| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XV/67/2016 Rady Gminy Harasiuki

z dnia 11 marca 2016r.

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Harasiuki na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm./, art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt /j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 856 z późn. zm./ - Rada Gminy Harasiuki uchwala:

PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT na 2016

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1.

1. Uchwała ma zastosowanie do wszystkich bezdomnych zwierząt domowych i gospodarskich, w tym w szczególności do psów i kotów przebywających w granicach administracyjnych Gminy Harasiuki.

2. Bezdomność zwierząt jest zaliczana do zjawisk społecznych, której głównymi przyczynami są:

1) niekontrolowane ich rozmnażanie,

2) porzucanie zwierząt przez właścicieli,

3) ucieczki lub zagubienie się zwierząt,

4) brak edukacji i wiedzy społeczeństwa w zakresie sterylizacji i kastracji zwierząt.

Rozdział 2.
Opieka nad bezdomnymi zwierzętami

§ 2.

1. W ramach opieki nad bezdomnymi zwierzętami z terenu Gminy Harasiuki przewiduje się realizację następujący zadań:

1) wyłapywanie bezdomnych, zagubionych, wałęsających się, pozostających bez opieki właściciela, zwierząt dla których nie ma możliwości ustalenia ich właściciela, i zapewnienie im opieki, oraz przetrzymanie do czasu znalezienia nowego właściciela

a) zadania o których mowa w pkt. 1 realizowane będą przez Firmę - Usługi Techniczno - Weterynaryjne "Arka-Vet", oraz Działalność Weterynaryjną - Łój Henryk z którymi Gmina Harasiuki posiada stosowne umowy.

b) odławianie bezdomnych zwierząt odbywa się w trybie stałym,

c) po zgłoszeniu przypadku zaobserwowania zwierząt o których mowa w pkt. 1 pracownik Urzędu Gminy w Harasiukach przeprowadza czynności sprawdzające i w chwili potwierdzenia informacji podejmuje decyzję o odłowieniu bezdomnego zwierzęcia.

d) przed przystąpieniem do wyłapywania bezdomnych zwierząt Wójt Gminy Harasiuki podaje do publicznej wiadomości, w sposób zwyczajowo przyjęty na danym terenie, co najmniej na 21 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia wyłapywania informację o:

- terminie ich wyłapywania,

- granicach terenu, na którym będą wyłapywane,

- adres schroniska, z którym uzgodniono umieszczenia zwierząt po wyłapaniu,

- podmiocie wykonującym wyłapywanie.

2) zapewnienia miejsca w schroniskach dla odłowionych bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Harasiuki w miarę posiadanych możliwości finansowych i technicznych poprzez podpisanie stosownych umów.

3) poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt, poprzez prowadzenie akcji adopcyjnej polegającej na stworzeniu elektronicznej bazy danych na stronie internetowej Urzędu Gminy Harasiuki oraz umieszczaniu zdjęć i informacji dotyczących wyłapanych zwierząt na tablicy ogłoszeń Urzędu oraz w miejscach zwyczajowo przyjętych,

4) zapewnienie opieki lekarsko-weterynaryjnej, schronienia i wyżywienia dla zwierząt gospodarskich znalezionych na terenie Gminy Harasiuki i nie posiadających właściciela lub odebranych dotychczasowym właścicielom, na czas ustalenia właściciela lub znalezienia nowego,

5) zwierzęta gospodarskie umieszczane będą w gospodarstwie rolnym położonym w miejscowości Mostki 14, 37-405 Jarocin.

6) dokarmianie kotów wolno żyjących i monitorowanie największych ich skupisk odbywać się będzie za pośrednictwem opiekunów społecznych na koszt Gminy Harasiuki,

a) opiekunowie społeczni otrzymują karmę po wcześniejszym pisemnym zgłoszeniu zapotrzebowania w którym określają obszar na którym będzie prowadzone dokarmianie, sposób dokarmiania i ilość dokarmianych kotów.

b) Gmina Harasiuki zapewnia karmę dla bezdomnych kotów w ilości pokrywającej minimalne zapotrzebowania pokarmowe dokarmianych zwierząt.

7) Gmina Harasiuki zapewnia całodobową opiekę weterynaryjną bezdomnym zwierzętom oraz zwierzętom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych poprzez podpisanie umowy na świadczenie powyższych usług.

8) Informacje o zdarzeniach o których mowa w punkcie 7 można zgłaszać do Urzędu Gminy w Harasiukach telefonicznie pod numerem (15) 879 13 06, Posterunku Policji w Harasiukach tel. (15) 877 53 71 lub 997.

2. W przypadkach zwierząt agresywnych stwarzających zagrożenie dla ludzi i innych zwierząt, wyłapywanie będzie prowadzone niezwłocznie,

3. Informację o bezdomnych zwierzętach, należy zgłaszać w Urzędzie Gminy w Harasiukach pod numerem telefonu: (15) 879 13 06, lub na Posterunek Policji w Harasiukach pod numer telefonu: (15) 877 53 71 lub 997.

4. Zgłaszający zobowiązany jest do podania swoich danych osobowych oraz udzielenia niezbędnych informacji mogących pomóc w identyfikacji i wyłapaniu zwierzęcia oraz ewentualnego ustalenia jego właściciela.

5. Ustaleniem właściciela zgłoszonego do odłowionego zwierzęcia zajmować będą się pracownicy urzędu gminy przy współpracy funkcjonariuszy Posterunku Policji w Harasiukach.

6. Koszty utrzymania bezdomnych zwierząt w schronisku pokrywa Gmina i Harasiuki.

Rozdział 3.
Zapobieganie bezdomności zwierząt

§ 3.

Zwierzęta bezdomne z terenu Gminy Harasiuki przekazywane do schroniska, podlegają obligatoryjnej sterylizacji albo kastracji w schronisku dla zwierząt;

§ 4.

1. W celu ograniczenia ilości bezdomnych zwierząt, Gmina Harasiuki będzie pokrywać koszty uśpienia ślepych miotów psów i kotów z terenu gminy.

2. Zabiegi usypiania ślepych miotów na terenie Gminy Harasiuki przeprowadza "Działalność Weterynaryjna - Henryk Łój".

3. Zgłoszenia wykonania zabiegu o którym mowa w ust. 2 należy dokonać w Urzędzie Gminy w Harasiukach lub pod nr telefonu 15 879 13 06 od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00

Rozdział 4.
Finansowanie realizacji programu

§ 5.

1. Gmina Harasiuki zapewni środki finansowe na realizację zadań związanych z realizacją Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Harasiuki w wysokości 20 000 zł na rok 2016.

2. Środki finansowe przeznaczone na realizację w/w Programu wydatkowane będą w następujący sposób:

1) Odławianie i przekazanie bezdomnych psów do schroniska, lub miejsca czasowego przetrzymania do czasu znalezienia nowego właściciela - 16 000 zł

2) Całodobowa opieka weterynaryjna nad bezdomnymi zwierzętami oraz nad zwierzętami poszkodowanymi w wypadkach komunikacyjnymi - 2 000 zł

3) Ograniczenie populacji poprzez sterylizację i kastrację zwierząt - 1 000 zł

4) Usypianie ślepych miotów - 500 zł

5) Opieka i dokarmianie nad kotami wolno żyjącymi - 500 zł

Rozdział 3.
Postanowienia końcowe

§ 6.

1. Nadzór nad realizacją niniejszego Programu, sprawuje Wójt Gminy Harasiuki.

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa podkarpackiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Dariusz Łebko

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Sklep zonazielona.pl

proponuje ekskluzywne, designerskie meble i elementy wystroju wnętrz

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »