| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/16/15 Rady Miejskiej w Sędziszowie Małopolskim

z dnia 27 stycznia 2015r.

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Sędziszów Małopolski

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594) oraz art. 20 ust. 1 w związku z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późniejszymi zmianami)

Rada Miejska w Sędziszowie Młp. uchwala co następuje:

§ 1. 1. Po stwierdzeniu o nienaruszeniu ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Sędziszów Młp. uchwalonego uchwałą Nr XLVI/297/02 Rady Miejskiej w Sędziszowie Młp. z dnia 25 września 2002 r. z późniejszymi zmianami, uchwala się I zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Sędziszów Małopolski, uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej w Sędziszowie Młp. Nr XXXVII/334/14 z dnia 7 maja 2014 r.

2. Załącznikiem do niniejszej uchwały jest załącznik graficzny na mapie w skali 1:2000 stanowiący rysunek planu Nr 1a, który integralnie z uchwałą obowiązuje w zakresie zastosowanych tam oznaczeń.

§ 2. W uchwale Rady Miejskiej w Sędziszowie Młp. Nr XXXVII/334/14 z dnia 7 maja 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Sędziszów Małopolski (ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego z dnia 16 czerwca 2014 r. pod pozycją 1764), wprowadza się następujące zmiany:

1) w rozdziale 1 § 1 ust. 2 na końcu punktu 3 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje punkt 4 w brzmieniu:

załącznik Nr 1a graficzny, który obowiązuje w zakresie zastosowanych tam oznaczeń planu.";

2) w rozdziale 1 § 4 na końcu punktu 11 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje punkt 12 w brzmieniu:

teren oznaczony na rysunku planu symbolem P/U przeznacza się pod obiekty produkcyjne, składowe, magazynowe, usługowe.";

3) w rozdziale 7 § 18 ust.1, skreśla się liczbę "43,68 ha", w to miejsce wprowadza się zapis w brzmieniu: "około 18.30 ha",

4) po rozdziale 7 dodaje się rozdział 7a w brzmieniu:

"Rozdział 7a
Ustalenia dla terenów produkcyjnych, składowych, magazynowych, usługowych

§ 1. Na terenie oznaczonym na rysunku planu Nr 1a symbolem P/U o powierzchni około 25,38 ha ustala się następujące zasady zagospodarowania i kształtowania zabudowy:

1) teren należy zagospodarować dla realizacji funkcji produkcyjnych, magazynowych, składowych, usługowych, przy czym dopuszcza się także:

a) lokalizację:

- budynków administracyjnych i socjalnych,

- obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży nie większej niż wymieniona w art. 10 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. z dnia 12 czerwca 2012 r. poz. 647 z późn. zmianami),

- zespołów parkingów,

- obiektów małej architektury,

- dojazdów wewnętrznych, powiązanych z drogą publiczną oznaczoną na rysunku planu symbolem KD,

b) przeznaczenie pasa terenu położonego wzdłuż drogi KD o szerokości do 5 m, na potrzeby komunikacji samochodowej;

c) przebudowę i przełożenie istniejących sieci i urządzeń infrastruktury technicznej oraz lokalizację nowych sieci i urządzeń w sposób, który nie wykluczy zagospodarowania terenów zgodnie z przepisami niniejszej uchwały i przepisami odrębnymi, dotyczącymi sytuowania obiektów budowlanych;

2) zakazuje się realizacji obiektów należących do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko - określonych przepisami odrębnymi, dotyczącymi ochrony środowiska, za wyjątkiem sieci infrastruktury technicznej;

3) potencjalne oddziaływanie przedsięwzięć na środowisko nie może wykraczać poza granice terenu objętego rysunkiem planu nr 1a;

4) wzdłuż brzegu cieku wodnego przebiegającego przy wschodniej granicy terenu, należy zachować wolny od zabudowy i ogrodzeń pas terenu o szerokości minimum 5,0 m;

5) kształtowanie działek budowlanych według następujących zasad:

a) powierzchnia działki dla obiektów produkcji, składów i magazynów nie mniejsza niż 1 ha z szerokością frontu działki nie mniejszą niż 50m,

b) powierzchnia działki dla obiektów usługowych lub handlowych nie mniejsza niż 0,50 ha, z szerokością frontu działki nie mniejszą niż 25m,

c) powierzchnia i szerokość frontu działki dla obiektów infrastruktury technicznej minimalna, zapewniająca optymalne rozwiązania techniczno-technologiczne funkcjonowania tych obiektów,

d) nowe granice działek prostopadle lub równolegle do linii rozgraniczającej drogi oznaczonej na rysunku planu symbolem KD, z dopuszczalnym odchyleniem do 200,

e) zapewnienie dostępu do drogi publicznej oznaczonej symbolem KD bezpośrednio lub poprzez dojazdy wewnętrzne łączące działkę z drogą publiczną KD;

6) każda działka może być zagospodarowana obiektami służącymi realizacji wszystkich lub poszczególnych funkcji, wynikających z przeznaczenia terenu;

7) powierzchnia terenu biologicznie czynna, nie mniejsza niż 20 % powierzchni terenu, w tym w pasie terenu wzdłuż cieku wodnego, przebiegającego przy wschodniej granicy terenu;

8) otoczenie obiektów budowlanych zielenią urządzoną;

9) wskaźnik intensywności zabudowy działki od 0,1 do 1,5;

10) powierzchnia zabudowy nie większa niż 80 % powierzchni działki;

11) wysokość obiektów kubaturowych do 20 m;

12) dachy budynków o spadkach nie przekraczających 300 lub pogrążone, w odcieniach grafitu;

13) kolorystyka elewacji szara lub kremowa, z dopuszczeniem elementów kolorystycznych, związanych z logo reprezentowanych firm;

14) nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości:

a) 25 m od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi krajowej nr 4,

b) 10 m od linii rozgraniczającej drogi oznaczonej symbolem KD;

15) obowiązuje uwzględnienie warunków, związanych z przebiegającymi sieciami infrastruktury technicznej, przy czym dopuszcza się ich przebudowę i przełożenie, w sposób nie kolidujący z przeznaczeniem terenu,

16) indywidualne rozwiązanie odprowadzenia ścieków powstałych w wyniku działalności gospodarczej i wód opadowych, w sposób nie powodujący wprowadzania substancji zanieczyszczających w ilościach przekraczających najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń - określone przepisami odrębnymi z zakresu ochrony środowiska;

17) indywidualne rozwiązanie magazynowania odpadów powstałych w wyniku działalności gospodarczej, w sposób nie zagrażający środowisku oraz terenom sąsiednim i usuwanie zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami odrębnymi,

18) obsługa komunikacyjna terenu z drogi oznaczonej na rysunku planu symbolem KD tj. z ul. Południowej;

19) dopuszcza się wykorzystanie istniejącego zjazdu z drogi krajowej nr 4 na działkę nr 903/2, do obsługi komunikacyjnej działek objętych planem o numerach ewidencyjnych: 1002/2, 966/2, 963/2, 960/2, 959/2, 954/2, 970 z wykorzystaniem drogi wewnętrznej urządzonej na działce numer ewidencyjny 970. Skomunikowanie pozostałych działek objętych planem zgodnie z pkt. 18.

5) w rozdziale 9 po § 23 dodaje się § 23a w brzmieniu:

1. Teren oznaczony na rysunku planu 1a symbolem KD przeznacza się pod odcinek drogi publicznej klasy lokalnej, o szerokości w liniach rozgraniczających 20m.

2. Pomiędzy jezdnią a liniami rozgraniczającymi drogi KD dopuszcza się usytuowanie sieci infrastruktury technicznej.".

§ 3. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Sędziszowa Małopolskiego

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Sędziszowie Młp.


mgr Jerzy Kiebała


Załącznik do Uchwały Nr IV/16/15
Rady Miejskiej w Sędziszowie Małopolskim
z dnia 27 stycznia 2015 r.
Zalacznik1.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Accreo

Accreo to firma doradcza, oferująca usługi dedykowane przedsiębiorstwom i klientom indywidualnym w zakresie doradztwa podatkowego i prawnego, business restructuringu oraz doradztwa europejskiego przede wszystkim w obszarze pozyskiwania dotacji i funduszy unijnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »