| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXV/5397/2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie

z dnia 4 listopada 2014r.

w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały XLV.371.2014 Rady Miejskiej w Sieniawie z dnia 29 września 2014 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania, rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowego wykorzystania dotacji udzielanych przedszkolom niepublicznym, osobom prawnym lub fizycznym prowadzącym inne formy wychowania przedszkolnego na terenie Miasta i Gminy Sieniawa

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie po przeprowadzeniu postępowania nadzorczego dotyczącego uchwały XLV.371.2014 Rady Miejskiej w Sieniawie z dnia 29 września 2014 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania, rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowego wykorzystania dotacji udzielanych przedszkolom niepublicznym, osobom prawnym lub fizycznym prowadzącym inne formy wychowania przedszkolnego na terenie Miasta i Gminy Sieniawa - działając na podstawie art. 11 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tj. Dz.U. z 2012 roku poz. 1113) w związku z art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 594)

stwierdza nieważność

uchwały XLV.371.2014 Rady Miejskiej w Sieniawie z dnia 29 września 2014 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania, rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowego wykorzystania dotacji udzielanych przedszkolom niepublicznym, osobom prawnym lub fizycznym prowadzącym inne formy wychowania przedszkolnego na terenie Miasta i Gminy Sieniawa w całości.

U z a s a d n i e n i e

W dniu 29 września 2014 r. Rada Miejska w Sieniawie w uchwale Nr XLV.371.2014 postanowiła ustalić zasady ustalania, rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowego wykorzystania dotacji udzielanych osobom prawnym lub fizycznym prowadzącym przedszkola niepubliczne lub inne formy wychowania przedszkolnego na terenie Miasta i Gminy Sieniawa. Uchwała powyższa wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w dniu 6 października 2014 roku.

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w wyniku badania przedmiotowej uchwały stwierdziło co następuje.

Rada Miejska w Sieniawie § 3 ust.1 lit. a uchwały ustaliła wysokość dotacji dla przedszkola niepublicznego w wysokości nie niższej 75% ustalonych w budżecie Gminy wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolu publicznym w przeliczeniu na jedno dziecko. W § 3 ust.1 lit. b tej uchwały ustalono z kolei wysokość dotacji dla prowadzonych innych form wychowania przedszkolnego w wysokości nie niższej niż 40% ustalonych w budżecie Gminy Sieniawa wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolu publicznym w przeliczeniu na jedno dziecko.

Zgodnie zaś z art. 14 ust.1 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw do dnia 31 sierpnia 2015 r. dotacje dla niepublicznych przedszkoli przysługują na każdego ucznia w wysokości nie niższej niż 75% ustalonych w budżecie danej gminy wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych w przeliczeniu na jednego ucznia, pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu, gminy, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez gminę. W myśl art. 14 ust.3 cytowanej ustawy do dnia 31 sierpnia 2015 r. osoba prowadząca wychowanie przedszkolne w formach, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 14a ust. 7 ustawy zmienianej w art. 1, otrzymuje na każdego ucznia objętego tą formą wychowania przedszkolnego dotację z budżetu gminy w wysokości nie niższej niż 40% wydatków bieżących ponoszonych na jednego ucznia w przedszkolu publicznym prowadzonym przez gminę, pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu gminy, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez gminę. Rada Miejska w Sieniawie nie ustaliła natomiast rzeczywistej wysokości dotacji, formułując za ustawą że jej wysokość nie może być niższa niż 70% i 40%, ale może wynosić i 80% czy 90%, a w przypadku innych form wychowania przedszkolnego i 50% i 60%. Ponadto Rada Miejska ustalając wysokość dotacji dla przedszkoli niepublicznych oraz innych form wychowania przedszkolnego nie pomniejszyła podstawy przyznawanej dotacji o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu gminy. Nie określiła także wysokości dotacji przypadającej na ucznia niepełnosprawnego. Powyższa regulacja uchwały pozostaje zatem w sprzeczności z cytowanym przepisem art. 14 ust.1 i 3 ustawy.

W § 3 ust.8 badanej uchwały Rada Miejska postanowiła, że dotacja będzie przekazywana w dwunastu miesięcznych ratach w terminie do 15 każdego miesiąca za dany miesiąc. W myśl art. 3c. ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty dotacje, o których mowa w ust. 1a-3a, są przekazywane na rachunek bankowy szkoły, przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego, placówki lub zespołu szkół lub placówek w 12 częściach w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca, z tym że część za grudzień jest przekazywana w terminie do dnia 15 grudnia. Rada Miejska nie ma umocowania prawnego do regulowania kwestii przekazywania dotacji w odmienny sposób niż przepisy ustawy.

Rada Miejska w Sieniawie w załączniku Nr 1 do uchwały zobowiązała wnioskodawcę ubiegającego się o dotację do złożenia oświadczeń, że znane mu są przepisy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych o których mowa w ustawie z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz że w przedszkolu zostały zapewnione bezpieczne i higieniczne warunki nauki, wychowania i opieki o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty i przepisach wykonawczych. Wskazane regulacje uchwały wykraczają poza zawartą w art. 90 ust. 4 ustawy o systemie oświaty delegację uprawniającą organ stanowiący do ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli ich wykorzystania, uwzględniając w szczególności podstawę obliczania dotacji, zakres danych które powinny być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji i w rozliczeniu jej wykorzystania oraz termin i sposób rozliczenia dotacji.

Mając na względzie powyższe Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie orzekło jak w sentencji.

Na niniejszą uchwałę przysługuje prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie za pośrednictwem Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w terminie 30 dni od doręczenia uchwały.

PREZES


dr Zbigniew K. Wójcik

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Konstancja Gierba

Departament Prawa Pracy - kancelaria RK LEGAL

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »