| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr X/61/2015 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem

z dnia 30 października 2015r.

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych na terenie Gminy Rudnik nad Sanem przez osoby fizyczne i prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji

Na podstawie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), Rada Miejska w Rudniku nad Sanemuchwala,conastępuje:

§ 1.

1. Ustala się tryb udzielania i rozliczania dotacji przekazywanych z budżetu Gminy Rudnik
nad Sanem dla prowadzonych na jej terenie przez osoby fizyczne i prawne inne niż
jednostka samorządu terytorialnego:

1) niepublicznych przedszkoli,

2) niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego, oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji.

2. Ilekroć w uchwale jest mowa bez bliższego określenia o:

1) jednostce dotowanej - należy przez to rozumieć niepubliczne przedszkole, niepubliczną
inną formę wychowania przedszkolnego;

2) podmiocie lub organie prowadzącym - należy przez to rozumieć inne niż Gmina Rudnik
nad Sanem osoby prawne lub osoby fizyczne, prowadzące na terenie Gminy Rudnik nad
Sanem jednostki określone w ust. 1 uchwały;

3) ustawie o systemie oświaty - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.);

4) ustawie o finansach publicznych - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.);

5) uczniach - należy przez to rozumieć dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym.

§ 2.

1. Niepubliczne przedszkola, wymienione w § 1 ust. 1 pkt 1, otrzymują na każdego ucznia dotację z budżetu Gminy Rudnik nad Sanem w wysokości równej 75% ustalonych w budżecie gminy wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych prowadzonych przez gminę w przeliczeniu na jednego ucznia, pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu gminy, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie mniejszej niż kwota przewidziana na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Rudnik nad Sanem, pod warunkiem złożenia wniosku zawierającego dane o planowanej liczbie uczniów, nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.

2. Podmioty prowadzące wychowanie przedszkolne w niepublicznej innej formie wychowania przedszkolnego, wymienionej w § 1 ust. 1 pkt 2, otrzymują na każdego ucznia objętego tą formą wychowania przedszkolnego dotację z budżetu Gminy Rudnik nad Sanem w wysokości równej 40% wydatków bieżących ponoszonych na jednego ucznia w przedszkolu publicznym prowadzonym przez gminę, pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu gminy, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie mniejszej niż kwota przewidziana na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Rudnik nad Sanem.

3. Niepubliczne przedszkola, niepubliczne inne formy wychowania przedszkolnego, które, zgodnie z art. 71b ust. 2a ustawy o systemie oświaty, prowadzą wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, otrzymują na każde dziecko objęte tym wspomaganiem z budżetu Gminy Rudnik nad Sanem dotację w wysokości nie mniejszej niż kwota przewidziana na jedno dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Rudnik nad Sanem.

§ 3.

1. Dotacji dla podmiotów, o których mowa w § 1 ust.1, udziela się pod warunkiem złożenia Burmistrzowi Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem wniosku zawierającego dane o planowanej liczbie uczniów, nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Podmiot prowadzący jednostkę dotowaną zgłasza Burmistrzowi Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem wszelkie zmiany danych zawartych we wniosku, w terminie 14 dni dnia ich wystąpienia.

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, powinien zawierać w szczególności:

1) dane o organie prowadzącym (nazwa, adres);

2) dane o jednostce dotowanej (nazwa, adres);

3) datę wydania i numer zaświadczenia o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych;

4) nazwę banku i numer rachunku bankowego właściwego do przekazywania dotacji;

5) planowaną liczbę uczniów, na którą przysługiwała będzie dotacja.

4. Dotacje mogą być przeznaczone wyłącznie na cele wskazane w art. 90 ust. 3d ustawy o systemie oświaty.

5. Podmiot prowadzący jednostkę dotowaną składa Burmistrzowi Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem, nie później niż do 10 dnia każdego miesiąca, a za grudzień do dnia 5 grudnia, informację miesięczną o aktualnej liczbie uczniów, według stanu na pierwszy dzień miesiąca, na który udzielana jest dotacja. Wzór informacji stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

6. Stan aktualny liczby uczniów ustala się odpowiednio:

1) jako dzień rozpoczęcia uczęszczania ucznia do jednostki dotowanej należy uznać:

a) dzień 1 września, gdy uczeń zaczyna uczęszczać do jednostki dotowanej z początkiem roku szkolnego,

b) pierwszy dzień danego miesiąca, w którym uczeń uczestniczy w zajęciach w jednostce dotowanej w trakcie roku szkolnego;

2) jako dzień końcowy uczęszczania ucznia do jednostki dotowanej należy uznać:

a) dzień 31 sierpnia, gdy uczeń kończy zajęcia w jednostce dotowanej,

b) ostatni dzień miesiąca, w którym następuje skreślenie go z listy uczniów.

7. Jeśli do przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego uczęszczają uczniowie będący mieszkańcami innych gmin, organ prowadzący jednostkę dotowaną, oprócz informacji, o której mowa w ust. 5, przekazuje dane o uczniach z innych gmin.

8. Dotacje są przekazywane na wskazany we wniosku rachunek bankowy w dwunastu częściach w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca, z tym że część za grudzień jest przekazywana w terminie do dnia 15 grudnia.

§ 4.

1. Podmiot prowadzący jednostkę dotowaną sporządza roczne rozliczenie wykorzystania dotacji, ujęte w zbiorczym zestawieniu, obejmującym informację o wysokości otrzymanej dotacji z wyszczególnieniem kwot na poszczególne rodzaje wydatków. Wzór rozliczenia stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Roczne rozliczenie wykorzystania dotacji należy przekazać Burmistrzowi Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem w terminie do dnia 20 stycznia następnego roku po roku, którego dotyczy rozliczenie przekazanej dotacji. W przypadku, gdy jednostka dotowana kończy swoją działalność, rozliczenie należy złożyć w terminie do 30 dni po otrzymaniu ostatniej części dotacji.

3. Dotacje udzielone z budżetu Gminy Rudnik nad Sanem w części niewykorzystanej do końca roku budżetowego, wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem, pobrane nienależnie lub pobrane w wysokości wyższej niż należna, podlegają zwrotowi do budżetu gminy w trybie ustawy o finansach publicznych.

4. Organ dotujący ma prawo żądania wyjaśnień i dodatkowych informacji w zakresie złożonych rozliczeń oraz korekt tych rozliczeń.

§ 5.

1. Organowi dotującemu przysługuje prawo kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji przyznanej jednostkom dotowanym, o których mowa w § 1 ust. 1.

2. Kontrola obejmuje:

1) zgodność danych wykazanych we wniosku o udzielenie dotacji, w miesięcznej informacji o liczbie uczniów i w rozliczeniu dotacji;

2) prawidłowość pobrania i wykorzystania dotacji zgodnie z przeznaczeniem, o którym mowa w art. 90 ust. 3d ustawy o systemie oświaty.

§ 6.

1. Kontrolę przeprowadzają pracownicy Urzędu Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem
na podstawie imiennego upoważnienia Burmistrza Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem.

2. Upoważnienie zawiera:

1) oznaczenie organu, datę i miejsce wystawienia;

2) wskazanie podstawy prawnej kontroli;

3) imiona i nazwiska upoważnionych pracowników;

4) określenie nazwy kontrolowanej jednostki dotowanej i organu prowadzącego;

5) określenie przedmiotowego zakresu kontroli i okresu objętego kontrolą;

6) datę rozpoczęcia i przewidywany termin zakończenia kontroli;

7) podpis osoby udzielającej upoważnienia z podaniem zajmowanego stanowiska i funkcji.

3. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 2, po zakończeniu kontroli dołącza się do akt kontroli.

4. Kontrola może być przeprowadzona okresowo w ciągu roku po uprzednim powiadomieniu organu prowadzącego jednostkę dotowaną o terminie planowanej kontroli lub doraźnie w przypadku, gdy okoliczności wskazują na konieczność podjęcia natychmiastowych czynności kontrolnych.

5. O zamiarze przeprowadzenia kontroli, kontrolujący zawiadamia kontrolowaną jednostkę telefonicznie lub pisemnie - nie później niż na 3 dni przed terminem rozpoczęcia kontroli.

6. Czynności kontrolne przeprowadza się w siedzibie jednostki kontrolowanej lub organu prowadzącego w dniach i godzinach pracy obowiązujących w kontrolowanej jednostce oraz w obecności pracowników tej jednostki.

7. Kontrolujący dokonuje ustaleń stanu faktycznego w zakresie objętym przedmiotem kontroli na podstawie dokumentów, pism wyjaśniających, pisemnych oświadczeń oraz opinii rzeczoznawców zebranych w toku postępowania kontrolnego.

8. Kontrolujący może żądać od kontrolowanego sporządzenia niezbędnych do kontroli odpisów, wyciągów z dokumentów lub kopii dokumentów potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez osoby reprezentujące kontrolowaną jednostkę, jak również zestawień i obliczeń opartych na dokumentach. Kontrolujący mają prawo wglądu do dokumentacji oraz utrwalenia stanu faktycznego oraz przebiegu kontroli za pomocą nagrań audio lub video, fotografii, a także innych nośników informacji.

§ 7.

1. Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół kontroli w dwóch jednobrzmiących
egzemplarzach, który podpisują kontrolujący i przedstawiciele kontrolowanej jednostki.

2. Protokół kontroli powinien zawierać:

1) nazwę jednostki kontrolowanej w pełnym brzmieniu i jej adres;

2) wskazanie osoby prowadzącej;

3) imiona, nazwiska i stanowiska służbowe osób przeprowadzających kontrolę;

4) datę rozpoczęcia i zakończenia kontroli;

5) określenie przedmiotowego zakresu kontroli i okresu objętego kontrolą;

6) imię i nazwisko osoby reprezentującej kontrolowaną jednostkę i osoby pełniącej funkcję głównego księgowego;

7) opis dokonanych ustaleń faktycznych;

8) opis stwierdzonych nieprawidłowości z uwzględnieniem ich przyczyn i skutków;

9) opis dokumentacji dotyczącej przeprowadzonych dowodów;

10) informację o sporządzonych załącznikach stanowiących dowody w stosunku do ustaleń protokołu kontroli;

11) informację o powiadomieniu przedstawiciela kontrolowanej jednostki o przysługującym mu prawie odmowy podpisania protokołu i złożenia w terminie 3 dni od daty jego otrzymania pisemnych wyjaśnień, co do przyczyny tej odmowy;

12) dane o liczbie egzemplarzy protokołu oraz informację o doręczeniu jednego egzemplarza osobie reprezentującej kontrolowaną jednostkę;

13) podpisy osób kontrolujących oraz przedstawiciela kontrolowanego i głównego księgowego.

§ 8.

1. Jeżeli osoba reprezentująca jednostkę kontrolowaną odmawia podpisania protokołu, to protokół podpisują jedynie osoby kontrolujące, czyniąc w nim adnotację o odmowie podpisania protokołu oraz dołączają pisemne wyjaśnienie przyczyny odmowy podpisu.

2. Odmowa podpisania protokołu przez kontrolowanego nie wstrzymuje wydania wniosków pokontrolnych i realizacji ustaleń kontroli.

3. Kontrola zostaje zakończona w dniu doręczenia protokołu kontroli.

4. Osoba reprezentująca jednostkę kontrolowaną może zgłosić Burmistrzowi Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem w terminie 7 dni od dnia podpisania protokołu kontroli, pisemne wyjaśnienia, co do ustaleń zawartych w protokole.

§ 9.

1. W przypadku stwierdzenia w trakcie kontroli nieprawidłowości mających wpływ na prawo lub wysokość dotacji przysługującej kontrolowanej jednostce Burmistrz Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem w terminie 14 dni od dnia podpisania protokołu lub wpływu wyjaśnień, o których mowa w § 8 ust. 4, kieruje do kontrolowanej jednostki wystąpienie pokontrolne, w którym zawarte są wnioski lub zalecenia.

2. Wystąpienia pokontrolnego nie kieruje się, jeżeli Burmistrz Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem uwzględni wyjaśnienia, o których mowa w § 8 ust. 4.

3. W przypadku, gdy stwierdzone w trakcie kontroli nieprawidłowości mają wpływ na prawo do dotacji lub na wysokość dotacji przysługującej kontrolowanej jednostce, Burmistrz Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem w wystąpieniu pokontrolnym skierowanym do kontrolowanej jednostki wzywa ją równocześnie do zwrotu całości lub części przekazanej dotacji.

§ 10.

Traci moc uchwała Nr XXXIII/210/09 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 21 grudnia 2009 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli niepublicznych.

§ 11.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem.

§ 12.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


mgr Edward Wołoszyn


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/61/2015
Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem
z dnia 30 października 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X/61/2015
Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem
z dnia 30 października 2015 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr X/61/2015
Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem
z dnia 30 października 2015 r.
Zalacznik3.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna "Świeca i Wspólnicy"

Kancelaria Prawna „Świeca i Wspólnicy” Sp. k. jest podmiotem intensywnie rozwijającym się na polskim oraz międzynarodowym rynku usług prawnych. Wyróżnia się przede wszystkim postępowym działaniem, które ma na celu zapewnienie kompleksowego wsparcia prawnego oraz biznesowego zarówno dla przedsiębiorców, jak i klientów indywidualnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »