| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr III/30/2014 Rady Gminy Krasne

z dnia 29 grudnia 2014r.

w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami gminy Krasne w przedmiocie zniesienia gminy Krasne poprzez włączenia jej terytorium do miasta Rzeszowa

Na podstawie art. 4b ust. 1 pkt 2, ust. 2 oraz art. 5a, art. 40 ust. 2 pkt 1 i art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.), w związku z wystąpieniem Prezydenta Rzeszowa pismem znak: ORA-O.0110.27.2014 z dnia 23 grudnia 2014 r. o wyrażenie przez Radę Gminy Krasne opinii w przedmiocie zniesienia gminy Krasne poprzez włączenie jej terytorium do miasta Rzeszowa,

Rada Gminy Krasne
stanowi, co następuje:

§ 1.

1. Przeprowadzić konsultacje z mieszkańcami gminy Krasne w celu poznania ich opinii w sprawie zniesienia gminy Krasne poprzez włączenie jej terytorium do miasta Rzeszowa.

2. Wyrażenie opinii w toku konsultacji, będącej przedmiotem niniejszej uchwały, polega na udzieleniu odpowiedzi na pytanie konsultacyjne o treści następującej:

Czy jesteś za zniesieniem gminy Krasne poprzez włączenie jej terytorium do miasta Rzeszowa?.

§ 2.

Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są osoby na stałe zamieszkałe na obszarze gminy Krasne, które w dniu ich przeprowadzenia mają czynne prawo wyborcze do Rady Gminy Krasne.

§ 3.

Konsultacje z mieszkańcami polegać będą na wyrażeniu opinii poprzez umieszczenie znaku „X” w odpowiedniej rubryce: „Jestem za”, „Jestem przeciw”, „Wstrzymuję się” ankiety konsultacyjnej, według wzoru stanowiącego załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4.

1. Konsultacje przeprowadzi Komisja Gminna i Komisje obwodowe powołane przez Wójta Gminy Krasne z pośród mieszkańców gminy Krasne posiadających czynne prawo wyborcze do Rady Gminy Krasne oraz pracowników Urzędu Gminy Krasne.

2. Konsultacje przeprowadzi się w dniu 15.02.2015 r. w godzinach od 800 do 1600, w lokalu:

a) Szkoły Podstawowej w Krasnem,

b) Zespołu Szkół w Malawie,

c) Zespołu Szkół w Strażowie,

d) Zespołu Szkół w Palikówce..

3. Odbiór karty ankiety konsultacyjnej mieszkaniec potwierdza własnoręcznym podpisem na wykazie osób uprawnionych do udziału w konsultacjach.

§ 5.

Nieważne są karty ankiety konsultacyjnej inne niż ustalone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały i nieopatrzone pieczęcią Rady Gminy Krasne.

§ 6.

Głos jest nieważny, jeżeli w odniesieniu do postawionego pytania nie zaznaczono żadnej odpowiedzi, zaznaczono więcej niż jedną odpowiedź.

§ 7.

Ogłoszenie o terminie i miejscu przeprowadzenia konsultacji Wójt Gminy Krasne poda do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia, które zostanie ogłoszone w sposób zwyczajowo przyjęty w terminie co najmniej 7 dni przed ich przeprowadzeniem.

§ 8.

1. Wyniki konsultacji Wójt Gminy Krasne poda niezwłocznie do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia w sposób zwyczajowo przyjęty.

2. Wójt Gminy Krasne na najbliższej sesji Rady, przypadającej po zakończeniu konsultacji, przedłoży Radzie Gminy protokół z przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami sołectw.

§ 9.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krasne.

§ 10.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący Rady Gminy Krasne


Marian Jachowicz


Załącznik do Uchwały Nr III/30/2014
Rady Gminy Krasne
z dnia 29 grudnia 2014 r.
Zalacznik1.pdf

ANKIETA   KONSULTACYJNA

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Rachelski i Wspólnicy Kancelaria Prawna

Uwalniamy od problemów

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »