| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIX.134.16 Rady Miejskiej w Tyczynie

z dnia 19 lutego 2016r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Tyczyn na 2016 r

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515), art. 33 ust. 1, art. 34 ust. 1, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 220, art. 221, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.)

Rada Miejska w Tyczynie uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 1.073.214,00 zł, w tym:

1) dotacja z budżetu państwa1.073.214,00 zł zgodnie z tabelą nr 1.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 1.112.137,45 zł, w tym:

1) wydatki inwestycyjne "Przebudowa drogi gminnej Kielnarowa - Matysówka

- Matysówka - Kielnarowa1.073.214,00 zł,

2) przebudowa drogi Hermanowa - Leśniczówka14.204,20 zł,

3) przebudowa drogi Borek Stary - Skotnik14.719,25 zł,

4) opracowanie dokumentacji aplikacyjnej projektu "Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Tyczyn" 10.000,00 zł zgodnie z tabelą nr 2.

§ 3. Zwiększa się przychody budżetu gminy o kwotę 38.923,45 zł, w tym: wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym zgodnie z tabelą nr 3.

§ 4. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 1.187.741,76 zł, który zostanie pokryty:

1) przychodami z emisji obligacji w kwocie 955.139,20 zł,

2) wolnymi środkami w kwocie 232.602,56 zł.

§ 5. Ustala się przychody budżetu gminy w wysokości 1.880.602,56 zł, w tym:

1) emisja papierów wartościowych1.648.000,00 zł, z tego na:

a) spłatę zaciągniętych zobowiązań692.860,80 zł;

b) finansowanie deficytu955.139,20 zł,

2) wolne środki jako nadwyżka środków na rachunku bieżącym232.602,56 zł, z tego na:

a) finansowanie deficytu232.602,56 zł.

§ 6. Dokonuje się przeniesień planowanych wydatków zgodnie z tabelą nr 4.

§ 7. Zwiększa się dotacje dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych o kwotę 2.500,00 zł zgodnie z załącznikiem.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Tyczyna.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejsjkiej


mgr Adam Skowroński

Dochody zwiększenia

Dział

Rozdział

§

Wyszczególnienie

Kwota (zł)

600

Transport i łączność

1.073.214,00

60016

Drogi publiczne gminne

1.073.214,00

6330

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)

1.073.214,00

Razem

1.073.214,00

Tabela nr 2

Wydatki zwiększenia

Dział

Rozdział

§

Wyszczególnienie

Kwota (zł)

600

Transport i łączność

1.102.137,45

60016

Drogi publiczne gminne

1.102.137,45

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - przebudowa drogi Kielnarowa - Matysówka - Matysówka - Kielnarowa 1.073.214,00 zł, Hermanowa Leśniczówka 14.204,20 zł, Borek Stary Skotnik 14.719,25 zł

1.102.137,45

700

Gospodarka mieszkaniowa

10.000,00

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

10.000,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

10.000,00

Razem

1.112.137,45

Tabela nr 3

Przychody zwiększenia

Lp.

Treść

Klasyfikacja

Kwota (zł)

1.

Wolne środki, o których mowa

w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy

950

38.923,45

Razem

38.923,45

Tabelą nr 4

Wydatki przeniesienia

Dział

Rozdział

§

Wyszczególnienie

Zwiększenie

Zmniejszenie

750

Administracja publiczna

3.900,00

3.900,00

75023

Urzędy gmin (miast i miasta na prawach powiatu)

3.900,00

3.900,00

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup komputerów dla potrzeb Urzędu)

0,00

3.900,00

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (opracowanie studium wykonalności do projektu pn. "Wzrost efektywności i dostępności
e-usług na obszarze Gminy Trzebownisko, Tyczyn, Tryńcza")

3.900,00

0,00

851

Ochrona zdrowia

2.500,00

2.500,00

85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

2.500,00

2.500,00

2360

Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone
w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinasowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

2.500,00

0,00

4300

Zakup usług pozostałych

0,00

2.500,00

Razem

6.400,00

6.400,00


Załącznik do Uchwały Nr XIX.134.16
Rady Miejskiej w Tyczynie
z dnia 19 lutego 2016 r.

Dotacje udzielone w 2016 r. z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział

Rozdział

Treść

Kwota dotacji (w zł)

podmiotowej

przedmiotowej

celowej

wpłaty

1

2

3

4

5

6

7

Jednostki sektora

finansów publicznych

Nazwa jednostki

600

60004

Miasto Rzeszów - powierzenie usług w zakresie transportu zbiorowego

-

-

130.000,00

-

600

60013

Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich - dotacja na budowę chodnika w Borku Starym i Kielnarowej

-

-

180.000,00

-

600

60014

Pomoc finansowa dla Powiatu Rzeszowskiego na budowę chodników w ciągu dróg powiatowych

-

-

300.000,00

754

75403

Fundusz Wsparcia Policji na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem
i utrzymaniem jednostek organizacyjnych

-

-

-

5.000,00

851

85158

Miasto Rzeszów - na powierzone zadanie w zakresie obsługi osób nietrzeźwych odwiezionych do Izby Wytrzeźwień z terenu Gminy Tyczyn

-

-

10.000,00

-

921

92109

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Tyczynie

840.000,00

-

-

-

921

92116

Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Tyczynie

387.000,00

-

-

-

Jednostki nienależące

do sektora finansów publicznych

Nazwa zadania, zakres

010

01030

Izby Rolnicze - na rzecz funkcjonowania jednostek

-

-

-

12.660,00

010

01095

Wojewódzki Związek Spółek Wodnych - w zakresie melioryzacji gruntów gminnych

-

-

10.000,00

-

801

80104

Przedszkole Publiczne w Tyczynie prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr Św. Dominika

1.207.684,00

-

-

-

801

80104

Przedszkole Niepubliczne Językowo-Ekologiczne "Wesołe Misie u Speakera"
w Tyczynie

384.797,00

-

-

-

801

80104

W zakresie pokrycia kosztów pobytu dzieci z terenu gminy w przedszkolach niepublicznych poza terenem gminy

105.000,00

-

-

-

851

85154

W zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi na wspieranie osób zagrożonych patologią społeczną poprzez organizację imprez turystyczno-rekreacyjnych, kulturalno-rozrywkowych

-

-

32.000,00

-

851

85195

Caritas Diecezji Rzeszów na opiekę zdrowotną i pielęgnacyjną osób chorych
i niepełnosprawnych

-

-

5.000,00

-

852

85203

Caritas Diecezji Rzeszów na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Tyczynie

-

-

429.260,00

-

852

85228

W zakresie pomocy społecznej, opieki socjalnej i pielęgnacyjnej nad rodzinami patologicznymi, niepełnosprawnymi, chorymi

-

-

18.000,00

-

900

90001

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej "Eko-Strug" w Tyczynie na pokrycie różnicy ceny ścieków 1,81 x 200.000

-

361.819.00

-

-

900

90019

W zakresie ochrony środowiska - unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest

-

-

5.000,00

-

900

90095

W zakresie edukacji ekologicznej i ochrony dziedzictwa przyrodniczego

-

-

4.080,00

-

921

92120

Parafia Rzymsko-Katolicka w Tyczynie na prace konserwatorskie ołtarza głównego

-

-

30.000,00

-

921

92120

Klasztor O.O. Dominikanów w Borku Starym na osuszanie ścian i fundamentów kościoła,

-

-

70.000,00

-

921

92120

Parafia Rzymsko-Katolicka w Borku Starym na prace konserwatorskie ołtarza głównego

-

-

30.000,00

-

921

92195

W zakresie kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego poprzez ochronę
i upowszechnianie dziedzictwa kulturowego gminy

-

-

20.500,00

-

926

92605

W zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu poprzez szkolenia sportowe dzieci i młodzieży, organizację rozrywek i imprez rekreacyjno-sportowych dla mieszkańców w trybie ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie

-

-

281.500,00

-

Razem:

2.924.481,00

361.819,00

1.555.340,00

17.660,00

Ogółem

4.859.300,00

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kratki.pl Marek Bal

Ekspert w dziedzinie wkładów kominkowych powietrznych, z płaszczem wodnym, pieców wolnostojących, biokominków, kratek kominkowych, obudów oraz elementów potrzebnych do montażu kominków.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »