| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IX/46/2015 Rady Gminy Lutowiska

z dnia 30 października 2015r.

w sprawie opłaty miejscowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 ) i art. 17 ust 1, art. 19 pkt 1 lit. b i c, pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia1991 r .o podatkach i opłatach lokalnych (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 849, ze zm.), w związku z uchwałą Nr IX/43/2011 Ray Gminy Lutowiska z dnia 12 sierpnia 2011 r.) w sprawie ustalenia miejscowości, w których pobiera się opłatę miejscową (Dz. Urz. Woj. Podk. z 2011 r., Nr 151, poz. 2181) uchwala się, co następuje:

§ 1. Niniejszą uchwałą Rada Gminy Lutowiska:

1) wprowadza opłatę miejscową;

2) określa wysokość stawek opłaty miejscowej;

3) określa zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności opłaty miejscowej;

4) zarządza pobór opłaty miejscowej w drodze inkasa, określa inkasentów, termin płatności dla inkasentów oraz wynagrodzenie za inkaso;

5) wprowadza obowiązek prowadzenia przez inkasentów opłaty miejscowej ewidencji osób,
o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, zobowiązanych do uiszczenia opłaty miejscowej oraz określa szczegółowy zakres danych zawartych w tej ewidencji uwzględniając konieczność zapewnienie prawidłowego poboru opłaty miejscowej.

§ 2. Wprowadza się opłatę miejscową na terenie miejscowości określonych w Uchwale Nr IX/43/2011 Rady Gminy Lutowiska z dnia 12 sierpnia 2011 r. w sprawie ustalenia miejscowości, w których pobiera się opłatę miejscową ( Dz. Urz. Woj. Podk. z 2011 r. Nr 151. poz.2181).

§ 3. Ustala się stawkę opłaty miejscowej w wysokości 1,60 zł za każdą rozpoczętą dobę pobytu.

§ 4. 1) Opłatę miejscową pobiera się od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę w celach turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych - za każdą rozpoczętą dobę pobytu.

2) Zarządza się pobór opłaty miejscowej w drodze inkasa.

3) Inkasentami opłaty miejscowej są: osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej świadczące usługi w zakresie zakwaterowania, w tym: domy wczasowe, hotele, motele, pensjonaty, schroniska, ośrodki kempingowe, pola namiotowe i biwakowe, pokoje gościnne, kwatery prywatne, gospodarstwa agroturystyczne oraz inne podobne obiekty w stosunku do osób korzystających z tych usług.

4) Inkasentom opłaty miejscowej przysługuje wynagrodzenie w wysokości 18 % zainkasowanych i odprowadzonych opłat.

5) Inkasenci pobierający opłatę miejscową zobowiązani są wpłacić ją na rachunek bankowy BBS Ustrzyki Dolne 22 8621 0007 2001 0000 8846 0001 lub w kasie Urzędu Gminy Lutowiska po uprzednim rozliczeniu się z pobranego kwitariusza przychodowego w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano opłatę a w przypadku gdy kwota zainkasowanej opłaty nie przekroczy 500,00 zł dopuszcza się rozliczenie do końca kwartału.

6) Na pobraną opłatę miejscową inkasenci wydają pokwitowanie na drukach kwitariusza przychodowego pobranych z Urzędu Gminy Lutowiska.

§ 5. Wprowadza się obowiązek prowadzenia przez inkasentów opłaty miejscowej ewidencji osób, o których mowa w art.17 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, zobowiązanych do uiszczenia opłaty miejscowej. Wzór ewidencji stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lutowiska.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego i obowiązuje od 1 stycznia 2016 r.

§ 8. Traci moc uchwała Rady Gminy Lutowiska Nr XI/49/2011 z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki opłaty miejscowej, terminów jej płatności oraz sposobu jej poboru (Dz. Urz. Woj. Podk. z 2011 r., Nr 197, poz. 3453).

Przewodniczący


Krzysztof Gądek


Załącznik do Uchwały Nr IX/46/2015
Rady Gminy Lutowiska
z dnia 30 października 2015 r.
Zalacznik1.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Natalia Bogdan

Założycielka agencji pracy Jobhouse, ekspertka z zakresu HR i rynku pracy. W marcu 2017 roku otrzymała nagrodę publiczności w ogólnopolskim konkursie Bizneswoman Roku, organizowanym przez kobiecy portal Sukces Pisany Szminką.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »