| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLV/332/14 Rady Gminy w Ostrowie

z dnia 19 sierpnia 2014r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 2/2013 w miejscowości Borek Mały w gminie Ostrów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.), art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm.) oraz po stwierdzeniu, że nie zostają naruszone ustalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ostrów, uchwalonego uchwałą Nr XVIII/95/2000 Rady Gminy Ostrów z dnia 19 kwietnia 2000 r. z późn. zm.,  Rada Gminy w Ostrowie postanawia co następuje:

Rozdział 1.
Przepisy ogólne

§ 1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Nr 2/2013 w miejscowości Borek Mały w gminie Ostrów.

2. Plan obejmuje obszar o powierzchni około 2,38 ha, położony w miejscowości Borek Mały po zachodniej stronie drogi gminnej, w granicach oznaczonych na rysunku planu.

§ 2. Załącznikiem do uchwały jest rysunek planu wykonany na mapie w skali 1:1000, stanowiący integralną część uchwały, obowiązujący w zakresie zastosowanych na nim oznaczeń.

Rozdział 2.
Przepisy szczegółowe

§ 3. 1. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem ZL, o powierzchni 2,09 ha, przeznacza się pod las.

2. Teren ZL należy zagospodarować pod uprawy leśne z dopuszczeniem lokalizowania:

1) budowli związanych z gospodarką leśną;

2) urządzeń melioracji wodnych, w tym zbiorników retencyjnych;

3) dróg leśnych;

4) miejsc składowania drewna;

5) ścieżek pieszych i urządzeń turystycznych;

6) inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej;

3. Zasady zagospodarowania terenu ZL:

1) powierzchnia terenu pod budowlami i urządzeniami, o których mowa w ust. 2 – nie większa niż 30% powierzchni terenu ZL;

2) powierzchnia terenu biologicznie czynnego nie mniejsza niż 90% powierzchni terenu ZL;

3) dostępność komunikacyjna terenu bezpośrednia z drogi gminnej.

§ 4. 1. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem UT, o powierzchni 0,29 ha, przeznacza się pod rekreację.

2. Zasady zagospodarowania terenu UT:

1) teren należy zagospodarować pod rekreację związaną z turystyką pieszą i rowerową oraz rekreacyjnym użytkowaniem zlokalizowanych w sąsiedztwie zbiorników wodnych;

2) na terenie dopuszcza się lokalizację wyłącznie: urządzonych miejsc odpoczynku, miejsc do plażowania, obiektów małej architektury, nie więcej niż dwóch altan, innych obiektów nie będących budynkami, związanych z rekreacją;

3) powierzchnia terenu biologicznie czynnego nie mniejsza niż 70% terenu;

4) cechy altany:

a) powierzchnia zabudowy, rozumiana jako powierzchnia gruntu pomiędzy elementami konstrukcyjnymi sytuowanymi na gruncie wraz z powierzchnią pod tymi elementami – nie większa niż 35 m2,

b) wysokość do kalenicy lub szczytu dachu nie większa niż 7,0 m,

c) szerokość i długość – nie mniejsze niż 3,0 m i nie większe niż 8,0 m każda,

d) dach dwu, cztero lub wielospadowy, o kącie nachylenia połaci nie mniejszym niż 300 i nie większym niż 400;

5) dostępność komunikacyjna terenu piesza z drogi gminnej poprzez teren leśny ZL lub teren położony poza granicami planu.

3. Ustala się maksymalny dopuszczalny poziom hałasu jak dla terenów rekreacyjno-wypoczynkowych.

§ 5. Ustala się 30 % stawkę służącą naliczeniu jednorazowych opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, dla wszystkich terenów objętych planem.

Rozdział 3.
Przepisy końcowe

§ 6. W uchwale Nr XXXVI/280/2006 Rady Gminy Ostrów z dnia 31 marca 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 2/2005 terenu położonego w miejscowości Borek Mały (Dz. Urz. Województwa Podkarpackiego z 2006 r. Nr 36, poz.663) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 ust.1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „tereny oznaczone na rysunku planu symbolem „LS” o łącznej powierzchni około 2,29 ha - przeznacza się pod lasy,”;

2) w § 4 pkt 2:

a) skreśla się lit. a,

b) lit. b otrzymuje brzmienie: „budynku gospodarczego, stanowiącego zaplecze obsługi funkcji sportu i rekreacji, (np. magazynu sprzętu sportowego, pomieszczeń dla koni wierzchowych) o powierzchni zabudowy nie przekraczającej 500 m2, parterowego, pokrytego dachem spadowym, w kolorystyce otoczenia, przy czym grunty wyłączone z produkcji leśnej nie mogą przekroczyć powierzchni 0,4 ha.”;

3) Uchyla się załącznik graficzny Nr 1 do uchwały, o której mowa w §6, w zakresie terenu oznaczonego symbolem LS1.

§ 7. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Ostrów.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Marian Pondo


Załącznik do Uchwały Nr XLV/332/14
Rady Gminy w Ostrowie
z dnia 19 sierpnia 2014 r.
Zalacznik1.jpg

Załacznik nr 1 do Uchwały nr Rady Gminy w Ostrowie z dnia

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

BillBird SA

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »