| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

z dnia 24 lutego 2015r.

o decyzji wygaszającej koncesję na wytwarzanie ciepła oraz na przesyłanie i dystrybucję ciepła ENERGETYKI WISŁOSAN Sp. z o.o. z siedzibą w Nowej Dębieo decyzjach wydanych w dniu 24 lutego 2015 r. nrWCC/335-ZTO-C/65/W/OKR/2015/UJN i PCC/347-ZTO-A/65/W/OKR/2015/UJN stwierdzajacych wygaśnięcie decyzjiz dnia20października1998 r.:  Nr WCC/335/65/W/1/98/RG (z późn. zm.) i PCC/347/65/W/1/98/RG (z późn.zm.), których udzielono przedsiębiorstwu energetycznemu:ENERGETYCE WISŁOSAN Spółka z o.o. z siedzibą w Nowej Dębie, koncesji na wytwarzanie ciepła oraz na przesyłanie i dystrybucję ciepła na okres do 31 października 2020 r.

W dniu 24 lutego 2015 r. decyzjami Nr WCC/335-ZTO-C/65/W/OKR/2015/UJN i PCC/347-ZTO-A/65/W/OKR/2015/UJN, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, działając na podstawie art. 162 § 1 pkt 1 w związku z art. 162 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.) w związku z art. 30 ust. 1 oraz art. 32 ust. 1 pkt 1 i 3 oraz
ust. 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz.1059 z późn. zm.), stwierdził wygaśnięcie decyzji: z dnia 20 października 1998 r.  Nr WCC/335/65/W/1/98/RG i nr PCC/347/65/W/1/98/RG, które udzielono Przedsiębiorstwu energetycznemu: ENERGETYCE WISŁOSAN  Spółka z o.o., koncesji na wytwarzanie ciepła oraz na przesyłanie i dystrybucję ciepła: na okres do 31 października 2020 r.

Uzasadnienie

Decyzjami z dnia 20 października 1998 r. na: wytwarzanie ciepła nr WCC/335/65/W/1/98/RG oraz przesyłanie i dystrybucję ciepła nr PCC/347/65/W/1/98/RG, udzielono przedsiębiorstwu energetycznemu: ENERGETYCE WISŁOSAN Spółka z o.o. z siedzibą w Nowej Dębie (zwanemu dalej ,,Przedsiębiorstwem energetycznym”), koncesji na wytwarzanie ciepła oraz na przesyłanie i dystrybucję ciepła: na okres do 31 października 2020 r.

Pismem z dnia 27 stycznia 2015 r. znak: KW/DOK/44/EW/01/2015,   Przedsiębiorstwo energetyczne wniosło, na podstawie art. 162 § 1 pkt 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, o stwierdzenie wygaśnięcia udzielonych mu koncesji na wytwarzanie ciepła oraz na przesyłanie i dystrybucję ciepła.

Jako uzasadnienie Przedsiębiorstwo energetyczne podało, iż aktualnie prowadzi działalność gospodarczą polegającą na wytwarzaniu ciepła w w jednym źródle o łącznej mocy zainstalowanej 32,9 MW, a łączna moc zamówiona przez odbiorców ciepła zaopatrywanych przez Przedsiębiorstwo energetyczne - wynosi 4,975 MW.

Ponadto Przedsiębiorstwo energetyczne przedstawiło, że nie planuje wzrostu rozmiaru działalności związanej z wytwarzaniem ciepła oraz przsyłaniem i dystrybucją ciepła powyżej 5 MW.

Zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.), „uzyskania koncesji wymaga wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie: wytwarzania paliw lub energii, z wyłączeniem: wytwarzania paliw stałych lub paliw gazowych, energii elektrycznej w źródłach o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nieprzekraczającej 50 MW niezaliczanych do odnawialnych źródeł energii lub do źródeł wytwarzających energię elektryczną w kogeneracji z wyłączeniem wytwarzania energii elektrycznej z biogazu rolniczego, ciepła w źródłach o łącznej mocy zainstalowanej cieplnej nieprzekraczającej 5 MW;”.

Ponadto, zgodnie z art. 32 ust. 4 ustawy – Prawo energetyczne w brzmieniu nadanym ww. ustawą z dnia 4 marca 2005 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne, „uzyskania koncesji, o której mowa w ust. 1 pkt 1, nie wymaga wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania ciepła uzyskiwanego w przemysłowych procesach technologicznych, a także gdy wielkość mocy zamówionej przez odbiorców nie przekracza 5 MW”.

Wskazać należy, że z zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt 3 ustawy – Prawo energetyczne „uzyskania koncesji wymaga wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie: przesyłania lub dystrybucji paliw lub energii, z wyłączeniem: …przesyłania lub dystrybucji ciepła, jeżeli łączna moc zamówiona przez odbiorców nie przekracza 5 MW.”

W świetle art. 162 § 1 pkt 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, organ administracji publicznej, który wydał decyzję w pierwszej instancji, stwierdza jej wygaśnięcie, jeżeli decyzja stała się bezprzedmiotowa, a stwierdzenie wygaśnięcia takiej decyzji nakazuje przepis prawa albo gdy leży to w interesie społecznym lub interesie strony.

Moc cieplna zamówiona przez odbiorców w Przedsiębiorstwie energetycznym, nie przekracza
5 MW. Zatem, wobec wyżej przytoczonej treści art. 32 ust. 1 pkt 1 i 3 oraz ust. 4 ustawy – Prawo energetyczne, prowadzona przez Przedsiębiorstwo energetyczne działalność gospodarcza, polegająca na wytwarzaniu ciepła oraz na przesyłaniu i dystrybucji ciepła, nie wymaga uzyskania koncesji.

W tej sytuacji decyzje z dnia 20 października 1998 r. nr: WCC/335/65/W/1/98/RG i PCC/347/65/W/1/98/RG, które udzielono Przedsiębiorstwu energetycznemu koncesji na wytwarzanie ciepła oraz na przesyłanie i dystrybucję ciepła, stały się bezprzedmiotowe.

Nie zachodzą równocześnie okoliczności określone w art. 58 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U z 2013 r.  poz. 672 z późn. zm.). Przedsiębiorstwo energetyczne nie zaprzestało wykonywania działalności gospodarczej polegającej na zaopatrzeniu odbiorców w ciepło; będzie nadal ją wykonywało, jednak w wymiarze nie wymagającym posiadania koncesji. Ponieważ Przedsiębiorstwo energetyczne wystąpiło z wnioskiem o stwierdzenie wygaśnięcia decyzji: z dnia 20 października 1998 r. nr WCC/335/65/W/1/98/RG i PCC/347/65/W/1/98/RG - na wytwarzanie ciepła oraz na przesyłanie i dystrybucję ciepła, uznano, że leży to w jego interesie. Jednocześnie stwierdzenie wygaśnięcia koncesji nie jest sprzeczne z interesem społecznym.

W związku z powyższym Prezes Urzędu Regulacji Energetyki postanowił jak na wstępie.

Przedmiotowe decyzje zostały doręczone stronie.

z upoważnienia Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
Dyrektor Południowo - Wschodniego Oddziału Terenewego Urzędu regulacji Energetyki z siedzibą w Krakowie


dr Małgorzata Nowaczek-Zaremba

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Radosław Pazik

Doradca podatkowy Dyrektor Oddziału Wielkopolskiego Instytutu Studiów Podatkowych w Poznaniu

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »