| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVII/110/2016 Rady Gminy Olszanica

z dnia 14 kwietnia 2016r.

w sprawie: PROGRAMU OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY OLSZANICA NA 2016 ROK

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j Dz.U. z 2016 r., poz. 446 ) i art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 856 ze zm.), Rada Gminy Olszanica uchwala co, następuje:

§ 1.

Wprowadzenie

1. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt zwany w dalszej części Programem jest zgodny z ustawą o ochronie zwierząt.

2. Program określa ogólne wytyczne dotyczące zapewnienia opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt poprzez określenie celów, zadań realizowanych w ramach programu wraz ze wskazaniem realizujących jej jednostek.

3. W programie określono zadania zgodnie zapisami art. 11a ustawy o ochronie zwierząt (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 856 ze zm.).

§ 2.

Cel i zadania programu

1. Celem Programu jest:

1) zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy,

2) ograniczenie populacji zwierząt bezdomnych,

3) opieka nad zwierzętami bezdomnymi,

4) promowanie prawidłowych postaw i zachowań człowieka w stosunku do zwierząt.

2. Stosownie do art. 11a ust.2 ustawy o ochronie zwierząt Program obejmuje realizacje następujących zadań :

1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt,

2) opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie,

3) odławianie bezdomnych zwierząt,

4) obligatoryjna sterylizacja/ kastracja zwierząt w schronisku oraz znakowanie psów mikroczipem,

5) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt,

6) usypianie ślepych miotów,

7) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich,

8) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt.

§ 3.

Wykonawcy programu Realizację działań dotyczących przeciwdziałaniu bezdomności zwierząt prowadzi Gmina przy współpracy podmiotu prowadzącego Schronisko dla bezdomnych zwierząt w Lesku, z którym Gmina podpisała stosowne umowy na rok 2016 na następujące usługi :

- odławianiu, transportowaniu i umieszczaniu bezdomnych psów w schronisku,

- sterylizację bezdomnych psów i kotów wolno żyjących,

- udzielanie pomocy w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt,

- utylizację zwłok bezdomnych zwierząt domowych i łownych padłych z różnych przyczyn.

§ 4.

Opieka nad wolno żyjącymi kotami Opieka nad wolno żyjącymi kotami obejmuje;

1) ustalenie miejsc, w których przebywają koty wolno żyjące,

2) zapewnienie dokarmiania kotów wolno żyjących,

3) sterylizacje lub kastrację wolno żyjących kotów,

4) zapewnienie opieki rannym lub chorym kotom .

§ 5.

Odławianie bezdomnych zwierząt

1. Odławianiu podlegają zwierzęta domowe i gospodarskie, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, a nie istnieje możliwość ustalenia właściciela lub innej osoby, pod której opieką zwierzę dotąd pozostawało.

2. Bezdomne zwierzęta na terenie wyznaczonym administracyjnymi granicami gminy podlegają odławianiu na zgłoszenie mieszkańców, organizacji społecznych, policji i innych służb porządkowych.

3. Odławianie zwierząt bezdomnych może być prowadzone w sposób, który nie będzie stwarzał zagrożenia dla życia i zdrowia wyłapanych zwierząt, a także nie będzie zadawał im cierpienia.

4. Odłowione zwierzęta domowe podlegają przewiezieniu do schroniska.

5. Odławianie zwierząt bezdomnych i ich transport odbywa się zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

6. Odłowione zwierzęta gospodarskie podlegają przewiezieniu do wskazanego gospodarstwa rolnego.

§ 6.

Sterylizacja albo kastracja zwierząt

1. Wszystkie zwierzęta trafiające do schroniska, jeśli nie znaleziono ich właściciela są poddawane obligatoryjnej sterylizacji lub kastracji Zabiegi sterylizacji albo kastracji wykonywane będą przez lekarza weterynarii na podstawie zawartej przez Gminę umowy z lecznicą na świadczenie tych usług.

2. Zabiegom, o którym mowa w ust. 1, nie podlegają:

1) zwierzęta w okresie 14 dni od odławiania z uwagi na możliwość zgłoszenia się właściciela lub opiekuna,

2) zwierzęta, u których istnieją przeciwwskazania do wykonania tych zabiegów z uwagi na stan zdrowia lub wiek.

3. Dokonywanie w uzasadnionych przypadkach usypiania na koszt Gminy "ślepych miotów" psów i kotów bezdomnych.

§ 7.

Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt

1. Podejmowanie działań w poszukiwaniu dotychczasowych właścicieli zwierząt.

2. Poszukiwanie dla zwierząt bezdomnych odłowionych na terenie gminy nowych właścicieli poprzez ogłoszenia na stronie internetowej Urzędu Gminy oraz poprzez lekarza weterynarii.

3. Oddawanie w adopcję zwierzę tylko osobie pełnoletniej posiadającej dowód tożsamości z adresem zameldowania .

4. W przypadku stwierdzenia nieodpowiednich warunków lub nieodpowiedniego traktowania zwierzęcia , gmina ma prawo zabrania go.

§ 8.

Zapewnienie miejsca dla zwierząt gospodarskich

1. Gospodarstwo rolne 38-600 Lesko, ul. Kwiatowa 60 przyjmuje i zapewnia opiekę bezdomnym zwierzętom gospodarskim z terenu Gminy.

2. Szczegółowy sposób postępowania ze zwierzętami gospodarskimi określać będzie umowa zawarta pomiędzy Gminą, a gospodarstwem, rolnym.

§ 9.

Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych

z udziałem zwierząt Całodobowa opieka weterynaryjna w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt na terenie wyznaczonym administracyjnymi granicami gminy będzie zapewniona przez lekarza weterynarii, z którym Gmina podpisała stosowną umowę na 2016 r.

§ 10.

Działania o charakterze edukacyjno-informacyjnym W ramach Programu prowadzone będą działania edukacyjne między innymi w zakresie odpowiedzialnej i właściwej opieki nad zwierzętami, ich humanitarnego traktowania, propagowanie sterylizacji i kastracji oraz adopcji zwierząt domowych.

§ 11.

Finansowanie Programu

1. Na realizację zadań w ramach niniejszego programu planuje się na rok 2016 kwotę 15.000,00 zł.(piętnaście tysięcy złotych).

2. Środki finansowe określone w ust. 1 przeznacza się na realizację poniższych zadań:

- zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt,

- odławianie bezdomnych zwierząt,

- sterylizacja lub kastracja bezdomnych zwierząt,

- usypianie ślepych miotów ,

- utylizacja zwłok bezdomnych zwierząt,

- dokarmianie kotów wolno żyjących,

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Olszanica

§ 13. Traci moc uchwała Nr VI/34/2015 Rady Gminy Olszanica z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Olszanica na 2015 rok.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący Rady Gminy Olszanica


Tadeusz Darosz

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Sienkiewicz, Jaroszewski, Zamroch – Radcowie Prawni Spółka Partnerska

Kancelaria oferuje kompleksową obsługę prawną przedsiębiorców, jak również pomoc dla klientów indywidualnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »