| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXII/249/2014 Rady Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego

z dnia 25 sierpnia 2014r.

w sprawie Powiatowego Programu Wspierania Edukacji uzdolnionej młodzieży w Powiecie Ropczycko-Sędziszowskim

Na podstawie art. 12 pkt 11, art. 40 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn: Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.)  oraz art. 90t ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) Rada Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Powiatowy Program Wspierania Edukacji uzdolnionej młodzieży szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Ropczycko-Sędziszowski.

§ 2. Celem programu jest zachęcenie wszystkich uczniów do nauki oraz nagradzanie systematyczności i chęci, jakie młody człowiek wkłada w swoje wykształcenie oraz promowanie uczniów nagrodzonych.

§ 3. Zadaniem programu jest wspieranie i motywowanie uczniów szkół ponagdimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Ropczycko-Sędziszowski do rozwijania swoich uzdolnień poprzez nagrody Starosty Ropczycko-Sędziszowskiego oraz stypendia Starosty Ropczycko-Sędziszowskiego przyznawane za wybitne osiągnięcia w nauce, sporcie oraz w różnych dziedzinach kultury.

§ 4. 1. Wysokości środków finansowych przeznaczonych na realizację programu określa corocznie Rada Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego w uchwale budżetowej.

2. Środki finansowe, o których mowa w ust. 1 pochodzą z części oświatowej subwencji ogólnej dochodów budżetu powiatu , mogą też pochodzić ze spadków, darowizn i innych źródeł przekazywanych na ten cel do budżetu powiatu.

§ 5. Jako formy realizacji Programu ustanawia się:

1) nagrody rzeczowe,

2) nagrody finansowe,

3) stypendia Starosty Ropczycko-Sędziszowskiego.

§ 6. 1. Nagrody za wybitne osiągnięcia, o których mowa w §7 i §8 przyznawane są
w formie rzeczowej lub finansowej.

2. Wartość nagrody rzeczowej nie może przekroczyć kwoty 500 zł.

3. Nagroda finansowa przyznawana jest do wysokości 1000 zł.

4. Nagrody rzeczowe i finansowe nie mogą być przyznawane łącznie.

5. Nagrody przyznawane są 1 raz w roku – po ustaleniu klasyfikacji rocznej uczniów.

§ 7. Nagrodę rzeczową może otrzymać uczeń, który spełnia łącznie następujące warunki:

1) jest uczniem szkoły ponadgimnazjalnej prowadzonej przez Powiat Ropczycko-Sędziszowski,

2) zdobył tytuł laureata lub finalisty konkursu przedmiotowego lub innego na szczeblu co najmniej wojewódzkim lub osiągnął średnią ocen minimum 5,5.

3) posiada wzorowe zachowanie,

4) wykazuje się aktywnością i zaangażowaniem w życie szkoły i społeczności lokalnej.

§ 8. Nagrodę finansową może otrzymać uczeń, który spełnia łącznie warunki określone w §7 ust. 1,3 i 4 oraz zdobył tytuł laureata w konkursach przedmiotowych i innych na szczeblu ogólnopolskim.

§ 9. Określa się następujące zasady i tryb przyznawania nagród:

1. Dyrektor szkoły składa do Starosty wniosek o przyznanie nagrody najpóźniej w terminie 7 dni poprzedzających datę zakończenia roku szkolnego.

2. Wniosek o przyznanie nagrody powinien zawierać dane ucznia oraz zaświadczenie potwierdzone przez Dyrektora szkoły i Radę Pedagogiczną o uzyskanych wynikach w nauce i ocenie z zachowania oraz pisemne uzasadnienie wniosku.

3. Wnioski niekompletne i niespełniające kryteriów określonych w Programie oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

4. Komisja w składzie: Skarbnik Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego, Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki oraz Dyrektor Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w Starostwie Powiatowym w Ropczycach, rozpatruje wnioski w terminie 3 dni od daty ich złożenia.

5. Nagrody przyznaje Starosta po pozytywnym zaopiniowaniu wniosku przez komisję.

6. Nagroda ma charakter uznaniowy i Starosta może odmówić jej przyznania.

7. O sposobie rozpatrzenia wniosku Starosta zawiadamia Dyrektora szkoły.

8. Informacje o przyznanych nagrodach podaje się do publicznej wiadomości.

§ 10. Określa się warunki przyznania stypendium Starosty Ropczycko-Sędziszowskiego:

1) Stypendium Starosty za wyniki w nauce, sporcie, lub innych dziedzinach kultury może być przyznane uczniom szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Ropczycko-Sędziszowski oraz uczniom szkół gimnazjalnych, którzy zamierzają kontynuować naukę w szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Ropczycko-Sędziszowski, którzy spełniają następujące warunki:

a) w wyniku klasyfikacji na koniec roku szkolnego uzyskali wzorową ocenę
z zachowania,

b) nie mają nieusprawiedliwionych nieobecności na zajęciach szkolnych,

c) wykazali się zaangażowaniem w życie szkoły lub społeczności lokalnej,

d) legitymują się osiągnięciami w nauce, sporcie lub innych dziedzinach kultury, uzyskując tytuł laureata, zajmując miejsca 1-3 w konkursach przedmiotowych, tematycznych, interdyscyplinarnych, przeglądach, festiwalach na szczeblu ogólnokrajowym.

e) w przypadku absolwentów szkół Powiatu – warunkiem przyznania stypendium jest kontynuowanie nauki na studiach dziennych.

§ 11. Stypendia mogą być przyznawane w okresie od 1 września do 30 czerwca roku następnego, a ich wypłata odbywa się zgodnie z umową zawartą przez Powiat Ropczycko-Sędziszowski ze stypendystą.

§ 12. W związku z rozłożeniem wypłaty stypendiów na dwa kolejne lata budżetowe przyjmuje się zasadę kontynuacji rozpoczętej wypłaty stypendium w następnym roku budżetowym.

§ 13. 1. Z wnioskiem o przyznanie stypendium mogą wystąpić:

a) rodzic lub opiekun prawny,

b) zainteresowany uczeń/absolwent,

c) dyrektor szkoły, do której uczęszcza uczeń,

d) wychowawca ucznia.

2. Wzór wniosku stanowi załącznik do uchwały.

3. Do wniosku dołącza się potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie dokumentów potwierdzających osiągnięcia ucznia.

4. Wnioski należy składać w sekretariacie Starostwa Powiatowego najpóźniej do dnia 30 czerwca danego roku.

5. Rozpatrzenie wniosków nastąpi do 14 dni po terminie określonym w pkt 4).

6. Rozpatrzeniu podlegają jedynie wnioski spełniające wymagania formalne określone w niniejszej uchwale

7. Zarząd Powiatu może wezwać wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku.

8. Wnioski niekompletne lub nieuzupełnione w terminie określonym w wezwaniu pozostają bez rozpatrzenia

§ 14. Stypendium Starosty ma formę pieniężną i przyznawane jest na okres od 3 do 10 miesięcy w wysokości do 500 zł (brutto) za 1 miesiąc.

§ 15. 1. Wstępnej kwalifikacji wniosków dokonuje Komisja, o której mowa w §9 pkt 4 niniejszej uchwały.

2. Ostateczną decyzję w sprawie przyznania stypendium podejmuje Zarząd Powiatu.

§ 16. 1. Wypłatę stypendium wstrzymuje się i stypendysta traci prawo do przyznanego stypendium:

1) W razie przerwania, zaprzestania nauki w szkole prowadzonej przez Powiat Ropczycko-Sędziszowski, niezależnie od przyczyn,

2) W razie niepodjęcia nauki w szkole prowadzonej przez Powiat Ropczycko-Sędziszowski, niezależnie od przyczyn,

3) W razie niepodjęcia nauki w szkole wyższej, niezależnie od przyczyn.

2. Ponowne podjęcie nauki lub studiów nie uprawnia do wypłaty przyznanego stypendium.

3. Stypendysta zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Powiat o każdej okoliczności, zdarzeniu mającym wpływ na utratę prawa do  stypendium.

4. Kontrolę w powyższym zakresie pełni Wydział Edukacji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Ropczycach.

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Ropczycko-Sędziszowskiemu, nadzór nad jej realizacją powierza się Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego, z mocą obowiązująca od dnia 1 stycznia 2015 r. Załącznik do Uchwały Nr XXXII/249/2014 Rady Powiatu Ropczycko-Sędziszowkskiego z dnia 25 sierpnia 2014 r.

Wniosek o przyznanie stypendium w roku szkolnym…………………………

na okres od……………………  do …………………………………..

1. Imię i nazwisko ucznia…………………………………………………………..

2. Data urodzenia……………………………………………………….………….

3. PESEL………………………………………………………………..……………

4. Seria i nr dowodu osobistego, organ wydający dowód………………………………………………………………………………

5. Nr legitymacji szkolnej (podaja osoby, które nie posiadają dowodu osobistego)…………………………………………………..……………………

6. Nazwa szkoły, klasa……………………………………………………………….

7. Imiona rodziców/opiekunów prawnych……………………..…………………….

8. Adres stałego zameldowania………………………………………………………

9. Adres do korespondencji…………………………………………………………..

10. Telefon kontaktowy…………………………………………………………………

11. Adres e-mail………………………………………………………………..……….

12. Dane dotyczące konta bankowego na przekazanie ewentualnej nagrody pieniężnej/stypendium  a/nazwa banku………………………………………………………………………. b/nr konta bankowego……………………………………………………………… c/imię i nazwisko oraz adres właściciela rachunku……………………………..

13. Średnia ocen z wszystkich przedmiotów w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, na który przyznawane jest stypendium……………………………….…..

14. Osiągnięcia edukacyjne ucznia ostatniego roku nauki …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

15. Inne osiągnięcia edukacyjne, w tym sportowe lub w innych dziedzinach kultury …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

16. Aktywność  społeczna ………………………………….………………………….… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Oświadczenie

(w przypadku, gdy uczeń jest niepełnoletni, podpisuje uczeń oraz rodzic/opiekun prawny).

Oświadczam, że:

- podane przeze mnie powyżej dane osobowe są zgodne ze stanem faktycznym,

- wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.);

- ponadto oświadczam, że zapoznałem/AM się z treścią Powiatowego Programu Wspierania Edukacji uzdolnionej młodzieży w Powiecie Ropczycko-Sędziszowskim oraz akceptuję jego zasady. ……………………………………… (podpis ucznia) ……………………………..………… (podpis rodzica/opiekuna prawnego). ………………………………………….                             ………………………………………….. Miejscowość i data                                                     Podpis Wnioskodaw cy

Przewodniczący Rady Powiatu


Władysław Tabasz

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Roland Szymczykiewicz

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »