| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 39/X/2015 Rady Miejskiej w Radymnie

z dnia 30 czerwca 2015r.

w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym [Dz. U. 2013 r., poz.594 z późn. zm.] oraz art. 6r ust. 3 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach [Dz. U. 2013 r., poz. 1399 z późn. zm.] po zaopiniowaniu Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jarosławiu Rada Miejska w Radymnie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta Radymna i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami.

2. Uchwała określa w szczególności:

1) rodzaj i ilość odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości,

2) częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,

3) sposób świadczenia usług przez Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zwany dalej "PSZOK",

4) tryb i sposób zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego "PSZOK".

§ 2. 1. W ramach świadczonych usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odbierane będą bezpośrednio z terenu nieruchomości:

1) wszystkie niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne,

2) selektywnie zebrane następujące frakcje odpadów komunalnych:

a) papier,

b) metal,

c) tworzywa sztuczne,

d) szkło,

e) opakowania wielomateriałowe,

f) odpady komunalne ulegające biodegradacji w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji.

g) odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z remontów i innych robót budowlanych wykonywanych przez właścicieli nieruchomości we własnym zakresie, na wykonywanie których nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę lub na wykonanie których nie jest wymagane zgłoszenie robót budowlanych,

h) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

i) odpady wielkogabarytowe.

2. Określa się częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w następujący sposób:

1) zmieszane odpady komunalne, odpady komunalne ulegające biodegradacji - raz w tygodniu, z zastrzeżeniem nieruchomości zamieszkałych wielolokalowych gdzie odbierane będą 2 razy w tygodniu"

2) zebrane selektywnie odpady komunalne, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 2 lit. a-e oraz g - raz w miesiącu,

3) odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - raz w roku w systemie "u źródła."."

§ 3. 1. Harmonogram odbioru zmieszanych odpadów komunalnych oraz selektywnie zebranych będzie dostarczony mieszańcom w formie ulotki przez przedsiębiorcę odbierającego odpady który wyłoniony zostanie przez Miasto Radymno w drodze przetargu. Harmonogram dostępny będzie również na stronie internetowej Miasta Radymna.

2. W przypadku wytworzenia większej ilości odpadów komunalnych zmieszanych koniecznych do odbioru poza opracowanym harmonogramem - właściciel nieruchomości złoży zapotrzebowanie na skorzystanie z usługi dodatkowej świadczonej przez gminę w formie wniosku na usługi dodatkowe.

3. Odbiór odpadów następował będzie w dni robocze. W przypadku, gdy dzień odbioru odpadów przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, dniem odbioru odpadów jest pierwszy dzień roboczy następujący po tym dniu.

4. Odbieranie odpadów, o których mowa w § 2 odbywać się będzie zgodnie z harmonogramem ustalonym przed przedsiębiorcę, z którym Miasto Radymno zawrze umowę na odbiór lub odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.

§ 4. 1. Sposób zbierania odpadów będzie podlegał bieżącej kontroli. W przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku w zakresie selektywnego zbierania odpadów tj. gdy w workach lub pojemnikach do selektywnej zbiórki odpadów umieszczane będą zmieszane odpady komunalne, podmiot odbierający odpady komunalne przyjmie je jako zmieszane odpady komunalne i powiadomi o tym Urząd Miasta Radymna.

2. Powiadomienie przez podmiot odbierający odpady o mieszaniu odpadów selektywnie zebranych lub umieszczaniu odpadów komunalnych zmieszanych w workach lub pojemnikach do selektywnej zbiórki, skutkować będzie naliczeniem opłaty, jak za opady zmieszane.

§ 5. 1. "PSZOK" - świadczy usługi w zakresie zbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta Radymna.

2. Właściciele nieruchomości z terenu Miasta Radymna mogą nieodpłatnie dostarczać do "PSZOK" następujące selektywnie zebrane frakcje odpadów komunalnych:

- papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło i opakowania wielomateriałowe,

- odzież i tekstylia,

- przeterminowane leki i chemikalia,

- zużyte baterie i akumulatory,

- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

- meble i inne odpady wielkogabarytowe,

- zużyte opony,

- odpady zielone,

- odpady problematyczne (np. świetlówki, puszki po farbach, lakierach, aerozolach),

- odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z remontów i innych robót budowlanych wykonywanych przez właścicieli nieruchomości we własnym zakresie, na wykonywanie których nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę lub na wykonanie których nie jest wymagane zgłoszenie robót budowlanych.

3. Właściciele nieruchomości mogą samodzielnie oddawać do PSZOK, odpady komunalne zebrane w sposób selektywny, w przypadku gdy pozbycie się tych odpadów jest konieczne poza harmonogramem zbiórki.

4. Transport odpadów do "PSZOK" mieszkańcy zapewniają we własnym zakresie i na własny koszt.

5. Dostarczający odpady do "PSZOK" ma obowiązek ich rozładunku i umieszczenia w miejscach i w sposób wskazany przez obsługę "PSZOK" lub znaki informacyjne.

6. Obsługa "PSZOK" może odmówić przyjęcia odpadów, jeżeli ich rodzaj i ilość wskazują na to, ze nie powstały one na nieruchomości, na której mieszkają mieszkańcy.

7. Przedsiębiorcy wykonujący roboty remontowo-budowlane u właścicieli nieruchomości zamieszkałych i właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady, są zobowiązani do zagospodarowania wytworzonych odpadów zgodnie z przepisami odrębnymi.

8. PSZOK nie przyjmuje odpadów z działalności gospodarczej, w stosunku do których obowiązują odrębne przepisy w zakresie gospodarowania odpadami.

9. Informacja o godzinach otwarcia "PSZOK" zostanie podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej Miasta Radymna.

§ 6. Przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub prowadzącego "PSZOK" należy zgłaszać do Urzędu Miasta Radymna:

1) pisemnie,

2) telefonicznie, pod nr tel. 16 628 15 89,

3) droga elektroniczną na adres e-mail: radymno@radymno.pl.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Radymna.

§ 8. Traci moc uchwała Nr 151/XXVII/2013 Rady Miejskiej w Radymnie z dnia 27 lutego 2013 r. (Dz. Urz. Województwa Podkarpackiego z 2013 r. poz. 1318) w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 9. Traci moc uchwała Nr 193/XXXV/2013 Rady Miejskiej w Radymnie z dnia 29 października 2013 r. (Dz. Urz. Województwa Podkarpackiego z 2013 r. poz. 3810) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 10. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

2. Uchwala wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Radymnie


Witold Pawlik

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Andrzej Wójcik

Doradca techniczny firmy Altax

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »