| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XII/72/2015 Rady Miejskiej w Oleszycach

z dnia 28 sierpnia 2015r.

w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z Centrum Rekreacyjno-Sportowego w Oleszycach

Na podstawie art. 18 ust. 1, art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z późn. zm.) Rada Miejska w Oleszycach uchwala, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się regulamin korzystania z Centrum Rekreacyjno-Sportowego w Oleszycach w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Oleszyce.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


mgr Wiesław Osuch


Załącznik do Uchwały Nr XII/72/2015
Rady Miejskiej w Oleszycach
z dnia 28 sierpnia 2015 r.

Regulamin Korzystania z Centrum Rekreacyjno-Sportowego w Oleszycach

§ 1.

1. Obiekt sportowy - Centrum Rekreacyjno-Sportowe w Oleszycach stanowi własność Gminy Oleszyce.

2. Administratorem obiektu jest Urząd Miasta i Gminy Oleszyce.

3. Stadion, stanowiący integralną część obiektu sportowego, jest obiektem użyteczności publicznej i służy do przeprowadzania rozgrywek sportowych, zajęć wychowania fizycznego i indywidualnego korzystania oraz organizowania innych imprez rekreacyjno-sportowych. Obiekt sportowy może również służyć do organizowania imprez o innym charakterze, w zakresie ustalonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Oleszyce.

§ 2.

Na terenie obiektu znajdują się:

- 2 boiska piłkarskie o nawierzchni trawiastej,

- boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej,

- boisko do piłki plażowej,

- bieżnia żużlowa,

- budynek szatni,

- trybuny stałe,

- trybuny przenośne,

- scena do imprez plenerowych.

§ 3.

1. Obiekt sportowy jest czynny w godzinach od 8.00 do 22.00, w godzinach od 22.00 do 8.00 zabronione jest przebywanie na terenie obiektu osób nieupoważnionych przez administratora obiektu.

2. Przepis ust. 1 nie ma zastosowania do przebywania na obiekcie w związku z odbywającą się imprezą - w czasie jej trwania i w ciągu 3 godzin przed i po jej zakończeniu.

3. Dostęp do korzystania z obiektu sportowego wymaga zgody jego administratora.

4. Z obiektu sportowego, w porozumieniu z jego administratorem i po zapoznaniu się z niniejszym regulaminem, mogą korzystać wszyscy zainteresowani, a w szczególności:

1) zorganizowane grupy sportowe w obecności trenera lub instruktora, którzy ponoszą odpowiedzialność za grupę;

2) pracownicy zakładów pracy i instytucji;

3) uczniowie szkół i wychowankowie przedszkoli z terenu miasta i gminy w obecności nauczyciela, trenera lub instruktorów;

4) uczestnicy oraz widzowie i kibice wyłącznie na organizowanych imprezach;

5) inne podmioty i osoby za zgodą administratora.

5. Na stadionie mogą być organizowane imprezy masowe, na zasadach określonych w ustawie

bezpieczeństwie imprez masowych.

§ 4.

1. Udostępnianie organizatorowi imprezy stadionu lub jego części następuje na podstawie umowy zawartej przez organizatora imprezy z administratorem obiektu, na zasadach określonych w umowie i regulaminie.

2. Umowy zawierane w przedmiocie wykorzystania obiektu sportowego muszą być zgodne z powszechnie obowiązującym prawem.

§ 5.

1. Do obowiązków organizatora imprezy należy w szczególności:

1) respektowanie postanowień regulaminu oraz zapewnienie ładu i porządku przed rozpoczęciem imprezy, w czasie jej trwania oraz po zakończeniu imprezy;

2) usuwanie z terenu obiektu osób niestosujących się do postanowień regulaminu, stwarzających zagrożenie dla życia lub zdrowia uczestników imprezy i innych osób dopuszczających się niszczenia mienia;

3) niezwłoczne podejmowanie działań mających na celu usuniecie zagrożenia życia lub zdrowia uczestników imprezy lub zapobiegania niszczeniu mienia;

4) zapewnienie drożności wejść i wyjść na obiekt sportowy oraz dróg na terenie obiektu;

5) ustalenie z administratorem, przed rozpoczęciem imprezy, miejsc niedostępnych uczestnikom imprezy lub widzom oraz oznakowanie tych miejsc;

6) niezwłoczne poinformowanie administratora o szkodach w mieniu obiektu, powstałych w czasie trwania imprezy lub w związku z imprezą

2. Organizator imprezy odpowiada za bezpieczeństwo uczestników oraz kibiców podczas imprez.

§ 6.

1. Każdy, kto przebywa na terenie obiektu sportowego, powinien zachowywać się tak, aby nie szkodził i nie zagrażał innym.

2. Zabrania się:

1) wnoszenia i używania ogni sztucznych, rac, petard, świec dymnych - z zastrzeżeniem§ 7;

2) wnoszenia i używania pojemników zawierających gaz, substancje żrące lub powodujące zanieczyszczenia;

3) wchodzenia na obszary, które nie są dopuszczone dla widzów (płyty boisk, szatnie itp.);

4) wprowadzania zwierząt, za wyjątkiem osób niewidomych, używających psów jako przewodników lub zwierząt biorących udział w organizowanych pokazach, wystawach zwierząt;

5) wjeżdżania pojazdami mechanicznymi bez zezwolenia administratora lub organizatora imprezy, za wyjątkiem pojazdów użytkowanych przez osoby niepełnosprawne;

6) wchodzenia na ogrodzenia, drzewa, słupy oświetleniowe, maszty, dachy.

§ 7.

1. Organizator imprezy może wnieść na teren stadionu i użyć ogni sztucznych, rac, petard, świec dymnych lub materiałów pirotechnicznych, jeżeli wynika to z programu imprezy oraz jeśli umowa zawarta z administratorem zawiera postanowienia w tej sprawie, a także posiada stosowne zezwolenie.

2. W sytuacji opisanej w ust. 1 na organizatorze imprezy ciąży obowiązek zapewnienia pełnego bezpieczeństwa uczestnikom imprezy, a także pełna odpowiedzialność za prawidłowe wykonywanie tego obowiązku.

§ 8.

Wszystkie osoby przebywające na terenie obiektu sportowego zobowiązane są do podporządkowania się poleceniom administratora, służb porządkowych i osób do tego upoważnionych.

§ 9.

1. Administrator obiektu sportowego zamieści tekst regulaminu na tablicach informacyjnych przed wejściem na obiekt sportowy oraz na terenie obiektu przed wejściem do budynku sportowego.

2. Administrator obiektu, przed zawarciem umowy, doręczy organizatorowi imprezy za pokwitowaniem tekst regulaminu.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Rogowska

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »