| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXI/140/16 Rady Gminy Gorzyce

z dnia 20 kwietnia 2016r.

w sprawie zmian budżetu Gminy na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t. j. Dz. U. z 2016 r. , poz. 446 ) i art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.), Rada Gminy Gorzyce uchwala, co następuje:

§ 1.

Zwiększa się plan dochodów budżetowych

Treść

Kwota

Dział

700

Gospodarka mieszkaniowa

31 145,00

Rozdział

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

31 145,00

Paragraf

0550

Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości

31 145,00

Dział

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

28 067,00

Rozdział

75621

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

28 067,00

Paragraf

0010

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

28 067,00

Dział

758

Różne rozliczenia

543 950,00

Rozdział

75814

Różne rozliczenia finansowe

543 950,00

Paragraf

0970

Wpływy z różnych dochodów ( zwroty z rozliczenia podatku VAT za 2011 r.)

543 950,00

Dział

852

Pomoc społeczna

471,24

Rozdział

85215

Dodatki mieszkaniowe

471,24

Paragraf

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

471,24

Dział

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

24 000,00

Rozdział

85415

Pomoc materialna dla uczniów

24 000,00

Paragraf

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

24 000,00

Dział

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

34 156,00

Rozdział

90001

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

34 156,00

Paragraf

2370

Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego

34 156,00

Dział

926

Kultura fizyczna

20 060,00

Rozdział

92695

Pozostała działalność

20 060,00

Paragraf

2440

Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych

20 060,00

§ 2.

Zmniejsza się plan dochodów budżetowych

Treść

Kwota

Dział

700

Gospodarka mieszkaniowa

31 145,00

Rozdział

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

31 145,00

Paragraf

0470

Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności

31 145,00

Dział

758

Różne rozliczenia

272 969,00

Rozdział

75801

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

272 969,00

Paragraf

2920

Subwencje ogólne z budżetu państwa

272 969,00

§ 3.

Zwiększa się plan wydatków budżetowych

Treść

Dział

600

Transport i łączność

9 500,00

Rozdział

60016

Drogi publiczne gminne

9 500,00

Paragraf

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ( opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na realizacje zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa ul. Porucznika Sarny w Gorzycach" - 9 500,00 zł)

9 500,00

Dział

700

Gospodarka mieszkaniowa

20 000,00

Rozdział

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

20 000,00

Paragraf

4300

Zakup usług pozostałych

10 000,00

Paragraf

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ( Przygotowanie i wyposażenie placu rekreacyjnego )

10 000,00

Dział

750

Administracja publiczna

3 050,00

Rozdział

75095

Pozostała działalność

3 050,00

Paragraf

4430

Różne opłaty i składki

3 050,00

Dział

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

1 300,00

Rozdział

75412

Ochotnicze straże pożarne

1 300,00

Paragraf

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ( Modernizacja instalacji CO w Remizie OSP Wrzawy)

1 300,00

Dział

801

Oświata i wychowanie

470 707,10

Rozdział

80101

Szkoły podstawowe

4 250,00

Paragraf

4140

Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ( Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sokolnikach - 4250,00 zł)

4 250,00

Rozdział

80104

Przedszkola

100 350,00

Paragraf

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ( Przedszkole Samorządowe w Gorzycach - 350,00 zł0

350,00

Paragraf

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ( Przebudowa budynku SP w Furmanach w zakresie dostosowania obiektu do potrzeb wydzielenia przedszkola)

100 000,00

Rozdział

80110

Gimnazja

4 250,00

Paragraf

4140

Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ( Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sokolnikach - 4250,00 zł)

4 250,00

Rozdział

80149

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

9 000,00

Paragraf

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników (Samorządowe Przedszkole w Gorzycach)

7 000,00

Paragraf

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne(Samorządowe Przedszkole w Gorzycach)

1 700,00

Paragraf

4120

Składki na Fundusz Pracy (Samorządowe Przedszkole w Gorzycach)

300,00

Rozdział

80150

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

352 857,10

Paragraf

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

3 750,00

Paragraf

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

282 685,10

Paragraf

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

54 510,00

Paragraf

4120

Składki na Fundusz Pracy

8 050,00

Paragraf

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

3 862,00

Dział

852

Pomoc społeczna

471,24

Rozdział

85215

Dodatki mieszkaniowe

471,24

Paragraf

3110

Świadczenia społeczne

461,82

Paragraf

4300

Zakup usług pozostałych

9,42

Dział

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

24 000,00

Rozdział

85415

Pomoc materialna dla uczniów

24 000,00

Paragraf

3240

Stypendia dla uczniów

24 000,00

Dział

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

260 000,00

Rozdział

90001

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

170 000,00

Paragraf

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ( Rozbudowa sieci kanalizacyjnej)

170 000,00

Rozdział

90015

Oświetlenie ulic, placów i dróg

90 000,00

Paragraf

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ( Modernizacja oświetlenia ulicznego oraz miejsc publicznych na terenie miejscowości Gorzyce- Gmina Gorzyce" - 90 000,00 zł)

90 000,00

§ 4. Zmniejsza się plan wydatkó budżetowych.

Paragraf

Treść

Wartość

Dział

801

Oświata i wychowanie

40 720,00

Rozdział

80101

Szkoły podstawowe

10 170,00

Paragraf

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne ( Zespół Szkolno- Przedszkolny Trześń - 6300,00 zł; Zespół Szkół w Gorzycach - 3 870,00 zł0

10 170,00

Rozdział

80104

Przedszkola

9 350,00

Paragraf

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (Przedszkole Samorządowe w Gorzycach)

9 000,00

Paragraf

4210

Zakup materiałów i wyposażenia ( Przedszkole Samorządowe w Gorzycach - 350,00 zł)

350,00

Rozdział

80110

Gimnazja

21 200,00

Paragraf

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne (Zespół Szkół w Gorzycach -21 200,00 zł)

21 200,00

§ 5.

Wskutek zmian określonych w §1, §2, §3 i §4 niniejszej uchwały budżet Gminy Gorzyce wynosi:

1. Dochody budżetu gminy - 42 544468,08 złotych

z tego:

a) bieżące w kwocie

40 772 968,08

b) majątkowe w kwocie

1 771 500,00

2. Wydatki budżetu gminy - 45 078 871,18 złotych

z tego:

a) bieżące w kwocie

40 069 514,18

b) majątkowe w kwocie

5 009 357,00

§ 6.

1. Zwiększa się deficyt budżetu gminy o kwotę 370 573,10 złotych z kwoty 2 163 830,00 złotych do kwoty 2 534 403,10 złotych, który będzie sfinansowany:

- przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1 463 830,00 zł

- przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 1 070 573,10 zł.

2. Dokonuje się zmiany przychodów poprzez zwiększenie o kwotę 370 573,10 z kwoty 2 700 000,00 zł do kwoty 3 070 573,10 w tym :

a) z tytułu pożyczek i kredytów § 952 dokonuje się zmiany poprzez zmniejszenia o kwotę 700 000,00 zł z kwoty 2 700 000,00 zł do kwoty 2 000 000,00 zł w tym:

- na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu zmniejszono o kwotę 700 000,00 zł z kwoty 2 163 830,000 zł do kwoty 1 463 830,00 zł;
- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów 536 170,00 zł.

b) zwiększa się przychody budżetu gminy § 950 " Wolne środki , o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy" o kwotę 1 070 573,10 zł tj. z kwoty 0,00 zł do kwoty 1 070 573,10 zł., z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu.

3. Dokonuje się zmiany limitów zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w roku 2016 poprzez zmniejszenie o kwotę 700 000,00 zł tj. z kwoty 4 200 000,00 zł do kwoty 3 500 000,00 zł w tym :
1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy
w kwocie 1 500 000,00 zł,
2) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu zmniejszono o kwotę 700 000,00 zł z kwoty 2 163 830,00 zł do kwoty 1 463 830,00 zł;,
3) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 536 170,00 zł.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący Rady Gminy


mgr Krzysztof Maruszak

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Tooba.pl

Projekty domów gotowych i garaży

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »