| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr II/7/2014 Rady Gminy Przeworsk

z dnia 12 grudnia 2014r.

w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Przeworsk

Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j.Dz. U. z 2013 r. poz. 1399z późn.zm.), art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust.1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) , po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Przeworsku Rada Gminy Przeworsk uchwala, co następuje:

Rozdział 1.
Postanowienia ogólnie

§ 1. Określa się szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Przeworsk.

§ 2. Regulamin obowiązuje właścicieli nieruchomości, mieszkańców oraz osoby przebywające czasowo na terenie Gminy Przeworsk.

§ 3. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

1) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013r. poz. 1399 z późn.zm.);

2) Gminie - należy przez to rozumieć Gminę Przeworsk;

3) harmonogramie – należy przez to rozumieć harmonogram odbioru odpadów komunalnych obowiązujący na terenie Gminy Przeworsk;

4) regulaminie – należy przez to rozumieć niniejszy „Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Przeworsk";

5) pojemniku - należy przez to rozumieć pojemnik metalowy lub z tworzywa sztucznego, worek, kosz uliczny lub kontener o parametrach opisanych w § 8 niniejszego regulaminu;

6) gniazdach zbiórki – należy przez to rozumieć miejsca prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów do oznakowanych pojemników, zlokalizowane w miejscach publicznych;

7) mieszkańcu - należy przez to rozumieć osobę, która stale przebywa na terenie nieruchomości lub przybywa z zamiarem pobytu przez co najmniej 14 dni.

Rozdział 2.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości

§ 4. Właściciele nieruchomości oprócz obowiązków określonych w ustawie zobowiązani są do przechowywania przez okres 2 lat dokumentów potwierdzających ponoszenie opłat z tytułu odbioru odpadów komunalnych, opróżniania zbiorników bezodpływowych lub odbioru osadów z przydomowej oczyszczalni ścieków.

§ 5. Uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego powinno być dokonywane, niezwłocznie po ich zaśnieżeniu, oblodzeniu lub zanieczyszczeniu.

§ 6. 1)Mycia pojazdów samochodowych poza myjniami na terenie nieruchomości można dokonywać, tylko pod warunkiem odprowadzania powstałych ścieków do kanalizacji sanitarnej lub zbiorników bezodpływowych, po uprzednim przejściu przez separator związków ropopochodnych i odstojnik. Odprowadzanie ścieków bezpośrednio do ziemi lub wód powierzchniowych jest zabronione.

2)Naprawa pojazdów samochodowych związana z ich bieżącą eksploatacją jest dozwolona na terenie nieruchomości pod warunkiem, że nie spowoduje zanieczyszczenia wód lub ziemi oraz nie będzie stanowić uciążliwości dla nieruchomości sąsiednich. Powstałe odpady powinny być gromadzone i usuwane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozdział 3.
Selektywne zbieranie i odbieranie odpadów

§ 7. 1)Selektywnemu zbieraniu podlegają następujące frakcje odpadów komunalnych: papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło, opakowania wielomateriałowe, tekstylia, odpady ulegające biodegradacji w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji, odpady zielone, przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe, zużyte opony, szkło okienne, zimne popioły, styropiany budowlane i opakowaniowe.

2)Powstające w gospodarstwach domowych odpady ulegające biodegradacji powinny być w pierwszej kolejności wykorzystywane przez mieszkańców we własnym zakresie np. poprzez kompostowanie w przydomowych kompostownikach.

3)Bezpośrednio z terenu nieruchomości odbierane będą następujące frakcje odpadów komunalnych zbieranych selektywnie:

1) szkło (bezbarwne i kolorowe, szkło opakowaniowe takie jak: butelki, słoiki, szklane opakowania po kosmetykach);

2) papier (np. opakowania z papieru tektury, gazety, zeszyty, papier pakowy itp.);

3) tworzywa sztuczne, plastik (np. butelki po napojach, opakowania po chemii gospodarczej i produktach spożywczych);

4) metale (np. puszki po napojach, puszki po żywności, metalowe kapsle z butelek, zakrętki ze słoików, złom żelazny i metali kolorowych);

5) opakowania wielomateriałowe (np. kartony po mleku, sokach itp.);

6) odpady kuchenne biodegradowalne;

7) odpady zielone (trawa, liście, gałęzie itp., pochodzące z pielęgnacji terenów zielonych);

8) odpady pozostałe po wysegregowaniu frakcji wskazanych w § 7 ust.3 pkt 1,2,3,4,5,6,7 należy zbierać oddzielnie jako niesegregowane, zmieszane odpady komunalne;

4)W Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych odbierane będą następujące odpady zebrane selektywnie dostarczone przez właścicieli nieruchomości:

1) odpady ulegające biodegradacji w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji,

2) odpady zielone,

3) odzież i tekstylia,

4) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

5) odpady wielkogabarytowe (odpady komunalne powstające w gospodarstwach domowych, które ze względu na swoje rozmiary i/lub wagę nie mogą być umieszczone w typowych pojemnikach/workach do zbierania odpadów komunalnych tj. między innymi – meble, dywany, wózki dziecięce, rowery, materace, zabawki dużych rozmiarów, armatura sanitarna itp.);

6) odpady budowlane i rozbiórkowe (odpady budowlane powstałe w wyniku remontów w gospodarstwach domowych, wykonywane we własnym zakresie przez właścicieli nieruchomości);

7) szkło okienne;

8) zużyte opony (niezależnie od ich gabarytu);

9) zimne popioły i żużel;

10) styropiany budowlane i opakowaniowe;

11) odpady niebezpieczne powstające w gospodarstwach domowych w szczególności:

a)przeterminowane leki i chemikalia,

b)zużyte baterie i akumulatory ,

c)farby, kleje, rozpuszczalniki, lakiery, oleje odpadowe oraz opakowania po tych substancjach,

d)środki ochrony roślin, środki czyszczące, żywice, środki do konserwacji drewna oraz opakowania po tych substancjach,

e)lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć w tym termometry rtęciowe

5)Zimny popiół i żużel będzie odbierany jeden raz w miesiącu zgodnie z harmonogramem.

6)Odpady budowlane i rozbiórkowe w tym styropiany, będą odbierane 4 razy w roku bezpośrednio z terenu nieruchomości. Termin zbiórki zostanie podany do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

7)Zimny popiół i żużel będzie odbierany jeden raz w miesiącu zgodnie z harmonogramem.

Rozdział 4.
Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz warunki rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym

§ 8. 1)Ustala się następujące rodzaje i minimalne pojemności pojemników:

1) do gromadzenia zmieszanych odpadów komunalnych przeznacza się worki w kolorze czarnym lub pojemniki z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym, szarym, zielonym lub brązowym bądź metalowe:

a)w zabudowie jednorodzinnej o pojemności 120 l,

b)w zabudowie wielorodzinnej o pojemności 120 l,

c)na terenie nieruchomości niezamieszkałych o pojemności 120 l,

d)kosze uliczne 30 l,

2) wprowadza się obowiązek gromadzenia w odrębnych pojemnikach lub workach

a)odpadów budowlanych i rozbiórkowych,

b)chemikaliów,

c)zimnych popiołów,

3) do gromadzenia odpadów komunalnych podlegających selektywnemu zbieraniu worki o pojemności 110 l:

a)szkło bezbarwne i kolorowe – kolor zielony,

b)papier – kolor niebieski,

c)tworzywa sztuczne, plastik – kolor żółty,

d)metal – kolor czerwony,

e)odpady ulegające biodegradacji – kolor brązowy,

4) odpady wymienione w § 7 ust. 4 z wyjątkiem odpadów budowlanych i rozbiórkowych, szkła okiennego odbierane bezpośrednio z terenu nieruchomości powinny być w dniu zbiórki zgromadzone w odpowiednio dobranych pod względem pojemności workach na odpady. Worki nie muszą być stosowane na akumulatory, chemikalia zgromadzone w opakowaniach o pojemności co najmniej jeden litr, duży sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe oraz zużyte opony. Dopuszcza się gromadzenie w jednym worku przeterminowanych leków, zużytych baterii i małego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Chemikalia należy gromadzić w opakowaniach szczelnych, dostosowanych do rodzaju substancji, zabezpieczonych przed niekontrolowanym opróżnieniem.

2)Na pojemnikach i workach do selektywnego zbierania odpadów rozstawionych w gniazdach zbiórki należy umieścić nadruk określający rodzaj odpadów w nich umieszczanych.

3)Pojemność pojemników rozstawionych w gniazdach zbiórki powinna być dostosowana do rodzaju i ilości gromadzonych w nich odpadów.

4)Pojemnik z tworzywa sztucznego lub metalowy powinien spełniać następujące wymagania:

1) powinien być odporny na UV, niskie temperatury i nagrzewanie,

2) powinien być wyposażony w kółka,

3) klapa powinna być szczelnie zamykana,

4) powinien posiadać uchwyt lub listwę ułatwiającą przetaczanie,

5) korpus pojemnika powinien być wyposażony w listwę grzebieniową umożliwiającą opróżnianie przez śmieciarki z uchwytem grzebieniowym,

6) powinien być kompletny i zdatny do użytkowania.

5)Kontener powinien spełniać następujące wymagania:

1) powinien być wykonany ze stali,

2) powinien posiadać szczelnie zamykające się klapy,

3) powinien być dostosowany do załadunku hakowego, bramowego lub hakowo - bramowego,

4) powinien być kompletny i zdatny do użytkowania.

6)Worki powinny spełniać następujące wymagania:

1) powinny mieć odpowiednią wytrzymałość zarówno na przebicie jak i rozciąganie,

2) powinny posiadać mocny i trwały zgrzew,

3) powinny być wykonane z surowca LDPE.

7)Pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych powinny spełniać wymogi określone w polskich normach.

§ 9. Pojemność oraz ilość pojemników należy dostosować do potrzeb danej nieruchomości.

§ 10. 1)Do zbierania odpadów na terenach przeznaczonych do użytku publicznego (chodnikach, przystankach komunikacji publicznej, w parkach itp.) stosuje się kosze uliczne.

2)Odległość pomiędzy koszami nie może przekraczać 500 m.

3)Na przystankach komunikacji kosze należy lokalizować pod wiatą, a w przypadku jej braku w najbliższym sąsiedztwie oznaczenia przystanku.

§ 11. 1)Ustala się następujące warunki rozmieszczania i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym pojemników oraz miejsc zbierania i gromadzenia odpadów przed ich odebraniem:

1) pojemniki należy utrzymywać w stanie czystości zarówno na zewnątrz jak i wewnątrz,

2) pojemniki po ich opróżnieniu nie powinny wydzielać nieprzyjemnych zapachów,

3) pojemniki nie powinny być uszkodzone lub pozbawione stałych elementów, np. pokrywy, worki nie powinny być rozerwane, a ich zawartość nie może wydostawać się na zewnątrz,

4) pojemnik oraz worki powinny być ustawione w stałym miejscu najlepiej zadaszonym, nie powodować uciążliwości dla nieruchomości sąsiednich, dostęp do nich winny mieć wyłącznie osoby mające obowiązek zbierać w nich odpady komunalne,

5) pojemniki na odpady powinny być okresowo dezynfekowane,

6) miejsca gromadzenia odpadów należy utrzymywać w stanie czystości poprzez ich zamiatanie i uprzątanie.

2)Pojemniki na odpady należy przetrzymywać w miejscu dostępnym dla pracowników odbiorcy odpadów bez konieczności otwierania wejścia na teren nieruchomości lub gdy takiej możliwości nie ma, należy wystawiać je w dniu odbioru na chodnik lub ulicę przed wejściem na teren nieruchomości; dopuszcza się także wjazd na teren nieruchomości pojazdów podmiotu uprawnionego w celu odbioru odpadów zgromadzonych w pojemnikach. W przypadku gdy pojemnik lub worki nie będą udostępnione odbiorcy, zostaną opróżnione lub odebrane w kolejnym wyznaczonym w harmonogramie dniu odbioru.

3)Szczelny zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub oczyszczalnia przydomowa muszą być zlokalizowane w sposób umożliwiający dojazd do nich pojazdu asenizacyjnego przedsiębiorstwa wywozowego w celu ich opróżnienia.

Rozdział 5.
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego

§ 12. Ustala się następującą częstotliwość odbioru odpadów komunalnych z terenu nieruchomości:

1)odpady zmieszane odbierane są we wszystkich typach zabudowy oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego co najmniej raz w miesiącu, zgodnie z harmonogramem,

2)odpady podlegające selektywnemu zbieraniu wymienione w § 7 ust. 3 odbierane są we wszystkich typach zabudowy co najmniej raz w miesiącu zgodnie z harmonogramem,

3)odpady podlegające selektywnemu zbieraniu wymienione w § 7 ust. 3 oraz ust. 4 odbierane są w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

4)odpady komunalne selektywne i zmieszane powinny być wystawione przed posesję od godz. 6.00 w miejscu umożliwiającym swobodny dojazd do niego.

§ 13. W okresie letnim właściciele nieruchomości na terenach gdzie prowadzona jest działalność wiążąca się z okresowym przebywaniem osób (wynajem pokoi itp.) zobowiązani są do wyposażenia nieruchomości w dodatkowe pojemniki na odpady.

§ 14. 1)Usuwanie ciekłych odpadów komunalnych powinno odbywać się z częstotliwością dostosowaną do indywidualnego zużycia wody tak, aby nie dopuścić do przepełnienia zbiornika

2)Opróżnianie zbiornika bezodpływowego powinno odbywać się w sposób uniemożliwiający wycieki i zanieczyszczenie gleby, przez przedsiębiorcę posiadającego stosowne zezwolenie.

§ 15. Placówki handlowe, usługowe, gastronomiczne i inne powinny być wyposażone w pojemniki w ilości zapewniającej utrzymanie czystości i porządku. Powinny one być umieszczone przy wejściu do obiektu lub na terenie nieruchomości.

§ 16. Na terenie Gminy Przeworsk dopuszcza się spalanie na wolnym powietrzu drobnych gałęzi w sposób nieuciążliwy dla mieszkańców sąsiednich nieruchomości oraz z zachowaniem przepisów przeciwpożarowych.

Rozdział 6.
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami

§ 17. Gospodarka odpadami w Gminie opiera się na Wschodnim Regionie Gospodarki Odpadami wskazanym w wojewódzkim planie gospodarki odpadami. Odpady komunalne zmieszane, odpady z pielęgnacji terenów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczone do składowania mogą być zagospodarowywane tylko i wyłącznie w ramach tego regionu.

Rozdział 7.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku

§ 18. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do zachowania bezpieczeństwa i środków ostrożności, zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do użytku publicznego, ponoszą też pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez te zwierzęta.

§ 19. Właściciele i opiekunowie zwierząt domowych są zobowiązani do:

1)zabezpieczenia nieruchomości w taki sposób, aby zapobiec możliwości wydostania się zwierząt poza jej granice,

2)natychmiastowego usuwania pozostawionych przez zwierzęta zanieczyszczeń na terenach użyteczności publicznej,

3)usuwania zwłok padłego zwierzęcia w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami,

4)systematycznego szczepienia psów przeciwko wściekliźnie i okazywania zaświadczenia o przeprowadzonym szczepieniu na żądanie władz sanitarnych, weterynaryjnych i policyjnych,

5)uzyskania zezwolenia Wójta Gminy Przeworsk na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną.

§ 20. Przebywanie psów bez kagańców i smyczy dozwolone jest jedynie na terenach ogrodzonych i przy zapewnieniu kontroli nad ich zachowaniem.

§ 21. 1)Zabrania się wprowadzania zwierząt domowych:

1) do pomieszczeń użyteczności publicznej,

2) do placówek handlowych i gastronomicznych,

3) na tereny wydzielone do gier i zabaw dla dzieci, w tym place zabaw.

2)Zakazy powyższe nie dotyczą osób niewidomych, poruszających się z psem przewodnikiem.

§ 22. Utrzymujący zwierzęta egzotyczne, w szczególności gady, płazy lub ptaki, zobowiązani są zabezpieczyć je przed wydostaniem się z pomieszczenia, w którym przebywają.

Rozdział 8.
Wymagania odnośnie utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach

§ 23. 1)Hodowla zwierząt gospodarskich powinna być prowadzona w sposób nie pogarszający warunków zdrowotnych ludzi, nie powodujących zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi, w sposób nie powodujący zanieczyszczenia powietrza, gleby i wody.

2)Właściciele zwierząt gospodarskich zobowiązani są do gromadzenia i usuwania odpadów oraz nieczystości powstałych w związku z hodowlą zwierząt w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami sanitarno-epidemiologicznymi oraz ochrony środowiska.

§ 24. Przy hodowli zwierząt gospodarskich muszą być spełnione m.in. wymogi:

1)zwierzęta gospodarskie utrzymywane na nieruchomości, w tym wypasane na pastwiskach, powinny być zabezpieczone przez samowolnym opuszczaniem tej nieruchomości,

2)przepędzanie zwierząt gospodarskich drogami publicznymi jest możliwe jedynie po spełnieniu warunku, że zwierzęta będą prowadzone pod nadzorem i w sposób nie utrudniający ruchu drogowego,

3)właściciele, których zwierzęta zanieczyściły teren użyteczności publicznej zobowiązani są do usunięcia zanieczyszczenia,

4)hodowla zwierząt nie powinna powodować uciążliwości wobec innych osób zamieszkujących na nieruchomości lub nieruchomościach sąsiednich,

5)nieczystości ciekłe nie mogą zanieczyszczać wód powierzchniowych i podziemnych, nie mogą być odprowadzane do kanalizacji sanitarnej ani też przesiąkać na nieruchomości sąsiednie,

6)właściciele padłych zwierząt gospodarskich zobowiązani są do przekazywania zwłok zwierząt do punktów usuwania i unieszkodliwiania,

7)zadania z zakresu bezdomności zwierząt na terenie gminy zawarte są w programie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności.

§ 25. Pszczoły winny być trzymane w ulach ustawionych w odległości co najmniej 5 m od granicy nieruchomości, w taki sposób, aby nie zakłócały korzystania z nieruchomości sąsiadujących z terenem hodowli.

§ 26. Hodowlę gołębi należy prowadzić w sposób niepowodujący zanieczyszczenia terenów przeznaczonych do wspólnego użytku oraz nieruchomości sąsiednich.

Rozdział 9.
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz terminy jej przeprowadzania

§ 27. 1)Obowiązkową deratyzacją objęte są obszary zabudowane budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi, obiekty użyteczności publicznej, obsługi ludności oraz nieruchomości w obrębie, których utrzymywane są zwierzęta gospodarskie.

2)Obowiązek ten w odniesieniu do właścicieli budynków jednorodzinnych może być realizowany w miarę potrzeb

3)Obowiązkową deratyzację przeprowadza się raz w roku, w miesiącu październiku.

4)Obowiązek deratyzacji spoczywa na właścicielach nieruchomości, którzy ponoszą koszty jej przeprowadzania.

5)Obowiązkiem właściciela nieruchomości jest zapewnienie zbiórki padłych gryzoni wraz z resztkami trucizn oraz ich unieszkodliwienie.

6)W okresie przeprowadzania deratyzacji należy zachować szczególną ostrożność w obrębie miejsc wyłożenia środków chemicznych. Miejsca te winny być oznakowane i oznaczone napisem "Uwaga trucizna" lub o podobnej treści.

Rozdział 10.
Postanowienia końcowe

§ 28. Traci moc uchwała Nr XX/118/2012 Rady Gminy Przeworsk z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Przeworsk.

§ 29. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 30. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Andrzej Ruchała

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Tomasz Błotnicki

Of Counsel jednej z warszawskich kancelarii prawniczych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »