| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VI/39/15 Rady Miejskiej w Sędziszowie Małopolskim

z dnia 23 kwietnia 2015r.

w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Nr 1 w Sędziszowie Młp

Na podstawie art. 35 oraz art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn.zm) po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami

Rada Miejska w Sędziszowie Młp. uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Statut, określający organizację i zakres działania Osiedla Nr 1 w Sędziszowie Młp., stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sędziszowa Małopolskiego.

§ 3. Traci moc uchwała Nr III/21/02 Rady Miejskiej w Sędziszowie Młp. z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia statutów osiedli.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Sędziszowie Młp.


mgr Jerzy Kiebała


Załącznik do Uchwały Nr VI/39/15
Rady Miejskiej w Sędziszowie Małopolskim
z dnia 23 kwietnia 2015 r.

STATUT OSIEDLA NR 1 W SĘDZISZOWIE MŁP.

Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. Statut Osiedla Nr 1 w Sędziszowie Młp. określa:

1) nazwę i obszar Osiedla,

2) zasady i tryb wyborów organów Osiedla,

3) organizację i zadania organów Osiedla,

4) zakres zadań przekazywanych Osiedlu przez Gminę oraz sposób ich realizacji,

5) zakres i formy kontroli oraz nadzoru organów Gminy nad działalnością organów Osiedla.

§ 2. Ilekroć w niniejszym Statucie jest mowa o:

1) Gminie - należy przez to rozumieć Gminę Sędziszów Młp.,

2) Radzie Miejskiej - należy przez to rozumieć Radę Miejską w Sędziszowie Młp.,

3) Burmistrzu - należy przez to rozumieć Burmistrza Sędziszowa Młp.,

4) Urzędzie Miejskim - należy przez to rozumieć Urząd Miejski w Sędziszowie Młp.,

5) Statucie Gminy - należy przez to rozumieć Statut Gminy Sędziszów Młp.,

6) Osiedlu - należy przez to rozumieć Osiedle Nr 1 w Sędziszowie Młp.,

7) Zebraniu Mieszkańców - należy przez to rozumieć Zebranie Mieszkańców Osiedla Nr 1 w Sędziszowie Młp.

8) Przewodniczącym Zarządu - należy przez to rozumieć Przewodniczącego Zarządu Osiedla Nr 1
w Sędziszowie Młp.,

9) Zarządzie Osiedla - należy przez to rozumieć Zarząd Osiedla Nr 1 w Sędziszowie Młp.,

10) Statucie Osiedla - należy przez to rozumieć Statut Osiedla Nr 1 w Sędziszowie Młp.

Rozdział II
OSIEDLE

§ 3. 1. Osiedle jest jednostką pomocniczą Gminy Sędziszów Młp.,

2. Osiedle jest wspólnotą samorządową osób mających miejsce zamieszkania na terenie Osiedla.

3. Osiedle nie posiada osobowości prawnej.

§ 4. 1. Teren działania Osiedle obejmuje obszar miejscowości Sędziszów Młp. określony w Statucie Gminy.

2. Osiedle obejmuje obszar 130 ha.

3. Położenie Osiedla w Gminie określa mapa sytuacyjna stanowiąca załącznik do Statutu Osiedla.

§ 5. Organy Osiedla działają zgodnie z przepisami prawa, a w szczególności:

1) z ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.),

2) ze Statutem Gminy Sędziszów Młp.,

3) postanowieniami niniejszego Statutu Osiedla.

§ 6. Do zadań Osiedla należy:

1) rozpatrywanie spraw socjalno-bytowych, kulturalnych, opieki zdrowotnej, sportu i wypoczynku, budowy dróg, planowania przestrzennego i innych związanych z miejscem zamieszkania,

2) organizowanie samopomocy mieszkańców i wspólnych prac na rzecz miejsca zamieszkania zwłaszcza w zakresie utrzymania czystości, spokoju i porządku publicznego,

3) kształtowanie zasad współżycia społecznego,

4) wykonywanie uprawnień oraz zadań w sprawach należących do właściwości Osiedla z mocy ustaw, Statutu Gminy lub Statutu Osiedla,

5) występowanie do Rady Miejskiej, Burmistrza o rozpatrzenie spraw publicznych Osiedla lub jego części, których załatwienie wykracza poza możliwości Osiedla.

Rozdział III
ZAKRES ZADAŃ PRZEKAZYWANYCH OSIEDLU PRZEZ GMINĘ ORAZ SPOSÓB ICH REALIZACJI

§ 7. 1. Rada Miejska może przekazać Osiedlu składniki mienia komunalnego.

2. Osiedle zarządza i korzysta z przekazanego mu przez Radę Miejską mienia komunalnego.

§ 8. Gospodarka finansowa Osiedla prowadzona jest w ramach budżetu Gminy.

Rozdział IV
ORGANIZACJA I ZADANIA ORGANÓW OSIEDLA

§ 9. Organami Osiedla są:

1) Zebranie Mieszkańców,

2) Zarząd Osiedla.

§ 10. 1. Zebranie Mieszkańców jest organem uchwałodawczym Osiedla.

2. Organem wykonawczym w Osiedlu jest Zarząd Osiedla.

§ 11. 1. Kadencja Przewodniczącego Zarządu i Zarządu Osiedla trwa 4 lata licząc od dnia wyboru i kończy się
z momentem wyboru nowych organów Osiedla.

2. Prawo do udziału w Zebraniu Mieszkańców mają wszyscy mieszkańcy Osiedla posiadający czynne prawo wyborcze do Rady Miejskiej.

§ 12. 1. Zebranie Mieszkańców zwołuje Przewodniczący Zarządu z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek:

1) Rady Miejskiej,

2) Burmistrza,

3) Zarządu Osiedla,

4) co najmniej 1/5 mieszkańców uprawnionych do udziału w Zebraniu Mieszkańców.

2. Zebranie Mieszkańców na wniosek, o którym mowa w ust. 1 powinno odbyć się nie później niż
w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku, chyba że wnioskodawca wskazał termin późniejszy.

3. Zebranie Mieszkańców powinno być zwoływane w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz w roku.

§ 13. 1. O miejscu, terminie i proponowanym porządku obrad Zebrania Mieszkańców zawiadamia Przewodniczący Zarządu wywieszając zawiadomienia w miejscach publicznych na terenie Osiedla lub w inny sposób zwyczajowo przyjęty w Osiedlu, co najmniej na 7 dni przed wyznaczonym terminem.

2. Zebranie Mieszkańców jest ważne, jeżeli wzięło w nim udział co najmniej 1/5 uprawnionych.

3. Jeżeli w Zebraniu Mieszkańców nie wzięła udziału wymagana liczba mieszkańców, to termin ponownego Zebrania wyznaczony jest za 15 minut, Zebranie Mieszkańców przeprowadzone w drugim terminie jest ważne bez względu na liczbę uczestniczących w nim mieszkańców.

§ 14. 1. Zebranie Mieszkańców otwiera Przewodniczący Zarządu i przewodniczy jego obradom.

2. W przypadku nieobecności Przewodniczącego Zarządu obradom Zebrania Mieszkańców przewodniczy członek Zarządu Osiedla wyznaczony przez Przewodniczącego Zarządu.

§ 15. 1. Zebranie Mieszkańców podejmuje uchwały we wszystkich sprawach należących do kompetencji Osiedla.

2. Do wyłącznej właściwości Zebrania Mieszkańców należy:

1) wybór Przewodniczącego Zarządu w przypadkach, o których mowa w §31 ust. 2 i 4, §34 ust. 2, §37 ust. 5 i §38 ust. 9,

2) wygaszenie mandatu Przewodniczącego Zarządu oraz odwołanie Przewodniczącego Zarządu,

3) wybór i odwołanie Zarządu Osiedla lub poszczególnych jej członków,

4) podejmowanie uchwał w sprawach łączenia, podziału i likwidacji Osiedla, uchwały te mają charakter opiniodawczy,

5) wyrażenie opinii i stanowisk w sprawach określonych przepisami prawa lub w których o ich wyrażenie wystąpi właściwy organ Gminy,

6) decydowanie o potrzebie, rodzaju i zakresie wykonania przez mieszkańców wspólnych prac społecznie użytecznych,

7) stanowienie o kierunkach działania Przewodniczącego Zarządu.

§ 16. 1. Uchwały Zebrania Mieszkańców zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, chyba, że ustawy stanowią inaczej.

2. W głosowaniu jawnym mieszkańcy Osiedla głosują przez podniesienie ręki, wyniki głosowania odnotowuje się w protokole Zebrania Mieszkańców.

3. Protokoły podpisuje przewodniczący zebrania oraz protokolant.

4. Uchwały Zebrania Mieszkańców podpisuje przewodniczący zebrania.

5. Protokolantem Zebrań Mieszkańców oraz posiedzeń Zarządu Osiedla, jest członek Zarządu Osiedla przez niego wyznaczony.

§ 17. Do obowiązków i kompetencji Zarządu Osiedla należy:

1) zwoływanie Zebrań Mieszkańców,

2) wykonanie uchwał Zebrania Mieszkańców,

3) współpraca z Radą Miejską i Burmistrzem w realizacji zadań Osiedla,

4) organizowanie i koordynowanie inicjatyw i przedsięwzięć społecznych mających na celu poprawę warunków życia społeczności lokalnej,

5) prowadzenie całokształtu administracji organów Osiedla,

6) występowanie z wnioskami dotyczącymi potrzeb Osiedla i jego mieszkańców,

7) współpraca z radnymi na rzecz Osiedla i Gminy,

§ 18. 1. Zarząd Osiedla jest organem wykonawczym Osiedla, Przewodniczący Zarządu reprezentuje Osiedle na zewnątrz i uczestniczy w Sesjach Rady Miejskiej na zasadach określonych w Statucie Gminy.

2. Przewodniczący Zarządu co najmniej raz w roku składa Zebraniu Mieszkańców sprawozdanie
z całokształtu swojej działalności i działalności Zarządu Osiedla.

§ 19. 1. Zarząd Osiedla składa się z 5 członków, w tym Przewodniczący Zarządu.

2. Posiedzenie Zarządu Osiedla zwołuje Przewodniczący Zarządu stosownie do potrzeb wynikających
z bieżącej działalności, nie rzadziej niż raz na kwartał.

§ 20. Zadaniem Zarządu Osiedla jest:

1) przygotowywanie zebrań i sporządzanie projektów uchwał tych zebrań,

2) zbieranie wniosków i innych wystąpień mieszkańców w sprawach Osiedla,

3) inicjowanie działań społecznie użytecznych dla Osiedla i jego mieszkańców,

4) współdziałanie z Przewodniczącym Zarządu w prowadzeniu i załatwianiu spraw Osiedla.

§ 21. 1. Działalność w organach Osiedla i Zarządu Osiedla ma charakter społeczny.

2. Za udział w pracach organów Gminy Przewodniczący Zarządu otrzymuje dietę i zwrot kosztów przejazdu na zasadach określonych uchwałą Rady Miejskiej.

§ 22. 1. Działalność organów Osiedla i Zarządu Osiedla jest jawna.

2. Jawność działania organów Osiedla i Zarządu Osiedla obejmuje prawo mieszkańców do uzyskania informacji z ich działalności oraz prawo do zaznajomienia się z protokołami Zebrań Mieszkańców i posiedzeń Zarządu Osiedla, uchwałami Zebrania Mieszkańców oraz pisemnymi odpowiedziami organów Gminy na przedstawione opinie, wnioski i uchwały Zebrania Mieszkańców.

Rozdział V
ZASADY I TRYB WYBORÓW ORAZ ODWOŁANIA ORGANÓW OSIEDLA

§ 23. 1. Wybory Przewodniczącego Zarządu są powszechne, równe, bezpośrednie i odbywają się w głosowaniu tajnym.

2. Czynne i bierne prawo wyborcze mają wszyscy stali mieszkańcy Osiedla, którym przysługuje czynne prawo wyborcze do Rady Miejskiej.

§ 24. 1. Wybory Przewodniczącego zarządza Burmistrz, określając datę oraz kalendarz wyborczy.

2. Zarządzenie wyborów następuje w terminie do 6 miesięcy od wyborów do Rady Miejskiej a muszą się one odbyć w terminie do 2 miesięcy od ich zarządzenia.

§ 25. 1. Wybory przeprowadza się w obwodach wyborczych, obwodem tym jest Osiedle.

2. Numer obwodu głosowania, granice obwodu i siedziby obwodowych komisji wyborczych ustali Burmistrz w formie zarządzenia.

§ 26. Informację o zarządzeniu wyborów Przewodniczącego Zarządu, o siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz kalendarz wyborczy Burmistrz podaje do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie jej na tablicach ogłoszeń na terenie Osiedla, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego oraz BIP.

§ 27. 1. Kandydaci na Przewodniczącego Zarządu zgłaszani są pisemnie do Burmistrza w terminie określonym w kalendarzu wyborczym, wzór zgłoszenia określi Burmistrz.

2. Zgłoszenia może dokonać każdy mieszkaniec Osiedla, który posiada czynne prawo wyborcze do Rady Miejskiej, w tym również kandydat na Przewodniczącego Zarządu.

3. W zgłoszeniu podaje się imię i nazwisko osoby zgłaszającej, jej dokładny adres i PESEL, nazwę Osiedla, do którego dokonuje się zgłoszenia, imiona i nazwisko, wiek, adres zamieszkania i PESEL kandydata na Przewodniczącego Zarządu.

4. Do każdego zgłoszenia kandydata na Przewodniczącego Zarządu należy dołączyć pisemne oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie oraz listę poparcia z podpisami co najmniej 20 wyborców, mieszkańców Osiedla, którzy posiadają czynne prawo wyborcze do Rady Miejskiej, wyborca może udzielić poparcia dowolnej liczbie kandydatów, wzór listy poparcia określi Burmistrz.

5. Obwieszczenie o zarejestrowanych kandydatach na Przewodniczącego Zarządu, Burmistrz podaje do wiadomości mieszkańców Osiedla poprzez wywieszenia na tablicach ogłoszeń na 13 dni przed terminem wyborów, obwieszczenie zawiera w kolejności alfabetycznej: nazwisko, imiona i wiek kandydatów na Przewodniczącego Zarządu.

6. Zgłoszenia kandydatów na Przewodniczącego Zarządu należy dokonać w terminie do 20 dni przed terminem wyborów, do godz. 15.30.

§ 28. 1. Wybory przeprowadzają obwodowe komisje wyborcze.

2. Burmistrz powołuje na członków obwodowych komisji wyborczych 4-7 osób, spośród osób zgłoszonych przez kandydatów na Przewodniczącego Zarządu oraz jako przewodniczącego osobę wskazaną przez Burmistrza spośród pracowników Urzędu Miejskiego lub gminnych jednostek organizacyjnych.

3. Każdy kandydat na Przewodniczącego Zarządu może zgłosić co najwyżej dwie osoby do obwodowej komisji wyborczej, spośród mieszkańców Osiedla, którzy posiadają czynne prawo wyborcze do Rady Miejskiej, zgłoszeń należy dokonać w terminie do 13 dni przed dniem wyborów, do godz.15.30. Wzór zgłoszenia określi Burmistrz.

4. Członkiem obwodowej komisji wyborczej nie może być kandydat na Przewodniczącego Zarządu oraz jego małżonek, wstępni, zstępni i rodzeństwo.

5. Jeżeli liczba zgłoszonych osób przez kandydatów na Przewodniczącego Zarządu do składu obwodowej komisji wyborczej jest wyższa niż określona w ust. 2, wówczas Burmistrz ustala skład obwodowej komisji w drodze losowania.

6. W przypadku braku wystarczającej liczby zgłoszeń, skład osobowy obwodowych komisji wyborczych w minimalnej liczbie, o której mowa w ust. 2 ustala Burmistrz, spośród pracowników Urzędu Miejskiego, gminnych jednostek organizacyjnych lub mieszkańców Osiedla.

7. Zmian i uzupełnień w składzie komisji dokonuje Burmistrz, w trybie określonym w ust. 6.

8. Członkowie komisji od dnia powołania nie mogą prowadzić kampanii wyborczej na rzecz poszczególnych kandydatów na Przewodniczącego Zarządu.

9. Pierwsze posiedzenie obwodowej komisji wyborczej zwołuje i organizuje Burmistrz, członkowie komisji wybierają na nim zastępcę przewodniczącego oraz odbywają szkolenie w zakresie procedur przeprowadzenia wyborów.

§ 29. 1. Wybory przeprowadza się na podstawie spisu wyborców, sporządzonego przez Burmistrza, w oparciu o rejestr wyborców.

2. Do spisu wyborców wpisuje się mieszkańców Osiedla posiadających czynne prawo wyborcze do Rady Miejskiej, wyborca może być wpisany tylko do jednego spisu wyborców.

3. Wyborca biorący udział w głosowaniu okazuje dokument na podstawie którego komisja stwierdza jego tożsamości, następnie wyborca otrzymuje kartę do głosowania, odbiór karty potwierdza własnoręcznym podpisem w spisie wyborów, w przypadku odmowy złożenia podpisu komisja robi
o tym adnotacje.

4. Wyborca nie wpisany do spisu wyborców zostaje przez obwodową komisję wyborczą dopisany do spisu, jeżeli udokumentuje, że stale zamieszkuje na terenie danego Osiedla a ewidencja ludności
w Urzędzie Miejskim pełniąca dyżur w dniu wyborów potwierdzi ten fakt.

§ 30. Do zadań obwodowej komisji wyborczej należy:

1) przygotowanie lokalu wyborczego,

2) przeprowadzenie głosowania w obwodzie,

3) czuwanie w dniu wyborów nad przestrzeganiem prawa wyborczego w miejscu i czasie głosowania,

4) sporządzenie protokołu z głosowania, którego wzór określi Burmistrz,

5) podanie do publicznej wiadomości wyników głosowania,

6) przekazanie Burmistrzowi protokołu z wynikami głosowania, spisu wyborców, pieczęci oraz kart do głosowania.

§ 31. 1. W przypadku nie zgłoszenia się w terminie określonym w § 27 ust. 6 kandydatów na Przewodniczącego Zarządu lub zgłoszenia się tylko jednego kandydata, termin ten przedłuża się o 3 dni do godz. 15.30, informując o tym mieszkańców Osiedla.

2. Jeżeli w dodatkowo wyznaczonym terminie nie zostanie zgłoszony żaden kandydat na Przewodniczącego Zarządu, wyborów powszechnych nie przeprowadza się, wówczas wyboru Przewodniczącego Zarządu dokonuje Zebranie Mieszkańców zwołane przez Burmistrza na dzień przypadający w ciągu 21 dni od dnia wyborów.

3. Jeżeli w Osiedlu zgłoszony został tylko jeden kandydat na Przewodniczącego Zarządu, wówczas wybory przeprowadza się, z tym, że tego kandydata uważa się za wybranego, jeżeli w głosowaniu uzyskał więcej niż połowę ważnie oddanych głosów.

4. W przypadku gdy kandydat, o którym mowa w ust. 3, nie uzyskał więcej niż połowy ważnie oddanych głosów, wyborów Przewodniczącego Zarządu dokonuje Zebranie Mieszkańców, zwołane przez Burmistrza na dzień przypadający w ciągu 21 dni od dnia wyborów.

§ 32. 1. Głosowanie przeprowadza się w lokalu obwodowej komisji wyborczej w godzinach od 8.oo do 16.oo w dniu ustawowo wolnym od pracy.

2. W lokalu wyborczym musi znajdować się urna wyborcza, miejsca zapewniające tajność głosowania, godło państwowe oraz obwieszczenia o:

a) składzie obwodowej komisji wyborczej,

b) zarejestrowanych kandydatach na Przewodniczącego Zarządu,

c) sposobie głosowania,

d) godzinach otwarcia lokalu wyborczego.

§ 33. 1. Druk, zabezpieczenie oraz dostarczenie kart do głosowania obwodowym komisjom wyborczym zapewnia Burmistrz.

2. Na karcie do głosowania w przypadku kilku kandydatów na Przewodniczącego Zarządu:

1) podaje się nazwisko i imiona kandydatów umieszczone w porządku alfabetycznym,

2) przy każdym kandydacie z lewej strony umieszcza się kratkę,

3) u dołu umieszcza się odcisk pieczęci obwodowej komisji wyborczej oraz informację o sposobie głosowania i nadruk pieczęci Burmistrza.

3. W przypadku głosowania, gdy na karcie jest kilku kandydatów, wyborca głosuje stawiając znak "x"
w kratce z lewej strony obok nazwiska jednego z kandydatów, jeżeli znak "x" postawiono w kratce obok nazwisk dwóch lub więcej kandydatów albo nie postawiono tego znaku obok nazwiska żadnego kandydata, głos uznaje się za nieważny.

4. Na karcie do głosowania w przypadku jednego kandydata na Przewodniczącego Zarządu:

1) podaje się nazwisko i imiona kandydata,

2) z lewej strony karty przez nazwiskiem i imieniem kandydata umieszcza się symetrycznie wyraz "TAK" i odpowiednią kratkę, a niżej wyraz "NIE" i odpowiednią kratkę,

3) u dołu karty umieszcza się odcisk pieczęci obwodowej komisji wyborczej oraz informację
o sposobie głosowania i nadruk pieczęci Burmistrza.

5. W przypadku głosowania na jednego kandydata wyborca głosuje na kandydata, stawiając znak "x"
w kratce oznaczonej słowem "TAK", postawienie znaku "x" w kratce oznaczonej słowem "NIE" oznacza, że jest to głos ważny, oddany przeciwko wyborowi kandydata na sołtysa, jeżeli znak "x" postawiono w kratce "TAK" oraz w kratce "NIE" albo nie postawiono tego znaku w żadnej z kratek, głos uznaje się za nieważny

6. Wzór kart do głosowania określi Burmistrz.

7. Kartami nieważnymi są karty inne niż urzędowo ustalone oraz karty nieopatrzone pieczęcią obwodowej komisji wyborczej. Karty pozostałe, są kartami ważnymi.

§ 34. 1. W przypadku dwóch lub więcej kandydatów, za wybranego na Przewodniczącego Zarządu uznaje się tego kandydata, który otrzymał najwięcej ważnie oddanych głosów.

2. Jeżeli dwóch lub więcej kandydatów otrzymało równą liczbę głosów uprawniającą do przyznania mandatu Przewodniczącego Zarządu o wyborze na Przewodniczącego Zarządu spośród kandydatów, którzy otrzymali równą liczbę głosów, rozstrzyga Zebranie Mieszkańców zwołane przez Burmistrza na dzień przypadający w ciągu 21 dni od dnia wyborów.

§ 35.

Na podstawie protokołów otrzymanych od obwodowych komisji wyborczych, Burmistrz wydaje obwieszczenie o wynikach wyborów.

§ 36. Wydatki związane z organizacją i przeprowadzeniem wyborów pokrywane są z budżetu Gminy.

§ 37. 1. Wygaśnięcie mandatu Przewodniczącego Zarządu następuje wskutek:

a) śmierci

b) pisemnego zrzeczenia się funkcji,

c) zmiany granic lub likwidacji Osiedla.

2. Wygaśniecie mandatu Przewodniczącego Zarządu stwierdza w głosowaniu jawnym Zebranie Mieszkańców zwołane przez Burmistrza w terminie do 30 dni od daty wystąpienia przyczyny, o której mowa w ust. 1.

3. Po stwierdzeniu wygaśnięcia mandatu Przewodniczącego Zarządu, Burmistrz w ciągu 14 dni zarządza wstąpienie na zwolnione miejsce kandydata, który w wyborach powszechnych na Przewodniczącego Zarządu uzyskał kolejno największą liczbę głosów, nie utracił prawa wybieralności i wyraża zgodę na objęcie tej funkcji.

4. W przypadku braku kandydatów, o których mowa w ust. 3 do obsadzenia funkcji Przewodniczącego Zarządu, Burmistrz zarządza przeprowadzenie wyborów.

5. Jeżeli do końca kadencji Przewodniczącego Zarządu pozostało mniej niż 12 miesięcy, wyborów Przewodniczącego Zarządu dokonuje Zebranie Mieszkańców.

§ 38. 1. Przewodniczący Zarządu podlega Zebraniu Mieszkańców i może być przez nie odwołany przed upływem kadencji jeżeli:

a) nie wywiązuje się ze swoich obowiązków,

b) narusza przepisy prawa oraz postanowienia uchwał, zarządzeń organów Gminy i Zebrania Mieszkańców,

c) dopuścił się czynu dyskwalifikującego go w opinii mieszkańców Osiedla.

2. Zebranie Mieszkańców może odwołać Przewodniczącego Zarządu na pisemny, uzasadniony wniosek skierowany do Burmistrza:

a) co najmniej 1/10 mieszkańców Osiedla uprawnionych do udziału w Zebraniu Mieszkańców.

b) organów Gminy.

3. Odwołanie Przewodniczącego Zarządu z zajmowanej funkcji winno być podjęte po wysłuchaniu jego wyjaśnień.

4. Zwołanie Zebrania Mieszkańców w celu ewentualnego odwołania Przewodniczącego Zarządu dokonuje Burmistrz.

5. Do dokonania ważnego odwołania Przewodniczącego Zarządu wymagana jest osobista obecność na Zebraniu Mieszkańców co najmniej 1/5 uprawnionych do głosowania mieszkańców Osiedla.

6. Odwołania Przewodniczącego Zarządu dokonuje się w głosowaniu tajnym na kartach opatrzonych pieczęcią Burmistrza, w tym celu spośród uczestników Zebrania Mieszkańców wybiera się 3-osobową Komisję Skrutacyjną, która określa sposób głosowania, przeprowadza głosowanie i podaje jego wyniki.

7. Przewodniczący Zarządu zostaje odwołany przed upływem kadencji, jeżeli za jego odwołaniem odda głosy ważne więcej niż 50 % mieszkańców biorących udział w Zebraniu Mieszkańców.

8. Po odwołaniu Przewodniczącego Zarządu, Burmistrz w ciągu 14 dni zarządza wstąpienie na zwolnione miejsce kandydata, który w wyborach powszechnych na Przewodniczącego Zarządu uzyskał kolejno największą liczbę głosów i nie utracił prawa wybieralności.

9. W przypadku braku kandydatów, o których mowa w ust. 8 do obsadzenia funkcji Przewodniczącego Zarządu, Burmistrz zarządza przeprowadzenie wyborów.

10. Jeżeli do końca kadencji Przewodniczącego Zarządu pozostało mniej niż 12 miesięcy, wyborów Przewodniczącego Zarządu dokonuje Zebranie Mieszkańców.

§ 39. 1. Zarząd Osiedla wybiera Zebranie Mieszkańców na pierwszym posiedzeniu po wyborach Przewodniczącego Zarządu, spośród nieograniczonej liczby kandydatów posiadających czynne prawo wyborcze do Rady Miejskiej.

2. Zebranie Mieszkańców, o którym mowa w ust. 1 zwołuje Przewodniczący Zarządu po uzgodnieniu terminu z Burmistrzem.

3. Członków Zarządu Osiedla wybiera się w głosowaniu tajnym, uprawnionymi do głosowania są stali mieszkańcy Osiedla posiadający czynne prawo wyborcze do Rady Miejskiej.

4. Wybory przeprowadza się na kartach do głosowania opatrzonych pieczęcią Osiedla.

5. Na karcie do głosowania umieszcza się w kolejności alfabetycznej nazwiska i imiona zgłoszonych kandydatów, wzór karty do głosowania określi Burmistrz.

6. Wybory przeprowadza Komisja Skrutacyjna w składzie 3 osób, wybrana spośród uprawnionych do głosowania uczestników Zebrania Mieszkańców, członkiem komisji nie może być osoba kandydująca do Zarządu Osiedla, Komisja Skrutacyjna wybiera spośród siebie Przewodniczącego.

7. Do zadań Komisji Skrutacyjnej należy:

a) przyjęcie zgłoszeń kandydatów,

b) podanie informacji o sposobie głosowania i warunkach ważności głosu,

c) przeprowadzenie głosowania,

d) ustalenie i ogłoszenie wyników,

e) sporządzenie protokołu o wynikach wyborów, który jest podpisywany przez członków komisji.

8. Za wybranych uważa się kandydatów, którzy otrzymali kolejno największą liczbę głosów, przy równiej ilości głosów, przeprowadza się powtórne głosowanie.

§ 40. 1. Wygaśnięcie mandatu członka Zarządu Osiedla następuje wskutek:

a) śmierci,

b) pisemnego zrzeczenia się funkcji,

c) zmiany granic lub likwidacji Osiedla.

2. Wygaśniecie mandatu członka Zarządu Osiedla stwierdza w głosowaniu jawnym Zebranie Mieszkańców zwołane przez Przewodniczącego Zarządu.

3. Zarząd Osiedla lub poszczególni członkowie Zarządu Osiedla mogą być przez Zebranie Mieszkańców odwołani przed upływem kadencji, jeżeli:

a) nie wywiązują się ze swoich obowiązków,

b) naruszają przepisy prawa, postanowienia uchwał lub zarządzeń organów Gminy i Zebrania Mieszkańców,

c) dopuścili się czynu dyskwalifikującego ich w opinii mieszkańców Osiedla.

4. Z wnioskiem o odwołanie Zarządu Osiedla lub poszczególnych jej członków może wystąpić Przewodniczący Zarządu lub grupa co najmniej 10 mieszkańców Osiedla, posiadających prawo wybierania.

5. Odwołanie następuje w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów, na Zebraniu Mieszkańców zwołanym przez Przewodniczącego Zarządu.

6. Zebranie Mieszkańców zwołane w celu odwołania członka Zarządu Osiedla wybiera spośród uczestników Zebrania Mieszkańców 3-osobową Komisję Skrutacyjną, która określa sposób głosowania, przeprowadza głosowanie i podaje jego wyniki.

7. W głosowaniu tajnym mieszkańcy głosują na kartach opatrzonych pieczęcią Osiedla.

8. Wybory uzupełniające przeprowadza się w trybie określonym § 39 niniejszego Statutu Osiedla.

§ 41. W przypadku wyboru Przewodniczącego Zarządu na Zebraniu Mieszkańców:

1) Zebranie Mieszkańców zwoływane jest przez Burmistrza, który ustala dzień, godzinę i miejsce oraz wyznacza Przewodniczącego Zebrania,

2) zarządzenie Burmistrza o zwołaniu Zebrania Mieszkańców, o którym mowa w pkt. 1 podaje się do publicznej wiadomości mieszkańców Osiedla co najmniej na 7 dni przed wyznaczonym terminem,

3) wyboru Przewodniczącego Zarządu dokonuje Zebranie Mieszkańców w głosowaniu tajnym, bezpośrednim, spośród nieograniczonej liczby kandydatów posiadających czynne prawo wyborcze do Rady Miejskiej,

4) uprawnionymi do głosowania są stali mieszkańcy Osiedla posiadający czynne prawo wyborcze do Rady Miejskiej,

5) wybory przeprowadza się na kartach do głosowania opatrzonych pieczęcią Burmistrza,

6) na karcie do głosowania umieszcza się w kolejności alfabetycznej nazwiska i imiona zgłoszonych kandydatów, wzór karty do głosowania określi Burmistrz,

7) wybory przeprowadza Komisja Skrutacyjna w składzie 3 osób, wybrana spośród uprawnionych do głosowania uczestników Zebrania Mieszkańców, członkiem komisji nie może być osoba kandydująca na Przewodniczącego Zarządu, Komisja Skrutacyjna wybiera spośród siebie Przewodniczącego Komisji,

8) do zadań Komisji Skrutacyjnej należy:

a) przyjęcie zgłoszeń kandydatów,

b) podanie informacji o sposobie głosowania i warunkach ważności głosu,

c) przeprowadzenie głosowania,

d) ustalenie i ogłoszenie wyników,

e) sporządzenie protokołu o wynikach wyborów, który jest podpisywany przez członków komisji.

9) za wybranego uważa się kandydata, który otrzymał największą liczbę głosów, przy równiej ilości głosów, przeprowadza się powtórne głosowanie,

10) jeżeli zgłoszony został tylko jeden kandydat na Przewodniczącego Zarządu, wówczas tego kandydata uważa się za wybranego, jeżeli w głosowaniu uzyskał więcej niż połowę ważnie oddanych głosów.

Rozdział VI
ZAKRES I FORMY KONTROLI ORAZ NADZORU ORGANÓW GMINY

NAD DZIAŁALNOŚCIĄ ORGANÓW OSIEDLA

§ 42. 1. Nadzór nad działalnością organów Osiedla sprawuje wyłącznie Rada Miejska i Burmistrz.

2. Organem kontroli działalności organów Osiedla jest powołana przez Radę Miejską Komisja Rewizyjna.

3. Bieżący nadzór nad statutową działalnością Osiedla sprawuje Burmistrz.

4. Organy kontroli i nadzoru nad działalnością organów Osiedla mają prawo żądania niezbędnych informacji, danych, wyjaśnień dotyczących funkcjonowania Osiedla, dokonywania wizji w Osiedlu oraz uczestniczenia w Zebraniach Mieszkańców oraz posiedzeniach Zarządu Osiedla.

5. Do wykonywania czynności, o których mowa w ust. 4 organy kontroli i nadzoru nad działalnością organów Osiedla mogą delegować swoich przedstawicieli.

§ 43. 1. Przewodniczący Zarządu Osiedla zobowiązany jest do przedłożenia Burmistrzowi wszystkich uchwał Zebrania Mieszkańców oraz protokołu w ciągu 7 dni od daty odbycia Zebrania Mieszkańców.

2. Burmistrz wstrzymuje wykonanie uchwał Zebrania Mieszkańców, które są sprzeczne z prawem lub nie odpowiadają zasadom celowości, rzetelności lub gospodarności.

3. Uchwała Zebrania Mieszkańców sprzeczna z prawem jest nieważna.

4. O nieważności uchwały Zebrania Mieszkańców w całości lub części orzeka Rada Miejska.

Rozdział VII
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 44. W sprawach nieuregulowanych w Statucie Osiedla mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa.

§ 45. Zmiany Statutu Osiedla dokonuje Rada Miejska w drodze uchwały.


Załącznik Nr 1 do załącznika Nr 1
Zalacznik1.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna Konieczny Grzybowski Polak sp. k.

Kancelaria

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »