| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr V/28/2015 Rady Miejskiej w Ulanowie

z dnia 26 marca 2015r.

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy i Miasta Ulanów na rok 2015

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz.594 ze zm.) i art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r., poz. 856 ze zm.) Rada Miejska w Ulanowie u c h w a l a, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się "Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy i Miasta Ulanów na rok 2015" stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Ulanów.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Ulanowie


Edward Małek


Załącznik do Uchwały Nr V/28/2015
Rady Miejskiej w Ulanowie
z dnia 26 marca 2015 r.

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy i Miasta Ulanów na rok 2015

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Uchwała ma zastosowanie do wszystkich zwierząt domowych i gospodarskich, w tym w szczególności do bezdomnych psów i kotów przebywających w granicach administracyjnych Gminy i Miasta Ulanów.

2. Bezdomność zwierząt jest zaliczana do zjawisk społecznych, której głównymi przyczynami
są:

1) niekontrolowane ich rozmnażanie,

2) porzucanie zwierząt przez właścicieli,

3) ucieczki lub zagubienie się zwierząt,

4) brak edukacji i wiedzy społeczeństwa w zakresie sterylizacji i kastracji zwierząt.

Rozdział II

Opieka nad bezdomnymi zwierzętami

§ 2. 1. W ramach opieki nad bezdomnymi zwierzętami przewiduje się realizację następujących zadań:
1) wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy i Miasta Ulanów, w miarę posiadanych środków technicznych,

2) przekazywanie bezdomnych zwierząt do schronisk na terenie kraju, dysponujących
wolnym miejscem do utrzymania zwierzęcia na podstawie zawartej umowy. Nazwy poszczególnych schronisk podane zostaną do wiadomości po podpisaniu umów;

3) poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt, poprzez prowadzenie akcji adopcyjnej polegającej na stworzeniu elektronicznej bazy danych na stronie internetowej Urzędu Gminy i Miasta Ulanów oraz umieszczaniu zdjęć i informacji dotyczących wyłapanych zwierząt na tablicy ogłoszeń Urzędu oraz w miejscach zwyczajowo przyjętych,
4) zapewnienie miejsca dla zwierząt gospodarskich znalezionych na terenie Gminy i Miasta Ulanów i nie posiadających właściciela lub odebranych dotychczasowym właścicielom, na podstawie podpisanej umowy z właścicielem gospodarstwa rolnego Panem Adamem Martyną, zamieszkałym w miejscowości Dąbrówka 52, 37-410 Ulanów.
5) podejmowanie interwencji w sprawach dotyczących traktowania zwierząt niezgodnie z przepisami ustawy o ochronie zwierząt,
6) dokarmianie kotów wolno żyjących i monitorowanie największych ich skupisk w celu zapewnienia im opieki, odbywać się będzie za pośrednictwem opiekunów społecznych na koszt Gminy i Miasta Ulanów poprzez zakup suchej karmy,

7) zapewnienie zwierzętom całodobowej opieki weterynaryjnej na podstawie podpisanej umowy z Przychodnią Weterynaryjną w Ulanowie ul. 3 - go Maja 72, 37 - 410 Ulanów.

8) usypianiu bezdomnych psów, potrąconych na drodze gminnej, nie rokujących nadziei na wyleczenie, po decyzji lekarza weterynarii (na pozostałych drogach pomoc potrąconym, rannym zwierzętom zapewnia zarządca danej drogi);

2. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt będzie prowadzone niezwłocznie, w przypadkach gdy zwierzę stwarza poważne zagrożenie dla ludzi lub innych zwierząt.

3. Zgłaszający zobowiązany jest do podania swoich danych osobowych oraz udzielenia
niezbędnych informacji mogących pomóc w identyfikacji i wyłapaniu zwierzęcia oraz
ewentualnego ustalenia jego właściciela.

4. Wyłapywania bezdomnych zwierząt będzie dokonywał Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Wolności 295, 37 - 403 Pysznica.

5. Ustaleniem właściciela zgłoszonego do odłowienia zwierzęcia zajmować będą się pracownicy Urzędu Gminy i Miasta w Ulanowie przy współpracy funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Rudniku nad Sanem.

6. W przypadku ustalenia właściciela wyłapanego zwierzęcia, wszystkimi kosztami
związanymi z wyłapaniem i zapewnieniem niezbędnej opieki zwierzęciu, obciąża się
właściciela.

7. Koszty utrzymania bezdomnych zwierząt w schronisku pokrywa Gmina i Miasto Ulanów.

8. Informację o bezpańskich zwierzętach, bądź zwierzętach, które uległy wypadkom drogowym należy zgłaszać w Urzędzie Gminy i Miasta w Ulanowie pod numerem telefonu: (15) 876 30 41 lub w Komisariacie Policji w Rudniku nad Sanem pod numer telefonu: (15) 877 53 75.

Rozdział III

Sterylizacja i kastracja zwierząt

§ 3. Koszty sterylizacji i kastracji zwierząt ponoszą ich właściciele, a w przypadku zwierząt
bezdomnych Gmina i Miasto Ulanów.

§ 4. 1. W celu ograniczenia ilości bezdomnych zwierząt dokonywane będą uśpienia

ślepych miotów psów i kotów przez lekarza weterynarii na koszt Gminy i Miasta Ulanów w ramach umowy z Przychodnią Weterynaryjną w Ulanowie ul. 3 - go Maja 72, 37 - 410 Ulanów

2. W przypadku, gdy właściciel zwierzęcia nie ma możliwości zapewnienia nowych opiekunów dla ślepego miotu, może dokonać jego uśpienia na własny koszt.

Rozdział IV

Edukacja w zakresie traktowania zwierząt

§ 5. 1. Gmina i Miasto Ulanów będzie prowadzić działania edukacyjne mające na celu
podniesienie poziomu wiedzy na temat obowiązków, jakie ciążą na właścicielach zwierząt
domowych podczas zebrań z mieszkańcami, edukację dzieci i młodzieży w szkołach.

2. Gmina i Miasto Ulanów będzie współpracować z organizacjami społecznymi,
których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, działającymi na jej obszarze.

Rozdział V

Finansowanie realizacji programu

§ 6. Gmina i Miasto Ulanów zapewni środki finansowe na realizacje zadań związanych z realizacją Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Ulanów w wysokości 4000 zł na rok 2015.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

FakturaXL.pl

FakturaXL.pl jest producentem oprogramowania w zakresie fakturowania online dla firm i biur rachunkowych. Od ponad 12 lat tworzymy z pasją rozwiązania IT.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »