;

2) wydatki majątkowe 20.006.528 zł.

3. Przychody budżetu w kwocie 11.276.168 zł stanowią :

1) kredyt bankowy 6.500.000 zł;

2) wolne środki z lat ubiegłych 4.776.168 zł.

4. Rozchody budżetu w kwocie 5.800.785 zł obejmują :

1) spłatę rat pożyczek 130.785 zł;

2) spłatę rat kredytów 3.170.000 zł;

3) wykup obligacji serii L 2.500.000 zł.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Dębicy


Stanisław Leski


Załącznik do Uchwały Nr XLV/526/2014
Rady Miejskiej w Dębicy
z dnia 5 września 2014 r.
Zalacznik1.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kratki.pl Marek Bal

Ekspert w dziedzinie wkładów kominkowych powietrznych, z płaszczem wodnym, pieców wolnostojących, biokominków, kratek kominkowych, obudów oraz elementów potrzebnych do montażu kominków.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »