| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VI/76/2015 Rady Gminy Nozdrzec

z dnia 29 października 2015r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 w związku z art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. 2013.594 ze zm.), art. 5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz.U.2014.849 ze zm.) oraz obwiesz-czenia Ministra Finansów z dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie górnych granic stawek kwoto-wych podatków i opłat lokalnych w 2016 r. (MP.2015.735)

Rada Gminy Nozdrzec
uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się następujące stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie Gminy Nozdrzec

1) od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób sklasyfikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,75 zł od l m2 powierzchni;

b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych- 4,58 zł od 1 ha powierzchni;

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,28 zł od 1 m2 powierzchni;

2) od budynków lub ich części;

a) mieszkalnych - 0,56 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 17,99 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 10,23 zł od l m2 powierzchni użytkowej;

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 4,65 zł od l m2 powierzchni użytkowej;

e) od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 5,51 zł od l m2 powierzchni użytkowej;

- z wyjątkiem budynków gospodarczych o powierzchni powyżej 20 m2 powierzchni użytkowej - 1,20 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;

- z wyjątkiem budynków przeznaczonych na cele rekreacji i wypoczynku - 7,35 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej.

3) od budowli - 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. l pkt. 3 i ust. 3 -7 ustawy
o podatkach i opłatach lokalnych.

§ 2. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, traci moc Uchwała Nr XXXIV/363/2014 Rady Gminy w Nozdrzcu z dnia 29 października 2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2015 rok.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa podkarpackiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2016 r.

Przewodniczący Rady Gminy w Nozdrzcu


Stanisław Potoczny

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

SANPRO

Doradztwo personalne, rekrutacja, organizacja zatrudnienia

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »