| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLVIII/357/2014 Rady Gminy Miejsce Piastowe

z dnia 29 sierpnia 2014r.

w sprawie szczegółowego sposobu świadczenia usług przez Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Miejsce Piastowe

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594) oraz art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się regulamin Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Miejsce Piastowe, stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Miejsce Piastowe.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Wiktor Skwara


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVIII/357/2014
Rady Gminy Miejsce Piastowe
z dnia 29 sierpnia 2014 r.

REGULAMIN PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH
NA TERENIE GMINY MIEJSCE PIASTOWE

§ 1. Regulamin określa zasady przyjmowania selektywnie zebranych odpadów komunalnych przez Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zwany dalej "PSZOK".

§ 2. 1. PSZOK na terenie Gminy Miejsce Piastowe zlokalizowany jest w Targowiskach, ul. Armii Krajowej 6.

2. PSZOK jest czynny w soboty.

3. PSZOK jest oznakowany, ogrodzony i zabezpieczony przed dostępem osób niepowołanych.

§ 3. 1. PSZOK przyjmuje odpady komunalne z gospodarstw domowych z przeznaczeniem do unieszkodliwienia lub odzysku, nieodpłatnie w ramach pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

2. PSZOK przyjmuje odpady wyłącznie od mieszkańców nieruchomości zamieszkałych
z terenu Gminy Miejsce Piastowe po okazaniu dokumentu potwierdzającego miejsce zamieszkania.

3. Mieszkańcy dostarczający odpady do PSZOK obowiązani są wypełnić formularz przekazania odpadów.

§ 4. 1. W PSZOK odpady są gromadzone selektywnie, w sposób bezpieczny dla zdrowia ludzi
i środowiska. PSZOK wyposażony jest w oznakowane pojemniki, boksy do magazynowania poszczególnych rodzajów odpadów komunalnych, w tym odpadów niebezpiecznych.

2. Odpady wymagające oznakowania przyjmowane są wyłącznie w szczelnych pojemnikach, zawierających informację o rodzaju odpadu.

§ 5. 1. Przyjęcia odpadów dokonuje upoważniony pracownik i sporządza dokument potwierdzający dostarczenie odpadów.

2. Przyjęcia dokonuje się po sprawdzeniu zawartości dostarczonych odpadów, ich składu
i zgodności z wykazem.

3. Do PSZOK przyjmowane są wyłącznie odpady dostarczone w sposób umożliwiający ich selektywne odebranie.

4. Do rozładunku dostarczonych odpadów zobowiązany jest ich dostawca.

§ 6. PSZOK przyjmuje nieodpłatnie następujące rodzaje odpadów:

a) tworzywa sztuczne,

b) szkło,

c) przeterminowane leki,

d) chemikalia,

e) zużyte baterie i akumulatory,

f) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

g) meble i inne odpady wielkogabarytowe,

h) odpady budowlane i rozbiórkowe,

i) zużyte opony.

§ 7. 1. PSZOK ma prawo odmówić odbioru odpadów:

a) w przypadku niepodania przez dostarczającego odpady danych do formularza;

b) których ilość wskazuje na pochodzenie z innego źródła niż gospodarstwo domowe;

c) innych odpadów niż wymienionych w § 6;

d) zanieczyszczonych innymi frakcjami odpadów w sposób uniemożliwiający kwalifikacje odpadów zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów;

e) których przyjęcie byłoby sprzeczne z przepisami prawa lub mogłoby zagrażać zdrowiu lub życiu ludzi.

2. W przypadku odmowy przyjęcia dostarczonych do PSZOK odpadów, upoważniony pracownik sporządza stosowną notatkę wraz z uzasadnieniem.

§ 8. 1. Osoby przebywające na terenie PSZOK obowiązane są do:

a) przestrzegania zaleceń obsługi PSZOK, w szczególności w zakresie miejsca złożenia odpadów oraz sposobu poruszania się po terenie PSZOK,

b) zachowanie wymogów bezpieczeństwa, w szczególności nieużywania źródeł otwartego ognia.

§ 9. Zebrane selektywne odpady są przekazywane podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia z zakresu gospodarki odpadami.

§ 10. 1. Skargi i wnioski przyjmowane są w Urzędzie Gminy w Miejscu Piastowym, ul. Dukielska 14, pok. nr 111, tel. 13 43 097 50, 13 43 097 53 w godzinach pracy urzędu.

2. Regulamin korzystania z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych jest dostępny na stronie internetowej Urzędu Gminy Miejsce Piastowe: http://www.miejscepiastowe.pl

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

SmartConsulting S.K.A.

SmartConsulting S.K.A. jest częścią SmartGoup Division, grupy firm powiązanych personalnie i kapitałowo.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »