| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Decyzja nr OKR-4210-25(13)/2014/1249/104/XII/JI Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

z dnia 10 października 2014r.

w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrociepłownia Rzzeszów z siedzibą w Rzeszowie

Na podstawie art. 47 ust. 1 i 2 oraz art. 23 ust. 2 pkt 2, pkt 3 lit. b ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r., poz. 1059, z późn. zm.) oraz na podstawie art. 104 § 1 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013, poz. 267, z późn. zm.) w związku z art. 30 ust. 1 ustawy – Prawo energetyczne

po rozpatrzeniu wniosku
z dnia 24 czerwca 201 4 r., znak: ECR/FC/3600/4/15 4 /201 4
w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła
PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrociepłownia Rzeszów
z siedzibą w Rzeszowie
zwanego w dalszej części decyzji „Przedsiębiorstwem energetycznym”,

uzupełnionego pismami z dni: 17 lipca 2013 r.,znak ECR/FC/3600/2/173/2014, 13 sierpnia 2014 r., znak ECR/FC/3600/3/200/2014, 1 września 2014 r., znak ECR/FC/3600/4/239/2014, 15 września 2014 r. znak ECR/FC/3600/5/251/2014, 23 września 2014 r. znak ECR/FC/3600/6/257/2014  oraz z dnia 29 września 2014 r., bez znaku,

postanawiam

zatwierdzić taryfę dla ciepła ustaloną przez Przedsiębiorstwo energetyczne, stanowiącą załącznik do niniejszej decyzji, na okres jednego roku od dnia wprowadzenia taryfy do stosowania.

U z a s a d n i e n i e

Na podstawie art. 61 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, na wniosek Przedsiębiorstwa energetycznego, posiadającego koncesje z dnia 12 października 1998 r.: na wytwarzanie ciepła
nr WCC/254/1249/U/OT-4/98/WL (z późn. zm.) oraz przesyłanie i dystrybucję ciepła
nr PCC/267/1249/U/OT-4/98/WL (z późn. zm.), w dniu 26 czerwca 2014 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła, ustalonej przez zainteresowane Przedsiębiorstwo energetyczne.

Zgodnie z art. 47 ust. 1 i 2 ustawy - Prawo energetyczne, przedsiębiorstwo energetyczne posiadające koncesje na prowadzenie powyższej działalności gospodarczej ustala taryfę dla ciepła oraz proponuje jej okres obowiązywania. Przedłożona taryfa podlega zatwierdzeniu przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, o ile jest zgodna z zasadami i przepisami określonymi w art. 44-46 ustawy – Prawo energetyczne.

W trakcie postępowania administracyjnego, na podstawie zgromadzonej dokumentacji ustalono,
że Przedsiębiorstwo energetyczne opracowało taryfę zgodnie z zasadami określonymi w art. 44 i 45 ustawy  –  Prawo energetyczne oraz przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 17 września 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z 2010 r. Nr 194, poz. 1291), zwanego w dalszej części decyzji „rozporządzeniem taryfowym”.

Ceny wytwarzania ciepła zostały skalkulowane przez Przedsiębiorstwo energetyczne na podstawie planowanych przychodów ze sprzedaży ciepła dla roku stosowania taryfy, w oparciu o uproszczony sposób kalkulacji cen dla źródeł ciepła, w których ciepło jest wytwarzane w jednostkach kogeneracji
(§ 13 rozporządzenia taryfowego). Stawki opłat za usługi przesyłania i dystrybucji ciepła zostały skalkulowane przez Przedsiębiorstwo energetyczne na podstawie kosztów uzasadnionych prowadzenia działalności gospodarczej zaplanowanych dla pierwszego roku stosowania taryfy. Ocena tych kosztów została dokonana na podstawie porównania, wynikających z nich, jednostkowych kosztów planowanych
dla pierwszego roku stosowania taryfy z uzasadnionymi jednostkowymi kosztami wynikającymi z kosztów poniesionych w roku kalendarzowym poprzedzającym pierwszy rok stosowania taryfy
(§ 12 ust. 2 rozporządzenia taryfowego).

Okres na jaki została zatwierdzona taryfa dla ciepła jest zgodny z wnioskiem Przedsiębiorstwa energetycznego.

W tym stanie rzeczy postanowiłem orzec, jak w sentencji.


POUCZENIE

1. Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu ochrony konkurencji i konsumentów, za pośrednictwem Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, w terminie dwutygodniowym od dnia jej doręczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne oraz art. 47946 pkt 1 i art. 47947 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego).

2. Odwołanie od decyzji powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji i wartości przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także zawierać wniosek o uchylenie albo o zmianę decyzji – w całości lub części (art. 47949 Kodeksu postępowania cywilnego). Odwołanie należy przesłać na adres Południowo - Wschodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki z siedzibą w Krakowie, ul. Juliusza Lea 114, 30 –133 Kraków.

3. Stosownie do art. 47 ust. 3 pkt 2 w związku z art. 31 ust. 3 pkt 2 i ust. 4 ustawy – Prawo energetyczne, taryfa wraz z decyzją zostaną skierowane do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

4. Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy – Prawo energetyczne taryfa może zacząć obowiązywać nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia od dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

z upoważnienia Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
Dyrektor Południowo-Wschodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki z siedzibą w Krakowie


dr Małgorzata Nowaczek-Zaremba

Otrzymują:

1. PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrociepłownia Rzeszów,

ul Ciepłownicza 8, 35-959 Rzeszów,

2. Wojewoda Podkarpacki,

3. a/a.

Uiszczono opłate skarbową w wysokosci 10 złotych w dniu 24 czerca 2014 r.  na rachunek Urzędu Dzielnicy Ochota - Miasta Stołecznego Warszawy nr 95 1030 1508 0000 0005 5002 4055.

Józef Indyka - główny specjalista


Załącznik do Decyzji Nr OKR-4210-25(13)/2014/1249/104/XII/JI
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
z dnia 10 października 2014 r.
Zalacznik1.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

INDOS SA

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »