| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego

z dnia 6 kwietnia 2016r.

Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego

Na podstawie art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2015r. poz.460 ze zm.), art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1445 ze zm.), uchwały Rady Powiatu Ropczycko - Sędziszowskiego nr XIV/111/2016 z dnia 18 marca 2016r. w sprawie przekazania Gminie Ropczyce zadania zarządzania drogą powiatową oraz art. 8 ust. 2a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 ze zm.) i uchwały Rady Miejskiej w Ropczycach nr XXII/206/16 z dnia 24 marca 2016r. w sprawie przejęcia od Powiatu Ropczycko - Sędziszowskiego zadania zarządzania drogami powiatowymi Powiat Ropczycko - Sędziszowski reprezentowany przez ZarządPowiatu w imieniu którego działają:

1. Pan Witold Darłak- Starosta,

2. Pani Bernadeta Frysztak - Wicestarosta oraz Gmina Ropczyce reprezentowana przez:

1. Pana Bolesława Bujaka - Burmistrza Ropczyc, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Ropczyce - Pani Beaty Malec zawierają porozumienie następującej treści:

§ 1. Zarząd Powiatu Ropczycko - Sędziszowskiego, działając jako zarządca dróg powiatowych przekazuje, a Burmistrz Ropczyc, działając jako zarządca dróg gminnych przejmuje, prowadzenie zadania czasowego zarządzaniadrogą powiatową Nr 1360R ulicą Leśną położoną na terenie Gminy Ropczyce (działka nr ewid. 2022).

§ 2. 1. Gmina przyjmuje do realizacji zadanie zarządcy dróg powiatowych wynikające z ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 460 ze zm.), polegające na: pełnieniu funkcji inwestora w zakresie budowy chodnika (odcinek o długości ok. 194m).

2. Gmina będzie ponosiła wszelkie koszty związane z realizacją zadania, o którym mowa w ust. 1.

§ 3. Zadania przekazane niniejszym porozumieniem Gmina będzie wykonywała za pośrednictwem właściwych organów w formach przewidzianych prawem.

§ 4. Zarząd Powiatu zastrzega sobie prawo nadzorowania, kontrolowania i dokonywania oceny prowadzenia zadań wynikających z niniejszego porozumienia wg kryteriów legalności, celowości i gospodarności.

§ 5. Gmina z tytułu realizacji zadań objętych porozumieniem ponosi odpowiedzialność wobec Powiatu i osób trzecich.

§ 6. Porozumienie zawarto na czas określony - do 31 października 2016r.

§ 7. Zmiany niniejszego porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 8. Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach po dwa dla każdej ze stron.

§ 9. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego. POWIAT ROPCZYCKO - SĘDZISZOWSKI: GMINA ROPCZYCE:

Skarbnik Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego


Witold Darłak


Wicestarosta Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego


Bernadeta Frysztak

Burmistrz Ropczyc


Bolesław Bujak


Skarbnik Gminy Ropczyce


Beata Malec

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Przyborowska

Radca Prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »