| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/25/2015 Rady Gminy Gawłuszowice

z dnia 12 marca 2015r.

w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt"

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013r. poz.594 z późn. zm.), oraz art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 856 z późn.zm.) oraz art. 4 ust. 1, art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2011r. Nr 197 poz. 1172 z późn. zm.) Rada Gminy Gawłuszowice uchwala, co następuje:

Po zasięgnięciu opinii Powiatowego Lekarza Weterynarii i dzierżawców obwodów łowieckich działających na obszarze Gminy Gawłuszowice:

§ 1. Przyjmuje się "Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt" obowiązujący na terenie Gminy Gawłuszowice o treści określonej w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gawłuszowice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.


Załącznik do Uchwały Nr IV/25/2015
Rady Gminy Gawłuszowice
z dnia 12 marca 2015 r.

PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT

§ 1. Celem Programu jest:

1) zapewnienie opieki nad domowymi zwierzętami bezdomnymi w rozumieniu art. 4 pkt 16 ustawy o ochronie zwierząt,

2) zapobieganie bezdomności zwierząt.

§ 2. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Gawłuszowice realizowane będzie przez uprawnione organizacje społeczne i podmioty gospodarcze, na podstawie zawartej między stronami umowy, na mocy której bezdomne zwierzęta będą umieszczane w schroniskach prowadzonych przez te podmioty.

§ 3. 1. Opieka nad kotami wolno żyjącymi realizowana jest poprzez:

1) ustalanie miejsc, w których przebywają koty wolno żyjące,

2) zapewnianie dokarmiania w miejscach ich przebywania.

2. Zadania wymienione w ust.1 będą realizowane przy współudziale młodzieży ze szkół gminnych

§ 4. 1. Na terenie Gminy Gawłuszowice prowadzi się stałe, interwencyjne wyłapywanie bezdomnych zwierząt.

2. Wyłapywaniem będą objęte bezdomne zwierzęta pozostawione bez opieki, w stosunku do których nie istnieje możliwość ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką dotychczas pozostawały.

3. Gmina Gawłuszowice zapewni dalszą opiekę nad bezdomnymi zwierzętami zawierając umowę z podmiotem prowadzącym schronisko dla bezdomnych zwierząt.

4. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt będzie prowadzone wyłącznie przy użyciu specjalistycznego sprzętu do wyłapywania zwierząt, który nie stwarza zagrożenia dla życia i zdrowia zwierząt, a także nie będzie zadawał im cierpienia.

5. Transport bezdomnych zwierząt będzie odbywał się środkiem transportu przystosowanym do bezpiecznego i humanitarnego przewozu zwierząt.

6. Usługami związanymi z transportem, wyłapywaniem bezdomnych zwierząt będzie się zajmować specjalistyczna firma, zgodnie z zawartą z Gminą umową.

§ 5. 1. Realizacja obligatoryjnej sterylizacji albo kastracji zwierząt odbywać się będzie w schroniskach dla zwierząt na zasadach ustalonych z jednostką prowadzącą schronisko z wyjątkiem zwierząt, u których istnieją przeciwwskazania do wykonywania tych zabiegów, z uwagi na ich stan zdrowia lub wiek.

2. Zabiegi sterylizacji i kastracji mogą być przeprowadzane wyłącznie przez lekarza weterynarii na koszt Gminy.

3. Zabiegom, o których mowa w ust. 1, nie podlegają zwierzęta w okresie 14 dni od umieszczenia w schronisku, z uwagi na możliwość zgłoszenia się właściciela lub opiekuna.

§ 6. Usługę "poszukiwania właścicieli dla bezdomnych zwierząt" będzie wykonywał przedsiębiorca, z którym Gmina podpisała umowę na usługi z zakresu wyłapywania bezdomnych zwierząt. Przedsiębiorca zobowiązany jest do aktywnego poszukiwania nowych właścicieli przy użyciu ogłoszeń w prasie, wpisów na stronach internetowych portali ogłoszeniowych itp.

Gmina będzie promować adopcję zwierząt poprzez prowadzenie działań zmierzających do pozyskiwania nowych właścicieli ,m.in. umieszczenie ogłoszeń o adopcji zwierząt na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Gawłuszowice, na tablicach ogłoszeń w sołectwach Gminy Gawłuszowice oraz na stronie internetowej http://www.gawluszowice.pl .

Przekazanie zwierzęcia do adopcji nastąpi po 14 dniowej kwarantannie i pisemnym ustaleniu stanu zdrowia zwierzęcia przez lekarza weterynarii.

§ 7. 1) Usługi usypiania ślepych miotów zgodnie z obowiązującymi przepisami będzie wykonywał lekarz weterynarii Pan Wojciech Bryg prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: "Gabinet Weterynaryjny Wojciech Bryg", Kliszów 103, 39-307 Gawłuszowice, zgodnie z zawartą umową.

Do transportu miotu do lekarza jest zobowiązany Przedsiębiorca zajmujący się wyłapywaniem zwierząt bezdomnych zgodnie z zawartą z Gminą umową.

2) Całodobowa opieka weterynaryjna w zakresie pomocy zwierzętom przy wypadkach drogowych jest zapewniona przez lekarza weterynarii działającego na podstawie umowy zawartej z nim przez Gminę.

§ 8. Wskazuje się Panią Bogusławę Bukowską prowadzącą gospodarstwo rolne położone w Kliszowie nr 188 celem zapewnienia miejsca dla bezdomnych zwierząt gospodarskich w celu zapewnienia dobrostanu tych zwierząt w momencie zaistnienia okoliczności wymagającej interwencji.

Gmina zapewnia transport dla zwierzęcia do miejsca przetrzymywania.

Z chwilą umieszczenia zwierząt we wskazanym gospodarstwie rolnym Gmina podejmie starania w zakresie znalezienia właściciela dla tych zwierząt.

§ 9. 1. Koszty realizacji zadań określonych w niniejszym programie ponosi Gmina Gawłuszowice.

2. Środki będą wydatkowane na bieżąco w ramach realizacji podpisanych umów na zadania związane z ochroną zwierząt przed bezdomnością.

3. Maksymalną kwotę przeznaczoną na realizację niniejszego programu określa Uchwała Rady Gminy w sprawie budżetu gminy na 2015 rok, w której przeznaczono na ten cel kwotę 2 500,00 zł.

Przewodniczący Rady Gminy


Kazimierz Sokalski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

FakturaXL.pl

FakturaXL.pl jest producentem oprogramowania w zakresie fakturowania online dla firm i biur rachunkowych. Od ponad 12 lat tworzymy z pasją rozwiązania IT.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »