| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IX/56/15 Rady Gminy Jeżowe

z dnia 24 czerwca 2015r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki takiej opłaty na terenie Gminy Jeżowe

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15, art.40 ust.1, art.41 ust.1 i art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.) i art.6k ust.1, 2, 2a i 3 oraz art.6j ust.1, 2, 2a i 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013r. poz. 1399 z późn. zm.) Rada Gminy Jeżowe uchwala, co następuje:

§ 1. 1. W przypadku nieruchomości na której zamieszkują mieszkańcy w liczbie do 6 osób ustala się metodę naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość, natomiast w przypadku nieruchomości zamieszkałych przez 7 osób i więcej przyjmuje się metodę naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od gospodarstwa domowego.

§ 2. 1. Ustala się miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych do sześciu osób:

1) nieruchomość zamieszkała przez jedną osobę - 8,00 zł/osoba

2) nieruchomość zamieszkała przez dwie osoby - 6,50 zł/osobę

3) nieruchomość zamieszkała przez trzy osoby - 6,00 zł/osobę

4) nieruchomość zamieszkała przez cztery osoby - 4,50 zł/osobę

5) nieruchomość zamieszkała przez pięć osób - 3,60 zł/osobę

6) nieruchomość zamieszkała przez sześć osób - 3,00 zł/osobę.

2. Ustala się miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych od gospodarstwa domowego w wysokości 23,00 zł.

3. Ustala się wyższą stawkę miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych, jeżeli odpady komunalne nie są w sposób selektywny zbierane i odbierane:

1) nieruchomość zamieszkała przez jedną osobę - 15,00 zł/osoba

2) nieruchomość zamieszkała przez dwie osoby - 15,00 zł/osobę

3) nieruchomość zamieszkała przez trzy osoby - 10,00 zł/osobę

4) nieruchomość zamieszkała przez cztery osoby - 7,50 zł/osobę

5) nieruchomość zamieszkała przez pięć osób - 6,00 zł/osobę

6) nieruchomość zamieszkała przez sześć osób - 5,00 zł/osobę.

4. Ustala się wyższą stawkę miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych, jeżeli odpady komunalne nie są w sposób selektywny zbierane i odbierane od gospodarstwa domowego w wysokości 37,50 zł.

§ 3. 1. Ustala się stawkę opłaty za opróżnianie jednego pojemnika odpadów komunalnych -
w przypadku odbierania odpadów od właścicieli nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne:

1) o pojemności 120 l - w wysokości 18,00 zł

2) o pojemności 240 l - w wysokości 38,00 zł

3) o pojemności 1100 l - w wysokości 120,00 zł

4) o pojemności KP-7 - w wysokości 450,00 zł

2. Ustala się wyższą stawkę opłaty za opróżnienie jednego pojemnika odpadów komunalnych, jeżeli odpady komunalne nie są w sposób selektywny zbierane i odbierane - w przypadku odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne:

1) o pojemności 120 l - w wysokości 30,00 zł

2) o pojemności 240 l - w wysokości 57,00 zł

3) o pojemności 1100 l - w wysokości 180,00 zł

4) o pojemności KP-7 - w wysokości 480,00 zł

§ 4. 1. Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi pochodzącymi z nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne stanowić będzie iloczyn ilości pojemników o określonej pojemności oraz stawki określonej w §3 ust.1 lub 2.

2. Ilość pojemników na odpady oraz ich pojemność ustalana będzie na podstawie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

3. Wzór deklaracji, o której mowa w ust. 2 określa odrębna uchwała.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr XXVIII/185/13 z dnia 25.03.2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 6. Traci moc Uchwała Nr VIII/47/15 Rady Gminy Jeżowe z dnia 29 maja 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki takiej opłaty na terenie Gminy Jeżowe.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jeżowe.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego z mocą obowiązującą od 1 listopada 2015r.

Przewodniczący Rady Gminy


Eugeniusz Ciak

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

TomTom

Założona w 1991 firma TomTom (AEX:TOM2) jest wiodącym na świecie dostawcą produktów i usług lokalizacyjnych i nawigacyjnych ukierunkowanym na dostarczenie wszystkim kierowcom najlepszych na świecie rozwiązań nawigacyjnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »