| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr V/27/15 Rady Gminy Raniżów

z dnia 26 marca 2015r.

w sprawie określenia kryteriów naboru do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Raniżów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j.- Dz. U. z 2013r., poz.594 ze zm.) oraz art. 20c ust. 4 i 6 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t.j. - Dz. U. z 2004r., Nr 256, poz.2572 ze zm.) Rada Gminy Raniżów uchwala, co następuje :

§ 1. Określa się następujące kryteria oraz odpowiadającą im liczbę punktów, które uwzględniane będą w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Raniżów :

1) pozostawanie obojga rodziców ( opiekunów prawnych) w zatrudnieniu, prowadzenie przez nich działalności gospodarczej lub pobieranie nauki w systemie dziennym (kryterium stosuje się również do rodzica samotnie wychowującego dziecko) - 10 pkt;

2) uczęszczanie rodzeństwa kandydata do tego przedszkola - 8 pkt;

3) czas pobytu dziecka w przedszkolu powyżej 5 godzin dziennie - 5 pkt.

§ 2. Określa się dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów, o których mowa w § 1 :

1) oświadczenie każdego z rodziców (opiekunów prawnych) o pobieraniu nauki w systemie dziennym, o zatrudnieniu lub prowadzeniu przez nich działalności gospodarczej ( załącznik Nr 1);

2) oświadczenie rodziców (opiekunów prawnych) o uczęszczaniu rodzeństwa do danego przedszkola (załącznik Nr 2);

3) oświadczenie rodziców (opiekunów prawnych ) o pobycie kandydata w przedszkolu powyżej 5 godzin dziennie ( załącznik Nr 3).

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Raniżów.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Ryszard Rzeszutek


Załącznik do Uchwały Nr V/27/15
Rady Gminy Raniżów
z dnia 26 marca 2015 r.

Oświadczenie rodziców ( opiekunów prawnych ) o pobieraniu nauki w systemie dziennym, zatrudnieniu lub prowadzeniu przez nich działalności gospodarczej.

I.

Ja niżej podpisana/y……………………………………………………………………………

zamieszkała/y …………………………………………………………………………………...

legitymująca/y się dowodem osobistym Nr ………………… wydanym przez……………………………………………………………………………………………....................oświadczam, że jestem zatrudniona/y w ………………………………………………………

oświadczam, że jestem osobą uczącą się w systemie dziennym…………………………….

oświadczam, że prowadzę działalność gospodarczą ………………………………………...

………………………………………………….dnia……………………………………………….

(czytelny podpis)

.

II.

Oświadczam, że jestem osobą samotnie wychowującą dziecko

…………………………………..dnia ……………………………………………

(czytelny podpis)

* Zaznaczyć właściwą odpowiedź wstawiając "x" przy właściwym oświadczeniu uzupełniając jednocześnie wykropkowane pola.

Przewodniczący Rady Gminy


Ryszard Rzeszutek


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr V/27/15
Rady Gminy Raniżów
z dnia 26 marca 2015 r.

Oświadczenie rodziców ( opiekunów prawnych ) o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do danego przedszkola .

Oświadczam, że rodzeństwo (imię i nazwisko kandydata)…………………………………..

(data urodzenia) ……………………..tj. (imię i nazwisko dziecka/dzieci)..................................

…………………………………………………………………………………………………

uczęszcza do …………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………

(adres, nazwa placówki)

………………………………………..dnia………………………………………………………………..

(czytelny podpis)

Przewodniczący Rady Gminy


Ryszard Rzeszutek


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr V/27/15
Rady Gminy Raniżów
z dnia 26 marca 2015 r.

Oświadczenie rodziców ( opiekunów prawnych) o planowanym pobycie dziecka powyżej 5 godzin dziennie w przedszkolu.

Oświadczam, że (imię i nazwisko kandydata)………………………………………………….

będzie przebywał/a w przedszkolu powyżej 5 godzin dziennie.

…………………………………………dnia……………………………………………………

(czytelny podpis)

Przewodniczący Rady Gminy


Ryszard Rzeszutek


Uzasadnienie

Zmiana ustawy o systemie oświaty wprowadzona art.1 pkt11 ustawy z dnia 6 grudnia 2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014r., poz. 7) przekazała w rozdziale 2a do kompetencji rad gmin wskazanie kryteriów dodatkowych dotyczących naboru do przedszkoli prowadzonych przez daną jednostkę samorządu terytorialnego.

Kryteria określone przez organ prowadzący powinny uwzględniać zapewnienie pełnej realizacji potrzeb dziecka i jego rodziny, w której rodzice muszą pogodzić obowiązki zawodowe z obowiązkami rodzinnymi, oraz lokalne potrzeby społeczne.

Rada Gminy określa ponadto dokumenty niezbędne do potwierdzenia w/w kryteriów.

Ustalone kryteria są niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia naboru do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Raniżów.

Przewodniczący Rady Gminy


Ryszard Rzeszutek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

ratalnie.com

Ratalnie.com to marka należąca do Lloyd Financial. Jest odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku na łatwo dostępne pożyczki gotówkowe opierające się na polskim kapitale.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »