| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr LXVI/672/2014 Rady Miejskiej Jasła

z dnia 3 listopada 2014r.

w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Miastu Jasło i jego jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 59 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U z 2013 roku, poz. 885 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwała określa szczegółowe zasady, sposób i tryb udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Miastu Jasło i jego jednostkom podległym, warunki dopuszczalności pomocy de minimis, pomocy de minimis w rolnictwie, pomocy de minimis w rybołówstwie w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc de minimis, pomoc de minimis w rolnictwie, pomoc de minimis w rybołówstwie oraz organy do tego uprawnione.

§ 2. 1. W przypadkach uzasadnionych ważnym interesem dłużnika lub interesem publicznym należności pieniężne mające charakter cywilnoprawny, przypadające Miastu Jasło i jego jednostkom podległym, na wniosek dłużnika, mogą być umarzane albo ich spłata może być odraczana lub rozkładana na raty, na zasadach określonych w niniejszej uchwale.

2. Umorzenie należności, odroczenie lub jej rozłożenie na raty w przypadku, gdy oprócz dłużnika głównego zobowiązane są inne osoby, może nastąpić tylko wtedy, gdy przesłanki umorzenia zachodzą wobec wszystkich zobowiązanych.

3. Od wierzytelności, których termin zapłaty odroczono lub których spłatę rozłożono na raty, pobiera się opłatę w wysokości 50 % odsetek ustawowych obowiązujących w dniu złożenia wniosku o ulgę.

4. Odsetki, które powstały do dnia złożenia wniosku o ulgę rozkładane są na taką samą ilość rat, jak należność główną, nie podlegają oprocentowaniu i płatne są w tych samych terminach.

5. Naliczanie kwoty opłaty, o której mowa w ust. 3 następuje wg wzoru:

infoRgrafika

gdzie: X – kwota naliczonej opłaty od należności głównej, A – należność odroczona lub kwota raty,   B – liczba dni od dnia złożenia wniosku nie wcześniej niż od dnia wymagalności wierzytelności do    terminu płatności odroczonej należności lub raty, w – współczynnik obniżenia oprocentowania określony w ust. 3,    C – stopa odsetek ustawowych z dnia złożenia wniosku o ulgę wyrażoną w procentach, 365-liczba   dni w roku.

6. Jeżeli dłużnik nie spłaci w terminie albo w pełnej wysokości którejkolwiek z rat ustalonych przez organ przyznający ulgę, pozostała do spłaty nieuregulowana należność staje się natychmiast wymagalna wraz z ustawowymi odsetkami za zwłokę liczonymi od pierwotnego terminu zapłaty.

§ 3. 1. Dłużnikowi prowadzącemu działalność gospodarczą, można udzielać określonych w § 2 ust. 1 ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Miastu Jasło i jego jednostkom podległym, które:

1) nie stanowią pomocy publicznej;

2) stanowią pomoc de minimis – zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis, (Dz.U.UE.L.2013.352.1);

3) stanowią pomoc de minimis w rolnictwie – zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie zastosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz.U. UE.L.2013.352.9);

4) stanowią pomoc de minimis w rybołówstwie – zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 717/2014 z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury (Dz.U.UE.L.2014.190.45).

2. Podmiot, który chce skorzystać z pomocy de minimis zobowiązany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem:

1) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;

2) informacji niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis, na formularzu określonym w Rozporządzeniu Rady Ministrów, wydanym na podstawie art. 37 ust. 2a ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404 ze zm.);

3) sprawozdań finansowych za okres 3 ostatnich lat obrotowych, sporządzanych zgodnie z przepisami o rachunkowości.

3. Podmiot, który chce skorzystać z pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie zobowiązany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem informacji niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, na formularzu określonym w Rozporządzeniu Rady Ministrów wydanym na podstawie art. 37 ust. 2a ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404 ze zm.)

4. Podmiot, który chce skorzystać z pomocy de minimis w rolnictwie zobowiązany jest do dostarczenia wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis w rolnictwie, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat obrotowych, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis w rolnictwie otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie.

5. Podmiot, który chce skorzystać z pomocy de minimis w rybołówstwie zobowiązany jest do dostarczenia wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis w rybołówstwie, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat obrotowych, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis w rybołówstwie otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie.

§ 4. 1. Przepisy § 2 i § 3 stosuje się odpowiednio do umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat odsetek od należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Miastu Jasło i jego jednostkom podległym oraz do umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat innych należności ubocznych.

2. Umorzenie należności głównej skutkuje umorzeniem odsetek.

3. Jeżeli umorzenie dotyczy części należności głównej, w odpowiednim stosunku do tej należności podlegają umorzeniu odsetki.

4. Umorzenie części należności może nastąpić po uregulowaniu pozostałej kwoty.

§ 5. Przepisów § 2 i § 3 nie stosuje się do należności, których umarzanie, odraczanie terminów spłaty oraz rozkładanie spłaty na raty określają odrębne przepisy.

§ 6. 1. Należności pieniężne mogą być umarzane z urzędu, w całości lub w części, jeżeli nie stanowią pomocy publicznej w niżej wymienionych przypadkach:

1) osoba fizyczna – zmarła, nie pozostawiając żadnego majątku albo pozostawiła majątek niepodlegający egzekucji na podstawie odrębnych przepisów, albo pozostawiła przedmioty codziennego użytku domowego, których łączna wartość nie przekracza kwoty 6.000,00 zł;

2) osoba prawna – została wykreślona z właściwego rejestru osób prawnych przy jednoczesnym braku majątku, z którego można by egzekwować należność, a odpowiedzialność z tytułu należności nie przechodzi z mocy prawa na osoby trzecie;

3) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności lub postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne;

4) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej uległa likwidacji;

5) zachodzi ważny interes dłużnika lub interes publiczny.

2. W przypadku, gdy oprócz dłużnika głównego są zobowiązane inne osoby, należności, o których mowa w ust. 1, mogą zostać umorzone tylko wtedy, gdy przesłanki umarzania są spełnione wobec wszystkich zobowiązanych.

3. Przepisy § 6 ust. 1 i ust. 2 stosuje się odpowiednio do umarzania z urzędu odsetek od należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Miastu Jasło i jego jednostkom podległym oraz do umarzania z urzędu spłat innych należności ubocznych.

4. Ulgi, o których mowa w § 6 mogą być stosowane wyłącznie w przypadkach, jeśli nie stanowią pomocy publicznej.

§ 7. Do stosowania ulg w spłacie należności, o których mowa w niniejszej uchwale, uprawnieni są:

1) Kierownik jednostki organizacyjnej - jeżeli wartość wierzytelności nie przekracza 0, 5 - krotności kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, w roku poprzedzającym podjęcie decyzji o umorzeniu, ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej „Monitor Polski" przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego dla celów naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;

2) Burmistrz Miasta Jasła - jeżeli wartość wierzytelności jest wyższa niż 0, 5 - krotność kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, o którym mowa w pkt. 1.

§ 8. Umorzenie należności oraz odroczenie terminu spłaty całości lub części należności albo rozłożenie płatności całości lub części należności na raty następuje w formie jednostronnego oświadczenia woli organu uprawnionego do udzielania ulg, na podstawie przepisów prawa cywilnego.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jasła.

§ 10. Traci moc Uchwała nr III/8/2010 Rady Miejskiej Jasła z dnia 20 grudnia 2010r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Miastu Jasło i jego jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną (Dz.Urz.Woj.Podk.z 2011r. Nr 7 poz.189).

§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego i obowiązuje do dnia 31.12.2020 r.

Przewodnicząca Rady Miejskiej Jasła


Elżbieta Bernal

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawnicza Polz & Polz

Kancelaria Prawnicza Polz & Polz działa na rynku od 2004 roku. Świadczymy kompleksowe usługi doradztwa prawnego dla podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych, zarówno polskich jak i zagranicznych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »