| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 102/XVIII/2016 Rady Gminy Dubiecko

z dnia 30 marca 2016r.

w sprawie powołania Rady Seniorów Gminy Dubiecko oraz nadania jej Statutu

Na podstawie art. 5 c ust. 2 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) Rada Gminy Dubiecko uchwala, co następuje:

§ 1.

W ramach utrwalania solidarności międzypokoleniowej oraz tworzenia warunków do pobudzania aktywności obywatelskiej seniorów w społeczności lokalnej tworzy się Radę Seniorów Gminy Dubiecko.

§ 2.

Radzie Seniorów Gminy Dubiecko nadaje się statut, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dubiecko.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Ryszard Fik


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 102/XVIII/2016
Rady Gminy Dubiecko
z dnia 30 marca 2016 r.

STATUT
RADY SENIORÓW GMINY DUBIECKO

Rozdział 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

Statut Rady Seniorów Gminy Dubiecko, zwanej dalej "Radą" , określa tryb wyboru członków Rady oraz zasad jej działania.

§ 2.

Siedzibą Rady jest Gmina Dubiecko

§ 3.

Obsługę organizacyjno-biurową Rady zapewnia Urząd Gminy Dubiecko.

§ 4.

Rada jest organem o charakterze konsultacyjnym, doradczym i inicjatywnym.

§ 5.

Głównym celem Rady jest zapewnienie reprezentacji interesów i potrzeb osób starszych zamieszkałych na terenie Gminy Dubiecko oraz wobec władz Gminy.

§ 6.

Przedmiotem działania Rady jest w szczególności:

1. Opiniowanie spraw dotyczących sytuacji seniorów;

2. Przedstawienie propozycji w zakresie ustalania priorytetowych zadań i prac legislacyjnych w perspektywie krótko- długookresowej na rzecz seniorów;

3. Inicjowanie działań mających na celu upowszechniania i promowania współpracy władz samorządowych Gminy Dubiecko ze środowiskiem działającym na rzecz osób starszych;

4. Informowanie społeczności lokalnej o kierunkach działalności podejmowanych przez samorząd Gminy Dubiecko i organizacje współpracujące na rzecz środowiska senioralnego;

5. Dążenie do umacniania międzypokoleniowych więzi społecznych;

6. Inicjowanie działań zmierzających do budowy pozytywnego wizerunku seniorów;

7. Upowszechnianie wiedzy o potrzebach i prawach osób starszych.

Rozdział 2.
TRYB WYBORU CZŁONKÓW RADY ORAZ ZASADY JEJ DZIAŁANIA

§ 7.

1. Kadencja Rady trwa cztery lata, licząc od dnia powołania jej członków.

2. Członkowie Rady powoływani są na okres wspólnej kadencji.

§ 8.

1. Rada składa się z 12 osób, w tym :

- 4 członków wskazanych przez Wójta Gminy Dubiecko

- 8 członków zaproponowanych przez Komisję wyborczą i zaakceptowanych przez Wójta Gminy Dubiecko;

2. Komisja wyborcza dodatkowo wskazuje Wójtowi Gminy Dubiecko minimum 2 kandydatów na rezerwowych członków Rady.

§ 9.

1. Wybory do Rady zarządza Wójt Gminy Dubiecko na co najmniej 2 miesiące przed upływem kadencji Rady.

2. Wójt Gminy Dubiecko w drodze zarządzenia Komisję Wyborczą w składzie 5 osób oraz określa szczegółowy tryb jej pracy.

3. Członkiem Komisji Wyborczej nie może być osoba będąca kandydatem do Rady.

4. W zarządzeniu o wyborach do Rady Wójt Gminy Dubiecko określa termin wyborów, kalendarz wyborczy oraz wzory druków związanych z wyborami.

§ 10.

1. Kandydatów na członków Rady zgłaszają podmioty działające na rzecz osób starszych .

Zgłoszenie powinno być podpisane przez osoby posiadające prawo do reprezentowania danego podmiotu.

2. Do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie kandydata o zgodę na kandydowanie do Rady .

§ 11.

1. Wyłanianie kandydatów do Rady odbywa się w oparciu o następujące zasady:

1) Autorytetu rozumianego jako uznanie dla osobowości oraz zasług kandydata;

2) Doświadczenia w działalności na rzecz osób starszych;

3) Reprezentatywność środowiska.

2. Kandydat na członka Rady powinien łącznie spełniać niżej wymienione warunki:

1) Wyrazić zgodę na kandydowanie w formie oświadczenia złożonego na piśmie;

2) Korzystać z pełni praw publicznych;

3) Wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

§ 12.

1. Pierwsze posiedzenie Rady zwołuje Wójt Gminy Dubiecko.

2. Pierwsze posiedzenie Rady otwiera i prowadzi Wójt Gminy Dubiecko lub osoba przez niego upoważniona.

3. Członkowie Rady na pierwszym posiedzeniu w głosowaniu tajnym wybierają Przewodniczącego, Zastępcę Przewodniczącego oraz Sekretarza Rady.

4. W posiedzeniu Rady , z głosem doradczym może brać udział Pełnomocnik Wójta Gminy Dubiecko ds. osób starszych.

§ 13.

1. Do kompetencji Przewodniczącego Rady należy w szczególności:

- Reprezentowanie Rady na zewnątrz;

- Zwoływanie posiedzeń rady oraz określenie terminów, miejsca i porządku obrad;

- Przewodniczenie obradom;

- Czuwanie nad terminowością i przebiegiem prac rady;

- Zapraszanie na posiedzenia Rady - na wniosek członka Rady bądź z własnej inicjatywy- ekspertów z zakresu różnych dziedzin;

- Wykonywanie innych obowiązków wynikających z niniejszego Statutu.

2. W przypadku nieobecności Przewodniczącego jego uprawnienia wynikające z zapisów niniejszego Statutu są wykonywane przez Zastępcę Przewodniczącego.

3. Do kompetencji Sekretarza Rady należy w szczególności:

- Sporządzanie protokołów z posiedzenia Rady;

- Prowadzenie archiwum Rady;

- Wysyłanie zawiadomień o terminie i miejscu posiedzeń Rady;

- Wykonywanie innych obowiązków wynikających z niniejszego Statutu.

§ 14.

1. Członkowie Rady są obowiązani czynnie uczestniczyć w posiedzeniach Rady.

2. Członkowie Rady wykonują swe obowiązki osobiście i nieodpłatnie.

§ 15.

1. Rada pracuje i podejmuje uchwały na swoich posiedzeniach.

2. Posiedzenia Rady uważa się za ważne i zdolne do podejmowania uchwał , jeżeli zostało prawidłowo zwołane i uczestniczy w nim co najmniej 7 członków Rady.

3. Posiedzenia Rady odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz na kwartał.

4. Zawiadomienie o terminie, miejscu posiedzenia Rady i porządku obrad powinny być doręczone członkom rady, na co najmniej 7 dni przed datą zaplanowanego posiedzenia. Wraz z zawiadomieniem doręcza się materiały na posiedzenie.

5. Zawiadomienie może zostać doręczone droga pocztową, faksem lub pocztą elektroniczną. Zawiadomienie dokonuje się na adres wskazany przez członka Rady.

6. W przypadku szczególnie uzasadnionym termin, o którym mowa w ust.4 może być krótszy.

§ 16.

1. Z każdego posiedzenia Rady Sekretarz, a w przypadku jego nieobecności inny wyznaczony członek Rady sporządza protokół.

2. Protokół podpisuje Przewodniczący posiedzenia oraz osoba sporządzająca protokół.

3. Protokoły z posiedzeń, uchwały, listy obecności i inne dokumenty Rady zabezpieczone są przez Sekretarza i zdeponowane w wyznaczonej siedzibie Rady.

4. Każdy członek Rady ma prawo dostępu do dokumentów Rady.

5. Każdy członek rady może żądać kopii i odpisów z dokumentów Rady.

§ 17.

1. Opinie, stanowiska, wnioski i inne rozstrzygnięcia Rady podejmowane są w drodze uchwał.

2. Uchwały Rady podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykła większością głosów, przy obecności co najmniej 7 członków, chyba że Statut niniejszy stanowi inaczej. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos osoby przewodniczącej obradom. Członkowie Rady mogą uchwalić głosowanie tajne.

3. Każda uchwała podjęta przez Radę stanowi załącznik do protokołu z posiedzenia.

4. Uchwały Rady podpisuje Przewodniczący Rady.

§ 18.

1. Termin wyrażania opinii przez Radę opinii wynosi 14 dni od dnia doręczenia stosownego dokumentu będącego przedmiotem konsultacji.

2. Nieprzestrzeganie opinii w terminie, o którym mowa w ust. 1, oznacza rezygnację z prawa do jej wyrażania.

§ 19.

1. Rada może tworzyć Zespoły Tematyczne oraz Zespoły Eksperckie spośród swoich członków i seniorów oraz osób wskazanych przez podmioty działające na rzecz osób starszych, w szczególności organizacji pozarządowych.

2. Zasady funkcjonowania Zespołu Tematycznego lub Eksperckiego, tryb wyboru członków określa Rada w odrębnych Regulaminach przyjętych na mocy stosownych uchwał.

§ 20.

1. Członkostwo w Radzie przed upływem kadencji ustaje na skutek:

1) złożenia rezygnacji przez członka Rady na piśmie;

2) odwołania członka Rady przez Wójta Gminy Dubiecko;

3) śmierci członka Rady;

2. w razie zajścia przesłanki o której mowa w ust. 1, skład Rady jest uzupełniany o członka rezerwowego, o którym mowa w § 8 ust. 2 niniejszego Statutu.

Przewodniczący Rady Gminy


Ryszard Fik


Uzasadnienie

do uchwały

w sprawie powołania Rady seniorów Gminy Dubiecko

W związku ze zmianą ustawy o samorządzie gminnym z dnia 11 października 2013r. (Dz.U. z dnia 15 listopada 2013r. poz. 1318) zasadnym jest utworzenie gminnej rady seniorów przez Radę Gminy Dubiecko . Stosownie do art. 5 c wyżej cytowanej ustawy "Rada gminy , z inicjatywy własnej lub na wniosek zainteresowanych środowisk może utworzyć gminna radę seniorów."

Utworzenie Rady Seniorów Gminy Dubiecko jest w pełni zasadne i konieczne, gdyż wpisuje się w aktualną wizję i sposób prowadzenia polityki władz gminy ze środowiskiem osób starszych, współpracy z tym środowiskiem oraz wsparcia jego aktywności. Zadaniem Rady będzie reprezentowanie interesów i potrzeb osób starszych wobec władz samorządowych oraz możliwość udziału w formułowaniu , przekazywaniu opinii i stanowisk dotyczących strategicznych i bieżących spraw Gminy Dubiecko.

Statut zakłada , iż Rada będzie uprawniona do zajmowania stanowiska, uwzględniając dobro osób starszych oraz ich niezależnego i samodzielnego funkcjonowania w dotychczasowym środowisku społecznym.

Utworzenie Rady Seniorów podyktowane jest niewątpliwie , zwiększająca się ilość osób starszych w społeczeństwie oraz coraz większa aktywnością tych osób na różnych polach działania głównie w zakresie współdecydowania o sprawach lokalnych.

Działalność Rady gwarantować będzie partycypację społeczną tj. umożliwi budowanie dialogu, partnerstwa, integracji i współpracy pomiędzy środowiskiem osób starszych, inicjatywami społecznymi, władzami lokalnymi i innymi podmiotami zewnętrznymi działającymi na rzecz seniorów Gminy Dubiecko.

W świetle powyższego przyjęcie uchwały jest całkowicie uzasadnione.

Przewodniczący Rady Gminy


Ryszard Fik

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marcin Krasoń, Home Broker

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »