| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr V/25/15 Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim

z dnia 26 lutego 2015r.

w sprawie ustalenia kryteriów naboru do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Radomyśl Wielki oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 20c ust. 4 i 6 i art. 20zf ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), Rada Miejska w Radomyślu Wielkim uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się kryteria oraz liczbę punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Radomyśl Wielki:

1. Dziecko objęte obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym oraz dziecko odroczone od tego obowiązku, zamieszkałe w obwodzie szkoły wchodzącej razem z danym przedszkolem w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego - 32

2. Dziecko 4-letnie zamieszkałe na terenie Gminy - 16

3. Dziecko, zamieszkujące w obwodzie szkoły wchodzącej razem z danym przedszkolem w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego, którego oboje rodzice wykonują pracę na podstawie umowy o pracę, umowy cywilnoprawnej, uczą się w trybie dziennym lub wykonują pozarolniczą działalność gospodarczą - 16

4. Dziecko, którego rodzeństwo kontynuuje lub będzie kontynuowało edukację przedszkolną w tym przedszkolu lub szkole wchodzącej w skład danego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego - 8

5. Dziecko, którego co najmniej jeden rodzic pracuje zawodowo, uczy się w systemie dziennym lub prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą. - 4

6. Rodzice dziecka (jeden z rodziców) są płatnikami podatku dochodowego od osób fizycznych na rzecz Gminy Radomyśl Wielki - 2

§ 2. Określa się dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów, o który mowa w § 1:

- potwierdzenie zameldowania, zaświadczenie o zameldowaniu lub oświadczenie rodziców o miejscu zamieszkania zawierające datę urodzenia dziecka (załącznik Nr 1) - kryterium 1 i 2;

- oświadczenie rodziców kandydata o zatrudnieniu lub prowadzeniu pozarolniczej działalności gospodarczej lub pobieraniu nauki w systemie dziennym (załącznik Nr 2) - kryterium 3 i 5;

- oświadczenie rodziców kandydata o uczęszczaniu pozostałego rodzeństwa do tego przedszkola lub szkoły wchodzącej w skład danego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego (załącznik Nr 3) - kryterium 4;

- oświadczenie rodziców kandydata o rozliczaniu podatku dochodowego od osób fizycznych na rzecz Gminy Radomyśl Wielki (załącznik Nr 4) - kryterium 6.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Radomyśla Wielkiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim


Jan Miękoś


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/25/15
Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim
z dnia 26 lutego 2015 r.

Oświadczenie rodziców o miejscu zamieszkania kandydata

….........................................…...............................................

(imię i nazwisko kandydata)(data wpływu, pieczęć przedszkola)

My, niżej podpisani rodzice/opiekunowie prawni dziecka oświadczamy, że syn/córka..............................., urodzony/a............................. w ….......................... zamieszkuje pod adresem: …........................................................................................................ .

…..............................…....................................

(podpis ojca)(podpis matki)


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr V/25/15
Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim
z dnia 26 lutego 2015 r.

Oświadczenie rodziców kandydata o zatrudnieniu lub prowadzeniu działalności gospodarczej lub pobieraniu nauki w systemie dziennym

Oświadczenie matki:

Ja, niżej podpisana …............................................................

zamieszkała …......................................................................

legitymująca się dowodem osobistym........................wydanym przez.....................................

oświadczam, że:

- jestem zatrudniona w …..........................................................................

- jestem osobą uczącą się w systemie dziennym w ….................................................

- prowadzę działalność gospodarczą …..................................................................

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

…....................., dnia...............….....................................

(czytelny podpis)

Oświadczenie ojca:

Ja, niżej podpisany …............................................................

zamieszkały …......................................................................

legitymujący się dowodem osobistym........................wydanym przez.....................................

oświadczam, że:

- jestem zatrudniony w …..........................................................................

- jestem osobą uczącą się w systemie dziennym w ….................................................

- prowadzę działalność gospodarczą …..................................................................

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

…....................., dnia...............….....................................

(czytelny podpis)

Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej ma prawo żądać dostarczenia dokumentów, potwierdzających okoliczności zawarte w Oświadczeniu.


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr V/25/15
Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim
z dnia 26 lutego 2015 r.

Oświadczenie rodziców kandydata o uczęszczaniu pozostałego rodzeństwa do tego przedszkola lub szkoły wchodzącej w skład danego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego

Oświadczam, że rodzeństwo mojego dziecka.............................................., tj.:

(imię i nazwisko kandydata)

1. …............................................, ur............................., zam. …..............................................

2. …............................................, ur. …......................., zam. …..............................................

uczęszcza do przedszkola/szkoły w. …..........................................................................

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

…....................................................................

(podpis rodziców)


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr V/25/15
Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim
z dnia 26 lutego 2015 r.

Oświadczenie rodziców kandydata o rozliczaniu rocznego podatku dochodowego od osób fizycznych na rzecz Gminy Radomyśl Wielki

Oświadczenie matki:

Ja, niżej podpisana …............................................................

zamieszkała …......................................................................

legitymująca się dowodem osobistym........................wydanym przez.....................................

oświadczam, że w rozliczeniu rocznego podatku dochodowego od osób fizycznych za rok....... , które zostało złożone w Urzędzie Skarbowym w Mielcu, jako adres zamieszkania został wskazany............................................................................................................................................ .

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

…....................., dnia...............….....................................

(czytelny podpis)

Oświadczenie ojca:

Ja, niżej podpisany …............................................................

zamieszkały …......................................................................

legitymujący się dowodem osobistym........................wydanym przez.....................................

oświadczam, że w rozliczeniu rocznego podatku dochodowego od osób fizycznych za rok....... , które zostało złożone w Urzędzie Skarbowym w Mielcu, jako adres zamieszkania został wskazany............................................................................................................................................ .

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

…....................., dnia...............….....................................

(czytelny podpis)

Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej ma prawo żądać dostarczenia dokumentów, potwierdzających okoliczności zawarte w Oświadczeniu.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mariusz Gierus

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »