| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr II/13/2014 Rady Gminy Tarnowiec

z dnia 15 grudnia 2014r.

w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkole prowadzone przez Gminę Tarnowiec

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 14 ust. 5 w związku z art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), uchwala się co następuje:

§ 1. 1. Publiczne przedszkole, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Tarnowiec zapewnia bezpłatną naukę, wychowanie i opiekę nad dzieckiem w wymiarze 5 godzin dziennie, zgodnie z rozkładem godzin określonym w statucie przedszkola.

2. Ustala się odpłatę w wysokości 1,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę nauki, wychowania i opieki nad dzieckiem w czasie przekraczającym wymiar godzin, określonych w § 1 ust. 1.

3. Opłata nie obejmuje kosztów wyżywienia.

§ 2. 1. Miesięczna wysokość opłaty za czas realizacji świadczeń ustalona jest na podstawie stawki godzinowej, o której mowa w § 1 ust. 2 oraz deklarowanej przez rodziców lub opiekunów dziecka liczby godzin pobytu dziecka w przedszkolu ponad czas realizacji podstawy programowej.

2. W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu opłata, o której mowa w § 2 ust. 1, podlega proporcjonalnemu zmniejszeniu w miesiącu następnym po miesiącu, w którym dziecko było nieobecne za każdy dzień absencji w miesiącu poprzednim.

3. Opłata, o której mowa w § 1 ust. 2 ponoszona jest z góry, do 15 dnia każdego miesiąca, w sposób określony przez dyrektora.

4. Liczba godzin nauki, wychowania oraz sprawowania opieki nad dzieckiem przez publiczne przedszkole, o którym mowa w § 1 ust.1 określa umowa cywilnoprawna zawarta między dyrektorem przedszkola, a rodzicami (opiekunami prawnymi) dziecka.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XI/79/2011Rady Gminy Tarnowiec z dnia 26 lipca 2011 r. w sprawie opłat pobieranych za świadczenia udzielane przez Gminne Przedszkole w Tarnowcu, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Tarnowiec.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tarnowiec.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący Rady Gminy Tarnowiec


Jarosław Pękala


Uzasadnienie

Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) przedszkole publiczne zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie ustalonym przez organ prowadzący, nie krótszym niż 5 godzin dziennie. Dyrektor przedszkola w porozumieniu z organem prowadzącym ustala w statucie rozkład godzin przeznaczonych na realizację podstawy programowej. W Gminnym Przedszkolu w Tarnowcu podstawa programowa realizowana jest przez 5 godzin dziennie od 9:00 do 14:00.

Opłaty za przedszkole pobierane od rodziców są opłatami za korzystanie z wychowania przedszkolnego poza czasem przeznaczonym na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Opłaty te ustala Rada Gminy (art. 14 ust. 5 pkt 1 ustawy o systemie oświaty).

Nowelizacja ustawy o systemie oświaty z dnia 13 czerwca 2013 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 827) wprowadziła z dniem 1 września 2013 roku, ograniczenie wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego poza podstawą programową, do 1,00 zł za godzinę.

W celu dostosowania prawa miejscowego do ustawowych wytycznych należy podjąć nową uchwałę w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolu prowadzonych przez Gminę Tarnowiec.

W sytuacji kiedy z dniem 1 września 2013 roku, nastąpiło ograniczenie wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego poza podstawą programową, do 1,00 zł za godzinę, proponuje się utrzymanie powyższej stawki oraz wymiaru realizacji bezpłatnej podstawy programowej (5 godzin dziennie).

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Zbigniew Waz

Managing Partner w Leaware - spółce tworzącej aplikacje mobilne i webowe dla klientów na całym świecie.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »