| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/23/2015 Rady Miejskiej w Pruchniku

z dnia 27 stycznia 2015r.

w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i?odpłatności za usługi opiekuńcze i?specjalistyczne usługi opiekuńcze, z?wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z?zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2013 r. poz.182 z późn. zm.)

Rada Miejska w Pruchniku

uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania.

§ 2. Oznaczenia określeń użytych w uchwale:

1. Ustawa – ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz.182 ze zm.),

2. Kryterium dochodowe - odpowiednio kryterium dochodowe osoby samotnie gospodarującej lub kryterium dochodowe na osobę w rodzinie określone w art. 8 ust. 1 ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

3. Dochód - odpowiednio jak w art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

4. Świadczeniobiorca – osoba korzystająca z usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych.

5. Usługa – należy rozumieć przez to świadczone usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, polegające na pomocy w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną zleconą przez lekarza, pielęgnację oraz w miarę możliwości zapewnienia kontaktów z otoczeniem, a także dostosowanie do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności usługi świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem, w przypadku specjalistycznych usług opiekuńczych, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

§ 3. 1. Osobom, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione lub rodzina nie jest w stanie im takiej pomocy zapewnić, przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych, przyznawanych w drodze decyzji administracyjnej.

2. Przy świadczeniu specjalistycznych usług opiekuńczych, zapewnia się dostosowanie ich do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, przy uwzględnieniu zaleceń lekarza w tym zakresie, oraz zapewnia się ich świadczenie przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem.

3. Specjalistyczne usługi opiekuńcze przyznaje się na podstawie zaświadczenia wydanego przez lekarza, w którym określono stan zdrowia oraz rodzaj zalecanych specjalistycznych usług opiekuńczych.

§ 4. 1. Usługi przyznaje się na wniosek osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego, innej osoby, a także z urzędu, za zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego.

2. Szczegółowego rozpoznania potrzeb osób w zakresie pomocy w formie usług, dokonuje ośrodek pomocy społecznej przez pracowników socjalnych, uwzględniając indywidualne potrzeby tych osób, schorzenia lub niepełnosprawność oraz zalecenia lekarza.

3. W decyzji przyznającej usługi ustala się ich rodzaj, zakres, okres na jaki przyznano świadczenie, miejsce świadczenia usług, liczbę godzin przyznanych usług dziennie, przy czym liczbę przyznanych godzin specjalistycznych usług opiekuńczych ustala się w stosunku miesięcznym. W decyzji rozstrzyga się także o obowiązku zwrotu wydatków poniesionych przez ośrodek za wykonanie usług, wysokość odpłatności za jedną godzinę usług oraz tryb poboru opłaty.

§ 5. 1. Osoby, którym przyznano pomoc w formie usług opiekuńczych, nie ponoszą za usługi opłat, jeżeli dochód na osobę w rodzinie lub dochód osoby samotnie gospodarującej nie przekracza kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej.

2. Koszt jednej godziny usług opiekuńczych świadczonych przez Ośrodek Pomocy Społecznej ustala się jako równowartość 2,0% najniższej emerytury ZUS a specjalistycznych usług opiekuńczych jako równowartość 2,5% najniższej emerytury ZUS.

3. W przypadku waloryzacji renty i emerytur zmiana kosztu usługi, następuje od następnego miesiąca po miesiącu przeprowadzenia waloryzacji

§ 6. Odpłatność za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi określa tabela stanowiąca załącznik do uchwały.

§ 7. 1. Należność za świadczone usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczeniobiorca wpłaca do kasy Urzędu Miejskiego w Pruchniku lub na rachunek bankowy Ośrodka Pomocy Społecznej w Pruchniku do 25-tego każdego miesiąca po miesiącu wykonania usługi.

§ 8. W szczególnie uzasadnionych przypadkach osoba zainteresowana może na wniosek, lub z urzędu zostać częściowo lub całkowicie zwolniony z ponoszenia opłat za usługi, w szczególności ze względu na:

1) korzystanie z co najmniej dwóch rodzajów usług,

2) konieczności ponoszenia opłat za pobyt członka rodziny w domu pomocy społecznej lub ośrodków wsparcia i wszelkiego typu placówkach opiekuńczo - wychowawczych i leczniczo -rehabilitacyjnych,

3) konieczności ponoszenia wydatków z powodu długotrwałej choroby wymagającej zakupu leków lub sprzętu rehabilitacyjnego.

4) decyzję o częściowym lub całkowitym zwolnieniu przyznaje się na czas określony.

§ 9. Zaprzestaje się dochodzenia zwrotu odpłatności za usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze za miesiąc, w którym nastąpił zgon świadczeniobiorcy.

§ 10. 1. Traci moc Uchwała Nr 29/V/07 Rady Gminy Pruchnik z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

2. Traci moc Uchwała Nr 194/XXIX/2009 Rady Gminy Pruchnik z dnia 29 kwietnia 2009 r. zmieniająca Uchwałę Nr 29/V/07 Rady Gminy Pruchnik z dnia 20 marca 2007 r., w sprawie szczegółowych warunków przyznania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

§ 11. 1. Wykonanie Uchwały powierza się Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Pruchniku.

2. Nadzór nad wykonaniem Uchwały powierza się Burmistrzowi Pruchnika.

§ 12. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pruchniku


Władysław Flak


Załącznik do Uchwały Nr IV/23/2015
Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 27 stycznia 2015 r.

Dochód na osobę - % kwoty ustalonej zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej z 12 marca 2004 r. (t. j.: Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.)

Wysokość opłaty w % ustalona od ceny
1 godziny Usługi dla:

Osoby samotnie
gospodarującej

Osoby w rodzinie

Do 100%

nieodpłatnie

nieodpłatnie

Powyżej 100% do 150%

5%

15%

Powyżej 150% do 200%

10%

20%

Powyżej 200% do 250%

15%

25%

Powyżej 250% do 300%

25%

40%

Powyżej 300% do 350%

40%

60%

Powyżej 350% do 400%

60%

80%

Powyżej 400%

100%

100%

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pruchniku


Władysław Flak

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dominika Kłosińska-Pyka

Aplikantka radcowska w OIRP w Łodzi

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »