| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VI/51/2015 Rady Gminy Czarna

z dnia 23 lutego 2015r.

w sprawie w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz w sprawie warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Na podstawie art. 6m oraz art. 6n ustawy z 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.) i art. 40 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) Rada Gminy Czarna uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właściciela nieruchomości, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Deklarację, o której mowa w ust. 1, właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć w Urzędzie Gminy Czarna w terminach określonych w art. 6m ust 1 i 2 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 2. W przypadku reprezentowania właściciela nieruchomości przez pełnomocnika należy dołączyć pełnomocnictwo wraz z uiszczoną opłatą skarbową.

§ 3. 1. Deklaracje przesyłane za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej należy składać za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej lub poczty elektronicznej.

2. Format elektroniczny oraz układ informacji i powiązań między nimi powinien być zgodny z załącznikiem nr 1 do Uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składnej przez właściciela nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w formacie PDF.

3. Deklaracje muszą być opatrywane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130 poz. 1340 z póź. zm.) lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64 poz. 565 z póź. zm.)

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czarna.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr XXXVII/281/2012 r. z dnia 31.12.2012 r. Rady Gminy Czarna w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składnej przez właściciela nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz Uchwała XLIII/343/2013 z dnia 19.07.2013 r. Rady Gminy Czarna w sprawie warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznych.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Aneta Feret-Kłys


Załącznik do Uchwały Nr VI/51/2015
Rady Gminy Czarna
z dnia 23 lutego 2015 r.

infoRgrafika

infoRgrafika


Uzasadnienie

Na podstawie art. 6c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.) gminy są obowiązane do zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. W celu wywiązania się z nowych obowiązków Rada Gminy Czarna powinna przyjąć szereg uchwał, w tym uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składnej przez właściciela nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.

Powyższa uchwała określa w szczególności wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, informację o terminach i miejscu składania deklaracji oraz wykaz dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Wójt Gminy Czarna


Józef Chudy

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Tax Angels Group Limited

Tax Angels Group Limited to kancelaria podatkowa, tworzona przez zespół doradców wspierających przedsiębiorców w zakresie otwierania firm za granicą, w szczególności w Wielkiej Brytanii i Szkocji.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »