| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr LXVI/676/2014 Rady Miejskiej Jasła

z dnia 3 listopada 2014r.

w sprawie utworzenia Rady Seniorów Miasta Jasła oraz nadania jej statutu

Na podstawie art. 5c ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. W celu zapewnienia seniorom wpływu na sprawy społeczności lokalnej, w tym najstarszego pokolenia mieszkańców, powołuje się Radę Seniorów Miasta Jasła, zwaną dalej Radą Seniorów.

2. Rada Seniorów jest ciałem o charakterze inicjatywnym, doradczym i konsultacyjnym wobec organów Miasta Jasła, z którymi współpracuje na wszystkich obszarach dotyczących osób starszych.

§ 2. Tryb wyboru członków Rady Seniorów oraz zasady jej działania określa statut, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jasła.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej Jasła


Elżbieta Bernal


Załącznik do Uchwały Nr LXVI/676/2014
Rady Miejskiej Jasła
z dnia 3 listopada 2014 r.

STATUT
RADY SENIORÓW MIASTA JASŁA

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1. Rada Seniorów podejmuje działania w celu integracji jasielskiego środowiska osób starszych oraz wzmacniania udziału seniorów w życiu społeczności lokalnej Jasła, w szczególności poprzez:

1) inicjowanie przedsięwzięć zmierzających do integracji społecznej seniorów, wzmacniania ich aktywności obywatelskiej oraz służących ochronie praw i poszanowaniu godności osób w wieku senioralnym;

2) podejmowanie działań zmierzających do wykorzystania potencjału i czasu seniorów na rzecz inicjatyw środowiskowych, w tym w zakresie kultury, sportu, rekreacji, edukacji;

3) zapobieganie marginalizacji seniorów oraz przełamywanie stereotypowego postrzegania ich społecznej roli;

4) współpracę z władzami Miasta Jasła przy opiniowaniu i rozstrzyganiu istotnych problemów dotyczących potrzeb i oczekiwań osób w wieku senioralnym, tj. opiniowanie spraw przedłożonych Radzie Seniorów do zaopiniowania przez Burmistrza Miasta Jasła oraz Radę Miejską Jasła;

5) zgłaszanie uwag i wniosków do projektów aktów prawa miejscowego przedkładanych Radzie Seniorów przez Burmistrza Miasta Jasła oraz Radę Miejską Jasła;

6) formułowanie propozycji dotyczących krótko- i długoterminowych działań na rzecz osób w wieku senioralnym;

7) określanie potrzeb i doradztwo w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia osób w wieku senioralnym, pomocy społecznej i usług opiekuńczych oraz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu;

8) współpracę z organizacjami i instytucjami, które zajmują się problemami seniorów;

9) upowszechnianie wiedzy o potrzebach, uprawnieniach i możliwościach osób w wieku senioralnym;

10) upowszechnianie informacji o podejmowanych działaniach na rzecz osób w wieku senioralnym.

Rozdział II
Organy i tryb pracy Rady Seniorów

§ 2. 1. Kadencja Rady Seniorów trwa 4 lata, licząc od dnia wyborów.

2. W skład Rady Seniorów mogą być powołane wyłącznie osoby zwane dalej „seniorami”, które ukończyły 60 rok życia, są zamieszkałe na terenie miasta Jasła oraz które złożyły pisemną zgodę na kandydowanie do Rady Seniorów.

3. Rada Seniorów liczy 16 członków wybieranych na zebraniu wyborczym spośród członków organizacji, które działają na rzecz środowisk osób starszych lub zrzeszają osoby starsze, w terminie ustalonym w zarządzeniu Burmistrza Miasta Jasła, o którym mowa w ust. 5.

4. Tryb i sposób przeprowadzenia wyborów ustala komisja skrutacyjna powołana przez członków organizacji, o których mowa w ust. 3 spośród ich członków.

5. Wybory zarządza Burmistrz Miasta Jasła, ustalając datę przeprowadzenia wyborów. Zarządzenie w tej sprawie podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Jasła, na stronie internetowej Miasta Jasła oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miasta w Jaśle.

6. Wyniki głosowania uwzględniając ilość głosów uzyskanych przez poszczególnych kandydatów oraz informację o tym, którzy kandydaci weszli w skład Rady Seniorów, ogłasza Burmistrz Miasta Jasła w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Jasła, na stronie internetowej Miasta Jasła oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miasta w Jaśle.

7. Ponadto Burmistrz Miasta Jasła ogłasza skład osobowy Rady Seniorów w drodze zarządzenia.

8. Członkowie Rady Seniorów pełnią swoje funkcje społecznie, nie pobierając z tego tytułu diet ani wynagrodzenia.

§ 3. Rada Seniorów wybiera ze swojego grona Przewodniczącego, dwóch Wiceprzewodniczących i Sekretarza zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy składu, w głosowaniu tajnym.

§ 4. 1. Przewodniczący Rady Seniorów reprezentuje ją na zewnątrz i kieruje pracami Rady Seniorów, a w szczególności:

1) ustala termin posiedzenia i porządek obrad,

2) zwołuje posiedzenia,

3) prowadzi obrady.

2. W razie nieobecności Przewodniczącego jego obowiązki wykonuje wskazany przez niego Wiceprzewodniczący, a w przypadku nie wyznaczenia – Wiceprzewodniczący starszy wiekiem.

§ 5. 1. Posiedzenia Rady Seniorów odbywają się zgodnie z planem pracy, ustalonym przez członków Rady, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał.

2. Posiedzenia zwołuje Przewodniczący z własnej inicjatywy, na wniosek co najmniej 5 członków Rady Seniorów, na wniosek Burmistrza Miasta Jasła lub na wniosek Rady Miejskiej Jasła.

3. Zawiadomienie o terminie posiedzenia oraz porządek obrad dostarcza członkom Rady Seniorów Sekretarz Rady Seniorów.

4. Z przebiegu posiedzenia Sekretarz sporządza protokół, do którego dołącza listę obecności.

§ 6. 1. Rada Seniorów wyraża swoje stanowisko w formie uchwał i wniosków.

2. Uchwały podejmuje się zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu Rady Seniorów, w głosowaniu jawnym, z zastrzeżeniem § 3.

Rozdział III
Postanowienia końcowe

§ 7. 1. Obsługę organizacyjną Rady Seniorów zapewnia Burmistrz Miasta Jasła.

2. Zmiany niniejszego Statutu mogą nastąpić na wniosek co najmniej 2/3 składu Rady Seniorów, Burmistrza Miasta Jasła i Rady Miejskiej Jasła w trybie właściwym do jego uchwalenia.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Przemysław Dybała

Doradca podatkowy nr 11590

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »