| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIV/155/16 Rady Miejskiej w Dukli

z dnia 29 czerwca 2016r.

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług na terenie Gminy Dukla w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446) i art. 6r ust. 3 i ust. 3a-3d ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r., poz. 250), Rada Miejska w Dukli uchwala, co następuje:

§ 1. 1. W zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi Gmina Dukla świadczy usługi odbierania następujących odpadów komunalnych, zebranych na nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy:

a) odpady komunalne zmieszane - w każdej ilości,

b) odpady ze szkła, papieru, metali, opakowań wielomateriałowych, tworzyw sztucznych zebrane w sposób selektywny, określony w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dukla - w każdej ilości,

c) zebrane selektywnie żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów pochodzące z palenisk i kotłów opalanych paliwami stałymi - w każdej ilości,

d) odpady biodegradowalne - w każdej ilości,

e) meble i inne odpady wielkogabarytowe, w tym zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte baterie i akumulatory, przeterminowane leki i chemikalia, zużyte opony, w sposób określony w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dukla - w każdej ilości,

f) odpady budowlane i rozbiórkowe - w ilościach 200 kg rocznie od nieruchomości.

2. Odpady powstałe na terenie nieruchomości posegregowane niezgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dukla, traktowane są jako odpady zmieszane.

3. Odbieranie odpadów komunalnych o których mowa w ust. 1 odbywa się zgodnie z harmonogramem ustalonym przez Gminę Dukla z podmiotem odbierającym odpady, podanym przez Burmistrza Dukli do publicznej wiadomości na stronie internetowej Gminy Dukla.

4. W danym dniu nie będą odbierane wystawione inne rodzaje odpadów niż określone w harmonogramie odbioru.

§ 2. 1. Określa częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z następującą częstotliwością:

1) odpady komunalne zmieszane na terenach z zabudowa jednorodzinną - nie rzadziej niż raz w miesiącu, natomiast na terenach z zabudową wielorodzinną - w zależności od stopnia napełnienia pojemnika lecz nie rzadziej niż raz w miesiącu,

2) odpady ze szkła, papieru, tworzyw sztucznych, metali i opakowań wielomateriałowych, na terenach z zabudową jednorodzinną - nie rzadziej niż raz w miesiącu, natomiast na terenach z zabudową wielorodzinną - w zależności od stopnia napełnienia pojemnika lecz nie rzadziej niż raz w miesiącu,

3) odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - co najmniej dwa razy w roku i na bieżąco w GPSZOK-u,

4) zebrane selektywnie żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów pochodzące z palenisk i kotłów opalanych paliwami stałymi dla zabudowy jednorodzinnej i wielorodzinnej - nie rzadziej niż raz w miesiącu dla zabudowy jednorodzinnej i wielorodzinnej,

5) odpady budowlane i rozbiórkowe - na bieżąco w GPSZOK-u,

6) odpady biodegradowalne dla zabudowy jednorodzinnej i wielorodzinnej - nie rzadziej niż co trzy tygodnie.

§ 3. 1. Właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą samodzielnie dostarczyć odpady komunalne zebrane w sposób selektywny do Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Dukli ( GPSZOK), w przypadku gdy pozbycie się ich jest konieczne poza harmonogramem.

2. W Gminnym Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Dukli odbierane są następujące frakcje odpadów: papier i tektura, szkło, tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe, tekstylia, przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady ulegające biodegradacji i odpady zielone, odpady budowlane i rozbiórkowe w ilości 200 kg rocznie od nieruchomości zamieszkałej, pochodzące z remontów i innych robót budowlanych wykonywanych we własnym zakresie, na wykonanie których nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia budowlanego lub na wykonanie których nie jest wymagane zgłoszenie do administracji budowlano-architektonicznej i inne odpady niebezpieczne wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych.

3. Gminny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Dukli nie przyjmuje odpadów z działalności gospodarczej w stosunku do których obowiązują odrębne przepisy w zakresie gospodarowania odpadami.

4. Oddający odpady do GPSZOK w Dukli:

1) ma obowiązek rozładunku odpadów i umieszczenia ich w miejscu i w sposób wskazany przez znaki informacyjne lub pracownika obsługi GPSZOK-u,

2) w przypadku odmowy przyjęcia odpadów, osoba dostarczająca odpady jest zobowiązana do ich natychmiastowego zabrania oraz zagospodarowania w sposób zgodny z przepisami prawa.

5. Transport odpadów do wskazanego przez Gminę Dukla GPSZOK-u mieszkańcy zapewniają we własnym zakresie i na własny koszt.

6. Informację o lokalizacji i godzinach otwarcia GPSZOK-u w Dukli podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej Gminy Dukla.

§ 4. Przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych lub przez prowadzącego GPSZOK w Dukli należy zgłaszać do Urzędu Miejskiego w Dukli, Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla:

a) pisemnie,

b) telefonicznie - 134329150 lub 134329151,

c) elektronicznie - mailto:odpady@dukla.pl

d) osobiście - Urząd Miejski w Dukli, Trakt Węgierski 11.

§ 5. Traci moc uchwała nr XXVIII/184/13 Rady Miejskiej w Dukli z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów (Dz. Urz. Województwa Podkarpackiego z 2013 r., poz. 793).

§ 6. Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Dukli.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący Rady


Andrzej Dziedzic

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Accreo

Accreo to firma doradcza, oferująca usługi dedykowane przedsiębiorstwom i klientom indywidualnym w zakresie doradztwa podatkowego i prawnego, business restructuringu oraz doradztwa europejskiego przede wszystkim w obszarze pozyskiwania dotacji i funduszy unijnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »