| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie Wojewody Podkarpackiego

z dnia 15 maja 2015r.

zawarte w Rzeszowie pomiędzy: Wojewodą Podkarpackim - Panią Małgorzatą Chomycz-Śmigielską zwanym dalej ,,Wojewodą". a Gminą Miejską Mielec - zwaną dalej "Samorządem", reprezentowanym przez Pana - Jana Myśliwca - I Zastępcę Prezydenta Miasta Mielca, w sprawie powierzenia zadania przyznania dotacji celowej z budżetu państwa oraz ustalenia praw i wzajemnych obowiązków w ramach realizacji rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań "Razem bezpieczniej"

Na podstawie:

- art. 20 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2015 r., poz. 525),

- art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2013r. poz. 594 z późn. zm.),

- art. 45 i 48 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r., poz. 513),

- uchwała Nr 218 Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2006 roku w sprawie rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań "Razem bezpieczniej".

I. Zakres przedmiotowy porozumienia.

§ 1. 1. W 2015 r. Wojewoda powierza, a Samorząd zobowiązuje się do wykonania projektu pn. "Poprawa bezpieczeństwa młodzieży szkół gimnazjalnych w Mielcu" - zwanego dalej "zadaniem", realizowanego w ramach rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań "Razem bezpieczniej".

2. Szczegółowy zakres rzeczowy zadania został przedstawiony w dokumentacji wniosku o przyznanie dotacji z budżetu państwa na realizację zadania.

§ 2. 1. Planowany całkowity koszt zadania wynosi 78.181,00 zł (słownie: siedemdziesiąt osiem tysięcy sto osiemdziesiąt jeden złotych 00/100).

2. Z zastrzeżeniem ust. 3, Wojewoda przyznaje na realizację zadania dotację celową z budżetu państwa - zwaną dalej,,dotacją", w kwocie 53.705,00 zł (słownie: pięćdziesiąt trzy tysiące siedemset pięć złotych 00/100) sklasyfikowaną w budżecie Wojewody na 2015 r. w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75495 - Pozostała działalność, § 2020 - dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

3. Jeżeli rzeczywiste całkowite koszty realizacji zadania ulegną zmniejszeniu w stosunku do kosztów planowanych, wysokość dotacji ulega odpowiednio proporcjonalnemu zmniejszeniu.

4. Wszelkie koszty związane z realizacją zadania, przekraczające wysokość dotacji Samorząd zobowiązuje się pokryć ze środków własnych.

§ 3. Termin realizacji zadania ustala się na okres od dnia podpisania niniejszego porozumienia do dnia 31 grudnia 2015 r.

II. Warunki realizacji porozumienia.

§ 4. 1. Wojewoda zobowiązuje się przekazać środki dotacji na rachunek Samorządu o nr: 92 1020 4913 0000 9102 0118 7681 w dwóch transzach:

1) pierwsza transza w wysokości 26.850,00 zł. (słownie: dwadzieścia sześć tysięcy osiemset pięćdziesiąt złotych 00/100) w terminie do 14 dni od daty przedłożenia przez Samorząd wniosku o jej uruchomienie, nie wcześniej jednak niż w terminie do 14 dni od daty podpisania niniejszego porozumienia,

2) druga transza - pozostała część dotacji, z zastrzeżeniem ust. 2-4, w terminie do 21 dni od daty przedłożenia przez Samorząd rozliczenia z wykorzystania co najmniej 80,00 % pierwszej transzy dotacji.

2. Rozliczenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, Samorząd zobowiązany jest przedłożyć w nieprzekraczalnym terminie do 31 sierpnia 2015 r. Niedotrzymanie tego terminu może skutkować utratą prawa do otrzymania drugiej transzy dotacji.

3. Warunkiem przekazania drugiej transzy dotacji jest zatwierdzenie przez Wojewodę rozliczenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 2.

4. W przypadku stwierdzenia przez Wojewodę nieprawidłowości w dokumentacji rozliczeniowej, termin przekazania drugiej transzy dotacji biegnie od daty ich wyjaśnienia przez Samorząd.

§ 5. Samorząd zobowiązany jest do:

1) zabezpieczenia wymaganej dokumentacji formalno-prawnej i technicznej zadania,

2) zapewnienia skutecznego nadzoru nad prawidłowością realizacji zadania,

3) efektywnego i zgodnego z przeznaczeniem wykorzystania otrzymanej dotacji,

4) realizacji zadania zgodnie z wnioskiem, o którym mowa w § 1 ust. 2,

5) prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej środków otrzymanej dotacji i wydatków dokonywanych z tych środków oraz udostępnienia jej kontrolującemu wraz z ujętymi w niej dowodami księgowymi,

6) przedłożenia, do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, sprawozdania z wykonania zadania w terminie do 14 dni po jego zakończeniu, nie później jednak niż do 15 stycznia 2016 r., rozliczenia końcowego z wykorzystania udzielonej dotacji wraz z uwierzytelnionymi kserokopiami dokumentów stwierdzających wykorzystanie otrzymanej dotacji i środków własnych na realizację zadania (faktury/rachunki, wyciągi/przelewy bankowe, inne dokumenty równoważne dowodom księgowym).

§ 6. 1. Wykorzystanie przyznanej dotacji winno nastąpić w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 grudnia 2015 r.

2. Dotacja nie może być wykorzystana na pokrycie podatku od towarów i usług - jeśli nie jest kosztem Samorządu, kosztów nieuzasadnionych (np. odsetek za zwłokę), poszerzenie zakresu rzeczowego zadania.

3. Niewykorzystane środki dotacji podlegają zwrotowi bez wezwania w terminie określonym w § 5 pkt 6.

4. Udzielona dotacja wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem, pobrana nienależnie lub w nadmiernej wysokości podlega zwrotowi na zasadach określonych w ustawie z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013r., poz. 885 z późn. zm.).

5. Wojewoda zastrzega sobie także prawo dochodzenia zwrotu całej przekazanej dotacji, wraz z odsetkami określonymi jak dla zaległości podatkowych, liczonymi za okres od dnia przekazania dotacji do dnia zwrotu, w przypadku:

1) odmowy poddania się przez Samorząd czynnościom kontrolnym, o których mowa w § 8,

2) nie przedłożenia lub nieterminowego przedłożenia przez Samorząd rozliczenia, o którym mowa w § 5 pkt 6.

§ 7. Porozumienie niniejsze nie stanowi podstawy do zaciągnięcia w imieniu Wojewody zobowiązań przekraczających wysokość dotacji określonej w § 2 ust.2.

§ 8. 1. Wojewoda sprawuje nadzór nad realizacją zadań objętych niniejszym porozumieniem za pomocą Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, Dyrektora Wydziału Finansów i Budżetu Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie.

2. W ramach nadzoru nad realizacją zadania Wojewoda zastrzega sobie prawo kontrolowania sposobu wykorzystania udzielonej dotacji. Kontrola może być przeprowadzona w toku realizacji zadania oraz po jego zakończeniu w siedzibie Samorządu i na miejscu realizacji zadania.

3. W trakcie przeprowadzanej kontroli upoważnieni pracownicy Wojewody mogą badać dokumenty, inne nośniki informacji, które mają lub mogą mieć znaczenie dla oceny prawidłowości wykonania zadania oraz żądać udzielenia ustnych lub na piśmie informacji dotyczących wykonywania zadania.

4. Samorząd na żądanie kontrolującego jest zobowiązany dostarczyć dokumenty, inne nośniki informacji oraz udzielić wyjaśnień i informacji w terminie określonym przez kontrolującego.

III. Warunki obowiązywania, rozwiązywania i zmian porozumienia.

§ 9. 1. Porozumienie niniejsze zawiera się na okres do dnia 31 grudnia 2015 r.

2. Porozumienie wygasa po rozliczeniu dotacji.

3. W przypadku wystąpienia okoliczności, za które strony nie ponoszą odpowiedzialności, a które uniemożliwią realizację zadania, porozumienie z zachowaniem 30 - dniowego okresu wypowiedzenia, może ulec wcześniejszemu rozwiązaniu za zgodą stron. Skutki finansowe oraz ewentualny zwrot środków finansowych strony określą w sporządzonym na tę okoliczność protokole.

4. Porozumienie może być rozwiązane przez Wojewodę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku wykorzystywania przez Samorząd udzielonej dotacji niezgodnie z przeznaczeniem, nieterminowego lub nienależytego wykonywania porozumienia, stwierdzonego na podstawie wyników kontroli oraz oceny realizacji wniosków i zaleceń pokontrolnych.

5. Rozwiązując porozumienie z przyczyn, o których mowa w ust. 4, Wojewoda określi kwotę dotacji podlegającej zwrotowi wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych.

§ 10. Wszelkie zmiany do niniejszego porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

IV. Postanowienia końcowe.

§ 11. 1. W sprawach nieuregulowanych porozumieniem mają zastosowanie postanowienia ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz przepisy kodeksu cywilnego.

2. Spory mogące powstać na tle stosowania niniejszego porozumienia będą rozpatrywane przez sąd powszechny, właściwy dla siedziby Wojewody.

§ 12. Porozumienie zostało sporządzone w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym: dwa dla Wojewody i jeden dla Samorządu.

§ 13. Porozumienie niniejsze podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego,

§ 14. Porozumienie wchodzi w życie z diem podpisania.

I ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA MIELCA


Jan Myśliwiec


SKARBNIK MIASTA MIELCA


Barbara Wójcik

WOJEWODA PODKARPACKI


Małgorzata Chomycz - Śmigielska

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Sebastian Wybranowski

Adwokat, specjalista z zakresu prawa cywilnego i rodzinnego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »