| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 25/VII/2015 Rady Miejskiej w Radymnie

z dnia 21 kwietnia 2015r.

w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Radymno w 2015 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym [Dz. U. 2013, poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 11 a ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt [Dz. U. z 2013, poz. 856, z późn. zm.) Rada Miejska w Radymnie uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Radymno w 2015 r. zwany dalej "Programem".

§ 2. Postanowienia ogólne

1. Celem "Programu" jest zapewnienie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Miasta Radymno poprzez:

1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt,

2) opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie,

3) odławianie bezdomnych zwierząt,

4) obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schroniskach dla zwierząt,

5) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt,

6) usypianie ślepych miotów,

7) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich,

8) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt.

2. "Program" realizowany jest przy udziale i współpracy:

1) Urzędu Miasta Radymno,

2) organizacji społecznych, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt,

3) podmiotów prowadzących działalność w zakresie ochrony zwierząt oraz prowadzących schroniska dla bezdomnych zwierząt.

3. Funkcję koordynatora działań podejmowanych w ramach "Programu" pełni Wieloosobowe stanowisko pracy ds. planowania, infrastruktury gospodarczej i ochrony środowiska Urzędu Miasta Radymno.

§ 3. Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt

Brak schroniska na terenie Miasta Radymno powoduje, że zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku realizowane będzie poprzez umieszczanie ich w Schronisku dla zwierząt "Strzelce" w miejscowości Strzelce, 28-220 Oleśnica na podstawie podpisanej umowy z Arka-vet Usługi Techniczno-Weterynaryjne, ul. Sybiraków 34/1, 37-700 Przemyśl.

§ 4. Opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie

W przypadku występowania wolno żyjących kotów podejmowane będą działania zmierzające do:

1) ustalenia miejsc, w których przebywają koty wolno żyjące,

2) zapewnienia miejsca schronienia kotom wolno żyjącym, w szczególności na okres zimowy,

3) zapewnienia dokarmiania kotów wolno żyjących przy udziale społecznych opiekunów,

4) sterylizacji lub kastracji kotów wolno żyjących celem kontroli populacji,

5) leczenia kotów wolno żyjących w ramach umów zawartych z zakładami leczenia.

§ 5. Odławianie bezdomnych zwierząt

1. Na terenie Miasta Radymno wprowadza się odławianie bezdomnych zwierząt:

a) stałe,

b) okresowe.

2. Odławianiem będą objęte zwierzęta bezdomne które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka a w stosunku, do których nie istnieje możliwość ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką dotychczas pozostawały.

3. Zgłoszenia interwencyjnego może dokonać każdy, kto stwierdzi istnienie okoliczności, o których mowa w ust. 2 do Urzędu Miasta w Radymnie w dowolnej formie (telefonicznie, mailowo, pisemnie).

4. Odławianie bezdomnych zwierząt będzie prowadzone wyłącznie przy użyciu specjalistycznego sprzętu.

5. Transport bezdomnych zwierząt będzie odbywał się środkiem transportu przystosowanym do bezpiecznego i humanitarnego przewozu zwierząt.

6. Używane przy wyłapywaniu zwierząt bezdomnych urządzenia i środki nie mogą stwarzać zagrożenia dla ich życia i zdrowia ani zadawać im cierpienia.

7. Odławianie bezdomnych zwierząt odbywa się zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998 r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt.

§ 6. Obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt w schroniskach dla zwierząt.

1. Miasto Radymno realizować będzie obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schronisku.

2. Zabiegi sterylizacji i kastracji mogą być prowadzone wyłącznie przez lekarza weterynarii.

§ 7. Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt

Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizowane będzie w szczególności przez:

1) podmiot prowadzący schronisko poprzez prowadzenie działań zmierzających do pozyskiwania nowych właścicieli i oddawania do adopcji bezdomnych zwierząt osobom zainteresowanym, zdolnym zapewnić im należyte warunki bytowania

2) Miasto Radymno poprzez informowanie o możliwości adopcji zwierząt bezdomnych w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Miasta Radymno oraz na stronie internetowej Miasta Radymno,

3) Arka-vet Usługi Techniczno-Weterynaryjne, ul. Sybiraków 34/1, 37-700 Przemyśl poprzez poszukiwanie nowych właścicieli dla wyłapanych zwierząt na podstawie zawartej umowy z Miastem Radymno,

4) organizacje społeczne, których statutowym celem jest ochrona zwierząt w ramach prowadzonych kampanii informacyjnych o możliwości adopcji bezdomnych zwierząt z terenu Miasta Radymno.

§ 8. Usypianie ślepych miotów

1. Usypiania ślepych miotów może dokonywać wyłącznie lekarz weterynarii.

2. Zwierzę usypiane musi być traktowane - do ostatniej chwili życia - łagodnie i przyjaźnie, należy zaoszczędzić mu trwogi i dodatkowych udręczeń, sam zabieg uśpienia powinien być wykonany w sposób humanitarny.

3. Zwłoki uśpionych zwierząt muszą być odpowiednio zabezpieczone do czasu zabrania ich przez odpowiednie służby do tego przeznaczone.

§ 9. Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich.

Na gospodarstwo rolne w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich w 2015 r. wskazuje się gospodarstwo prowadzone przez Pana Jarosława Szyngiera, położone w Radymnie przy ul. Zielonej 10.

§ 10. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt

Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt na terenie Miasta Radymno realizowane jest na podstawie zawartej umowy z Arka-vet Usługi Techniczno-Weterynaryjne, ul. Sybiraków 34/1, 37-700 Przemyśl.

§ 11. Edukacja mieszkańców

W ramach "Programu" Urząd Miasta Radymno przy współpracy z Arka-vet Usługi Techniczno-Weterynaryjne, ul. Sybiraków 34/1, 37-700 Przemyśl oraz organizacjami pozarządowymi, których celem statutowym jest ochrona zwierząt prowadził będzie działania edukacyjne dot. m.in. odpowiedzialnej i właściwej opieki nad zwierzętami, ich humanitarnego traktowania, propagowania sterylizacji i kastracji, a także adopcji zwierząt bezdomnych oraz świadomego nabywania zwierząt poprzedzonego analizą możliwości zapewnienia im odpowiedniej opieki w perspektywie kolejnych lat ich życia.

§ 12. Finansowanie Programu

1. Koszty realizacji zadań określonych w niniejszym "Programie" ponosi Miasto Radymno.

2. Na realizację zadań w 2015 r. Miasto Radymno przeznaczyło środki w budżecie w wysokości 3 000 zł (słownie: trzy tysiące złotych).

3. Wydatkowanie środków o których mowa w ust. 2 będzie prowadzone w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów oraz optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów na podstawie umów, których przedmiotem są usługi związane z realizacją "Programu".

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Radymno.

§ 14. Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.

§ 15. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Radymnie


Witold Pawlik

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Natalia Bogdan

Założycielka agencji pracy Jobhouse, ekspertka z zakresu HR i rynku pracy. W marcu 2017 roku otrzymała nagrodę publiczności w ogólnopolskim konkursie Bizneswoman Roku, organizowanym przez kobiecy portal Sukces Pisany Szminką.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »