| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VI/43/2015 Rady Gminy Chorkówka

z dnia 9 marca 2015r.

w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Chorkówka na 2015 rok"

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 11 a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o ochronie zwierząt ( Dz. U. 2013, poz. 856) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się "Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Chorkówka na 2015 rok" - w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chorkówka.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący Rady Gminy Chorkówka


Maciej Jan Sekuła


Załącznik do Uchwały Nr VI/43/2015
Rady Gminy Chorkówka
z dnia 9 marca 2015 r.

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Celem Programu jest opieka nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie gminy Chorkówka.

2. Zadania, o których mowa w ust. 1, realizowane będą w szczególności poprzez:

1) zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu gminy,

2) poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt,

3) zmniejszenie populacji zwierząt bezdomnych,

4) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych
z udziałem zwierząt,

5) zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom gminy,

6) sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi w szczególności dokarmianie ich,

7) edukacja mieszkańców gminy w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt.

Rozdział 2.
Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz bezpieczeństwa mieszkańcom gminy.

§ 2. Wyłapywanie zwierząt bezdomnych z terenu gminy Chorkówka ma charakter stały
i prowadzone jest na podstawie zgłoszeń do Urzędu Gminy w Chorkówce.

§ 3. 1. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu gminy Chorkówka realizowane jest przez

Pana Karola Kusal prowadzącego Gabinet Weterynaryjny, ul. Piłsudskiego 48,38-600 Lesko.

2. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt polega na:

1) wyłapaniu zwierzęcia,

2) przetrzymaniu przez okres 7-14 dni wyłapanego zwierzęcia w kojcu obok Urzędu Gminy Chorkówka, celem ustalenia jego dotychczasowego właściciela lub oddania do adopcji nowemu właścicielowi,

3) transporcie do schroniska w Lesku prowadzonego przez Pana Karola Kusal.

4) w uzasadnionych przypadkach, tj. zwierząt agresywnych lub podejrzanych o chorobę, zwierzęta bezpośrednio po wyłapaniu będą odwożone do schroniska.

3. Opieka nad bezdomnymi zwierzętami w schronisku polega na:

1) prowadzeniu obserwacji nowo przyjętych zwierząt w okresie kwarantanny,

2) kompleksowej opiece,

3) zapewnieniu pożywienia, artykułów sanitarnych,

4) zapewnieniu dozoru weterynaryjnego,

5) oznakowaniu chipem,

6) sterylizacji albo kastracji zwierząt,

7) poszukiwaniu właścicieli dla bezdomnych zwierząt,

8) prowadzeniu ewidencji zwierząt, przyjętych z terenu Gminy Chorkówka.

§ 4. Przekazywanie zwierząt do Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Lesku odbywa się na podstawie umowy zawartej z właścicielem schroniska Panem Karolem Kusal, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Gabinet Weterynaryjny Karol Kusal, ul. Piłsudskiego 48, 38-600 Lesko,

Rozdział 3.
Zmniejszanie populacji zwierząt bezdomnych

§ 5. 1. Zmniejszenie populacji zwierząt bezdomnych, realizowane jest poprzez:

1) wykonywanie na koszt gminy sterylizacji i kastracji zwierząt bezdomnych przetrzymywanych okresowo w kojcu obok Urzędu Gminy Chorkówka, 38-458 Chorkówka 175 przed przekazaniem ich do adopcji nowym właścicielom,

2) wykonywanie na koszt gminy sterylizacji i kastracji kotów wolno żyjących,

3) usypianie ślepych miotów, które prowadzone będzie zgodnie z przepisami ustawy
o ochronie zwierząt,

4) edukację mieszkańców Gminy w zakresie odpowiedzialnej i właściwej opieki nad zwierzętami, propagowanie sterylizacji i kastracji, a także adopcji zwierząt bezdomnych.

§ 6. Zadania, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, § 5 wykonywane będą przez lekarza weterynarii Pana Witolda Zygmunta, prowadzącego Gabinet Weterynaryjny w Krośnie, przy ul. Szpetnara 12, na podstawie umowy zawartej z Gminą Chorkówka.

Rozdział 4.
Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt

§ 7. Psy przetrzymywane okresowo w kojcu, obok Urzędu Gminy Chorkówka, w okresie od 7-14 dni, będą przeznaczone do adopcji.

§ 8. 1. Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt, realizowane będzie poprzez akcję informacyjną, polegającą na umieszczeniu informacji o takim zwierzęciu, wraz z jego fotografią:

1) na portalach społecznościowych,

2) na tablicach informacyjnych w sołectwach Gminy Chorkówka,

3) na tablicach ogłoszeń w urzędzie Gminy Chorkówka,

4) w kąciku adopcyjnym na stronie internetowej Urzędu Gminy Chorkówka.

2. Adopcji może dokonać jedynie osoba pełnoletnia, legitymująca się dokumentem umożliwiającym stwierdzenie jego tożsamości.

3. Na okoliczność adopcji zwierzęcia spisywany będzie protokół.

4. Adopcja zwierzęcia będzie bezpłatna.

§ 9. 1. Gmina Chorkówka w przypadku adopcji zwierzęcia, na własny koszt zleca:

1) wykonanie badania ogólnego stanu zdrowia zwierzęcia,

2) szczepienie ochronne, odrobaczenie i odpchlenie zwierzęcia,

3) podanie lekarstw lub witamin w razie takiej potrzeby,

4) fakultatywnie wykonanie zabiegu sterylizacji lub kastracji, na wniosek osoby adoptującej.

2. Wykonanie czynności, o których mowa w pkt 5, zleca się lekarzowi weterynarii Panu Witoldowi Zygmunt.

Rozdział 5.
Opieka weterynaryjna w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt

§ 10. Opieka weterynaryjna i leczenie zwierząt bezdomnych w przypadku zdarzeń drogowych
z ich udziałem prowadzone jest na podstawie umowy zawartej z lekarzem weterynarii Panem Witoldem Zygmuntem, zam. 38-400 Krosno, ul. Szpetnara 12.

§ 11. Uśmiercanie zwierząt z wypadków w przypadku takiej konieczności, prowadzone jest zgodnie
z przepisami ustawy o ochronie zwierząt.

§ 12. 1. Gmina Chorkówka ponosi koszty opieki i leczenia weterynaryjnego bezdomnych zwierząt
w przypadku zdarzeń drogowych z ich udziałem. Jak również w przypadku gdy:

1) ustalono właściciela zwierzęcia, jednakże jego stan wymagał podjęcia natychmiastowych działań w zakresie opieki weterynaryjnej, a jednoczesne zawiadomienie właściciela zwierzęcia o zaistniałej sytuacji było niemożliwe;

2) w wyniku podjętych czynności wyjaśniających ustalono właściciela zwierzęcia, jednakże nastąpiło to po przeprowadzonych czynnościach z zakresu leczenia weterynaryjnego.

2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 1) i 2) właściciel zwierzęcia, zobowiązany jest do zwrotu kosztów poniesionych przez gminę z tytułu opieki i leczenia zwierzęcia.

Rozdział 6.
Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich

§ 13. Gmina Chorkówka zapewnia miejsce dla zwierząt gospodarskich:

1) które, uciekły od dotychczasowego właściciela, a nie ma możliwości jego ustalenia,

2) odebranych czasowo od właściciela na podstawie przepisów ustawy o ochronie zwierząt.

§ 14. Miejscem przetrzymywania zwierząt, o których mowa w § 13 pkt 1, jest gospodarstwo rolne
w Żeglcach Pani Beaty Wityńskiej, zam. Żeglce 240, z którą Gmina Chorkówka zawarła stosowną umowę w tym zakresie.

Rozdział 7.
Opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie.

§ 15. Opieka nad wolno żyjącymi kotami realizowana jest głównie przez:

1) ich dokarmianie przez wolontariuszy,

2) sterylizację kotów wolno żyjących

3) podejmowanie interwencji, w sytuacjach tego wymagających.

Rozdział 8.
Obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt w schronisku dla zwierząt

§ 16. 1. Obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt będzie realizowana w schronisku dla zwierząt.

2. Zabiegi, o których mowa w ust. 1, wykonywane będą przez lekarza weterynarii, z którym schronisko ma zawartą umowę.

Rozdział 9.
Środki finansowe przeznaczone na realizację programu oraz sposób ich wydatkowania.

§ 17. 1. Środki finansowe na realizację przedmiotowego programu zostały zabezpieczone
w budżecie Gminy Chorkówka na rok 2015 na kwotę 31.000,00 zł ( słownie: trzydzieści jeden tysięcy złotych), w tym:

1) 21 000 zł wyłapywanie bezdomnych zwierząt i przekazywanie do schroniska,

2) 10 000 zł usługi lekarza weterynarii, leczenie zwierząt, sterylizacja, kastracja, koszty utrzymania zwierząt odebranych właścicielom.

2. Wydatkowanie tych środków, będzie prowadzone na zasadach i warunkach określonych
w umowach zawartych z podmiotami wskazanymi w niniejszym Programie, świadczącymi usługi
w zakresie objętym przedmiotowym Programem na rzecz Gminy Chorkówka.

Przewodniczący Rady Gminy Chorkówka


Maciej Jan Sekuła

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy

Doradztwo podatkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »