| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr V/37/2015 Rady Gminy Majdan Królewski

z dnia 20 marca 2015r.

w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Majdan Królewski na rok 2015

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) w związku z art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz. 856 z późn. zm.), po zasięgnięciu opinii Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kolbuszowej, zarządcy i dzierżawców obwodów łowieckich oraz organizacji społecznych, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, działających na obszarze Gminy Majdan Królewski, Rada Gminy Majdan Królewski uchwala:

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Majdan Królewski na rok 2015

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Majdan Królewski na rok 2015, zwany dalej "Programem" ma zastosowanie do wszystkich bezdomnych zwierząt domowych i gospodarskich, a w szczególności do psów
i kotów, przebywających w granicach administracyjnych Gminy Majdan Królewski.

§ 2. Ilekroć mowa w Programie o:

1) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz. 856 z późn. zm.),

2) właścicielu - należy przez to rozumieć osobę będącą mieszkańcem Gminy Majdan Królewski, posiadającą zwierzę lub zwierzęta, o których mowa w Programie,

3) opiekunie - należy przez to rozumieć osobę, która sprawuje nadzór i opiekę na zwierzęciem na terenie Gminy Majdan Królewski,

4) opiekunie społecznym - należy przez to rozumieć osobę, która społecznie pomaga
i sprawuje opiekę nad zwierzętami bezdomnymi na terenie Gminy Majdan Królewski,

5) schronisku - należy przez to rozumieć schronisko dla zwierząt, z którym Gminę Majdan Królewski wiąże umowa na przyjmowanie zwierząt z jej terenu,

6) tymczasowym azylu dla bezdomnych zwierząt - należy przez to rozumieć miejsce czasowego pobytu zwierząt z terenu Gminy Majdan Królewski do chwili odnalezienia ich dotychczasowego właściciela bądź opiekuna, lub do czasu oddania do adopcji.

§ 3. Celem Programu jest:

1) promowanie prawidłowych postaw i zachowań człowieka w stosunku do zwierząt oraz edukacja społeczeństwa w zakresie obowiązków spoczywających na właścicielach
i opiekunach zwierząt, w szczególności psów i kotów,

2) zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom,

3) ograniczenie populacji zwierząt bezdomnych, w szczególności poprzez sterylizację
i kastrację bezdomnych kotów i psów, a także usypianie ślepych miotów
w uzasadnionych przypadkach,

4) zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom, w szczególności poprzez odławianie zwierząt i poszukiwanie dla nich nowych właścicieli lub przekazanie do schroniska.

§ 4. 1. Realizację działań podejmowanych w ramach Programu dotyczących przeciwdziałaniu bezdomności zwierząt prowadzą przy wzajemnej współpracy:

1) Wójt Gminy,

2) organizacje społeczne, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt,

3) schronisko dla zwierząt poprzez zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym,

4) tymczasowy azyl dla bezdomnych zwierząt przez poszukiwanie nowych właścicieli dla zwierząt,

5) placówki oświatowe poprzez aktywne uczestniczenie w działaniach informacyjnych
i edukacyjnych mieszkańców.

2. Koordynatorem działań podejmowanych w ramach Programu jest pracownik Urzędu Gminy w Majdanie Królewskim zatrudniony na stanowisku inspektora ds. rolnictwa, leśnictwa, gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, który współpracuje w tym zakresie
z organami Inspekcji Weterynaryjnej i Policją.

3. Informacje o nagłych zdarzeniach z udziałem zwierząt bezdomnych, zabłąkanych lub porzuconych przez człowieka, wymagających niezwłocznej interwencji, przyjmuje Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego w Majdanie Królewskim lub Policja.

4. Informacje o podmiotach wymienionych w ust. 1-3, umożliwiające kontakt na potrzeby realizacji Programu, znajdują się na stronie internetowej Urzędu Gminy w Majdanie Królewskim.

Rozdział 2.
Formy opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz przeciwdziałania bezdomności zwierząt

§ 5. Opieka nad bezdomnymi zwierzętami na terenie Gminy Majdan Królewski, zwanej dalej także "Gminą", polega w szczególności na:

1) objęciu opieką zwierząt przebywających w schronisku dla zwierząt lub tymczasowym azylu dla bezdomnych zwierząt poprzez zapewnienie im właściwych warunków bytowania oraz zapewnienie opieki weterynaryjnej na zasadach określonych w zawartych umowach,

2) dokarmianiu wolno żyjących kotów na terenie ich przebywania, za zgodą i w porozumieniu z właścicielem lub zarządcą nieruchomości, na której zwierzęta przebywają,

3) tworzeniu rejestru społecznych opiekunów zwierząt, deklarujących współpracę w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami, a w szczególności kotów,

4) zapewnieniu przez Gminę całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem bezdomnych zwierząt poprzez udzielanie jednorazowych zleceń odpowiednim służbom weterynaryjnym będącym do dyspozycji w danym momencie.

§ 6. 1. Zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Majdan Królewski polega
w szczególności na:

1) odławianiu i umieszczaniu w schronisku zwierząt bezdomnych, zagubionych i błąkających się po terenie Gminy Majdan Królewski, na podstawie zgłoszeń otrzymanych od mieszkańców Gminy, organizacji społecznych i innych służb porządkowych,

2) poszukiwaniu dotychczasowych właścicieli lub nowych właścicieli dla zwierząt przebywających w tymczasowym azylu dla bezdomnych zwierząt,

3) zmniejszaniu populacji bezdomnych psów poprzez sterylizację i kastrację psów przekazywanych do azylu dla bezdomnych zwierząt,

4) zmniejszaniu populacji bezdomnych kotów poprzez sterylizację i kastrację kotów żyjących na wolności oraz kotów przekazywanych do tymczasowego azylu dla bezdomnych zwierząt,

5) dokonywaniu w uzasadnionych przypadkach usypiania ślepych miotów kotów żyjących na wolności,

6) edukacji mieszkańców Gminy Majdan Królewski w zakresie kształtowania prawidłowych postaw i zachowań człowieka w stosunku do zwierząt oraz w zakresie obowiązków spoczywających na właścicielach i opiekunach zwierząt.

2. Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt odbywa się poprzez:

1) schroniska lub tymczasowy azyl dla zwierząt, do którego trafią odłowione zwierzęta,

2) informowanie o odłowionych zwierzętach na stronie internetowej Urzędu Gminy
w Majdanie Królewskim.

§ 7. 1. Zabiegi sterylizacji i kastracji kotów żyjących na wolności oraz usypianie ślepych miotów wykonywane będą na następujących zasadach:

1) Gmina Majdan Królewski pokrywa całkowity koszt sterylizacji, kastracji lub usypiania ślepych miotów,

2) zabiegi sterylizacji, kastracji i usypiania ślepych miotów wykonywane będą przez uprawnionego lekarza weterynarii tj.: Gabinet Weterynaryjny "AS" lek. wet. Artur Sączawa ul. Krasickiego 4, 39-460 Nowa Dęba, tel. 607 076 971, na podstawie umowy o świadczenie usług weterynaryjnych zawartej z Gminą Majdan Królewski,

3) bezdomne koty będą doprowadzane do lecznicy weterynaryjnej przez opiekunów społecznych, zarządców i administratorów nieruchomości, członków organizacji społecznych lub pracowników Urzędu Gminy, po wcześniejszym uzyskaniu skierowania na zabieg, które wystawione zostanie przez Urząd Gminy w Majdanie Królewskim,

4) po wykonaniu zabiegu koty będą wypuszczane w miejscu ich wcześniejszego odłowienia lub w uzasadnionych przypadkach umieszczane w tymczasowym azylu dla bezdomnych zwierząt,

5) zwłoki uśpionych zwierząt odbierane będą przez podmiot posiadający odpowiednie uprawnienia,

6) skierowania na zabiegi sterylizacji, kastracji i usypiania ślepych miotów będą wydawane do czasu wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na ten cel w budżecie Gminy.

2. Gmina realizuje obligatoryjną sterylizację i kastrację zwierząt w schroniskach działających na terenie Gminy na zasadach ustalonych z podmiotem prowadzącym schronisko. Zabiegom tym nie podlegają zwierzęta w okresie 14 dni od umieszczenia ich w schronisku, z uwagi na możliwość zgłoszenia się właściciela lub opiekuna, oraz przeznaczone do adopcji w terminie określonym w ogłoszeniu o poszukiwaniu nowych właścicieli.

§ 8. 1. Zwierzęta gospodarskie, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, a nie ma możliwości ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką trwale dotąd pozostawały, będą przekazywane do gospodarstwa rolnego tj.: Pan Ryszard Komaniecki ul. Chrobrego, 36-110 Majdan Królewski, tel. (15)8473323, w celu zapewnienia im właściwej opieki.

2. Wskazanie gospodarstwa rolnego, o którym mowa w ust. 1, następuje na podstawie umowy zawartej przez Gminę z właścicielem gospodarstwa rolnego po uzgodnieniu z powiatowym lekarzem weterynarii w razie zaistnienia okoliczności wymagającej interwencji.

3. W przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt Gmina zapewnia całodobową opiekę weterynaryjną. Postanowienia §4 ust. 4 stosuje się odpowiednio.

§ 9. Na terenie Gminy wprowadza się odławianie bezdomnych zwierząt na następujących zasadach:

1) odławianie zwierząt odbywa się w zależności od zaistniałej potrzeby z urzędu oraz na zgłoszenie interwencyjne,

2) zgłoszenia interwencyjnego może dokonać każdy, kto stwierdzi istnienie okoliczności,
o których mowa w pkt 3; zgłoszenie interwencyjne dokonuje się w dowolnej formie do Urzędu Gminy w Majdanie Królewskim,

3) odłowieniem obejmuje się bezdomne zwierzęta, a w szczególności chore lub zagrażające życiu, zdrowiu i bezpieczeństwu ludzi.

4) odławianie bezdomnych zwierząt będzie prowadzone przy użyciu specjalistycznego sprzętu przeznaczonego do wyłapywania zwierząt, nie stwarzającego zagrożenia dla życia i zdrowia zwierząt.

5) transport bezdomnych zwierząt do schroniska lub tymczasowego azylu dla zwierząt będzie odbywał się środkiem transportu przystosowanym do bezpiecznego i humanitarnego przewozu zwierząt.

Rozdział 3.
Postanowienia końcowe

§ 10. Osoba pełniąca funkcję opiekuna społecznego zobowiązana jest złożyć stosowną deklarację do Urzędu Gminy w Majdanie Królewskim.

§ 11. 1. Środki finansowe na realizację postanowień Programu zostały zabezpieczone w budżecie Gminy na rok 2015 w kwocie 7000,00 zł.

2. Środki finansowe na realizację Programu wydatkowane będą zgodnie z bieżącymi potrzebami na podstawie zawieranych umów lub zleceń.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Majdan Królewski.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Waldemar Kamiński

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Wicha-Gajek

Koordynator ds. Marketingu i PR Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości "Twój StartUp"

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »