| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr V/27/2015 Rady Miejskiej w Jedliczu

z dnia 27 stycznia 2015r.

w sprawie zmiany w?budżecie Gminy Jedlicze na 2015?rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz.594, z późn.zm) art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. , poz.885 z późn.zm.), oraz art.277 ust.4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.z 2013r. poz.1232 z póżn.zm.)

Rada Miejska w Jedliczu
uchwala, co następuje:

§ 1. W tabeli nr 1 i 4 uchwały budżetowej Nr V/24/2015 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 27 stycznia 2015 r. dokonuje się zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Jedlicze na 2015 rok, zgodnie z tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. W tabeli nr 2,3 i 5 uchwały budżetowej Nr V/24/2015 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 27 stycznia 2015 r. dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Jedlicze na 2015 rok, zgodnie z tabelą Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. W załączniku Nr 1 do uchwały Budżetowej Gminy Jedlicze na rok 2015 Nr V/24/2015 z dnia 27 stycznia 2015r. dokonuje się zmian :

1/W dziale 926- Kultura fizyczna, rozdz. 92605-Zadania w zakresie kultury fizycznej, paragraf 2820-Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, po stronie zwiększeń kwotę 7 000,00 zł, paragraf 2830-Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, po stronie zmniejszeń kwotę 7 000,00 zł.

§ 4. W planie wydatków budżetu Gminy Jedlicze na rok 2015 dokonuje się zmiany, w dziale 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75412-Ochotnicze Straże Pożarne, paragraf  6060- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, skreśla się zadanie pn.”-zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Piotrówka 27 000,00 zł”, dopisuje się nowe, które otrzymuje brzmienie – „zakup wyposażenia dla jednostek OSP 27 000,00 zł”

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Jedlicze.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Piotr Woźniak


Tabela Nr 1

do Uchwały Nr V/27/2015

Rady Miejskiej w Jedliczu

z dnia 27 stycznia 2015r.

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Jedlicze na 2015 rok

Klasyfikacja budżetowa

Nazwa działu,rozdziału,paragrafu

Zwiększenie

Zmniejszenie

Dział

Rozdział

§

801

Oświata i wychowanie

5 064,22

80148

Stołówki szkolne i przedszkolne

5 064,22

0830

Wpływy z usług

5 064,22

Odpłatność rodziców za wyżywienie

5 064,22

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

22 000,00

90001

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

22 000,00

2990

Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego

22 000,00

Razem

27 064,22


Tabela Nr 2

do Uchwały Nr V/27/2015

Rady Miejskiej w Jedliczu

z dnia 27 stycznia 2015r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Jedlicze na 2015 rok.

Klasyfikacja budżetowa

Nazwa działu,rozdziału,paragrafu

Zwiększenie

Zmniejszenie

Dział

Rozdział

§

600

Transport i łączność

25 000,00

60016

Drogi publiczne gminne

25 000,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

25 000,00

Modernizacja systemu odwodnienia drogi gminnej Nr G114709R w m. Podniebyle

25 000,00

700

Gospodarka mieszkaniowa

15 000,00

40 000,00

70004

Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

15 000,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

15 000,00

Wykonanie instalacji gazowej w budynku socjalnym przy ul.Sikorskiego 69

15 000,00

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

40 000,00

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

40 000,00

Wykup gruntów pod budowę dróg gminnych oraz legalizacja własności

40 000,00

801

Oświata i wychowanie

5 064,22

80148

Stołówki szkolne i przedszkolne

5 064,22

4220

Zakup środków żywności

5 064,22

Zespół szkolno-Przedszkolny w Jaszczwi

5 064,22

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

22 000,00

90001

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

22 000,00

4300

Zakup usług pozostałych

Inwentaryzacja sieci kanalizacji deszczowej

22 000,00

926

Kultura fizyczna

7 000,00

7 000,00

92605

Zadania w zakresie kultury fizycznej

7 000,00

7 000,00

2820

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

7 000,00

2830

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

7 000,00

Razem

74 064,22

47 000,00

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Strict Minds Communication

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »