| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIX(98)2016 Rady Gminy Dynów

z dnia 24 czerwca 2016r.

w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dynów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 poz. 446) oraz art. 4 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250) po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rzeszowie;

Rada Gminy Dynów uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadza się "Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dynów",
w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XVIII (96) 2012 z dnia 28 grudnia 2012r. Rady Gminy Dynów w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dynów.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dynów.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego i wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2016.

Przewodniczący Rady Gminy


Beata Skiba


Załącznik do uchwały Nr XIX(98)2016
Rady Gminy Dynów
z dnia 24 czerwca 2016 r.

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE

GMINY DYNÓW

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne.

§ 1. 1. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dynów, zwany dalej Regulaminem, określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dynów.

2. Regulamin obowiązuje właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz właścicieli, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady.

Rozdział 2.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości.

§ 2. 1. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku na terenie nieruchomości poprzez prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, która jest obowiązkiem każdego właściciela nieruchomości poprzez segregowanie odpadów, powstających w gospodarstwach domowych na następujące rodzaje odpadów:

a) papier,

b) metal,

c) tworzywa sztuczne,

d) szkło,

e) opakowania wielomateriałowe,

f) przeterminowane lekarstwa i chemikalia,

g) zużyte baterie i akumulatory,

h) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

i) meble i inne odpady wielkogabarytowe,

j) odpady budowlane i rozbiórkowe,

k) zużyte opony,

l) odpady ulegające biodegradacji, w tym również opakowania ulegające biodegradacji,

m) odpady zielone.

2. Odpady o których mowa w ust. 1 zbierane i odbierane będą z częstotliwością i na zasadach określonych
w rozdziale IV niniejszego regulaminu.

§ 3. Właściciele nieruchomości obowiązani są do:

1) uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodnika położonego wzdłuż nieruchomości oraz innych części nieruchomości przeznaczonych do użytku publicznego w sposób umożliwiający bezpieczeństwo i swobodne poruszanie się pieszych.

2) gromadzenia uprzątniętego błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń przy krawędzi chodnika z jezdnią w sposób umożliwiający bezpieczne i swobodne poruszanie się pieszych.

§ 4. Mycie i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi może odbywać się pod następującymi warunkami:

1) Mycie pojazdów samochodowych poza warsztatami naprawczymi może odbywać się wyłącznie pod warunkiem dokonywania tych czynności przy użyciu środków ulegających biodegradacji, które nie spowodują zanieczyszczenia środowiska,

2) Naprawy pojazdów samochodowych poza warsztatami naprawczymi mogą odbywać się wyłącznie w miejscach, w których prace związane z naprawami pojazdów nie będą uciążliwe dla sąsiednich nieruchomości oraz nie będą powodować zanieczyszczenia środowiska wodno-gruntowego, zaś sposób postępowania z powstałymi odpadami w wyniku naprawy zgodny będzie z przepisami szczególnymi.

Rozdział 3.
Rodzaje i minimalne pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunki rozmieszczenia tych pojemników, utrzymanie ich w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym

§ 5. 1. Rodzaje i minimalna pojemność urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości:

1) właściciel nieruchomości zapewnia utrzymanie czystości i porządku na jej terenie poprzez wyposażenie nieruchomości w pojemniki i worki o pojemności uwzględniającej częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów z nieruchomości, z uwzględnieniem wymienionych poniżej zasad,

2) urządzenia przewidziane do zbierania odpadów na terenie gminy to:

a) kosze uliczne o pojemności co najmniej 30 l ,

b) pojemniki na odpady komunalne zmieszane o pojemności: 120 l, oraz worki o pojemności 60 l, 120 l w zależności od zapotrzebowania na nieruchomości, uwzględniając liczbę mieszkańców zamieszkujących nieruchomość oraz częstotliwość wywozu,

c) pojemniki przeznaczone do selektywnej zbiórki papieru, metalu, tworzyw sztucznych, szkła i opakowań wielomateriałowych oraz odpadów ulegających biodegradacji o pojemności: 120 l, oraz worki o pojemności: 60 l, 120 l w zależności od zapotrzebowania na nieruchomości, uwzględniając liczbę mieszkańców zamieszkujących nieruchomość oraz częstotliwość wywozu,

d) pojemniki powinny spełniać normę PN-EN 840.

3) właściciel nieruchomości zapewnia utrzymanie czystości i porządku na jej terenie poprzez dostosowanie wielkości zbiornika na nieczystości ciekłe do ilości osób stale lub czasowo przebywających na jej terenie, oraz opróżnianie z częstotliwością zapewniającą niedopuszczenie do przepełniania; podobnie przepustowość przydomowej oczyszczalni ścieków musi zostać dostosowana do ilości mieszkańców w sposób zapewniający uzyskanie prawidłowego stopnia oczyszczenia ścieków określonego w przepisach odrębnych.

2. Odpady komunalne zmieszane należy gromadzić w pojemnikach (w tym workach) o minimalnej pojemności, uwzględniając następujące normy:

1) w budynkach jednorodzinnych - jeżeli z takiego pojemnika (w tym worka) korzysta:

a) nie więcej niż 2 osoby - o pojemności co najmniej 60 l,

b) od 3 do 5 osób włącznie - o pojemności co najmniej 120 l,

c) od 6 do 8 osób włącznie - o pojemności co najmniej 180 l,

d) od 8 do 10 osób włącznie - o pojemności co najmniej 240 l

- uwzględniając częstotliwość określoną w niniejszym regulaminie,

2) zarządcy i właściciele nieruchomości wielolokalowych zobowiązani są dostosować pojemność pojemników
(w tym worków) do liczby mieszkańców i cyklu wywozu - uwzględniając częstotliwość określoną w niniejszym regulaminie,

3) właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, natomiast wytwarzane są odpady komunalne, a więc prowadzący jakąkolwiek działalność gospodarczą, kierujący instytucjami oświaty, zdrowia, zobowiązani są dostosować pojemność pojemników (w tym worków) do swoich indywidualnych potrzeb, uwzględniając następujące normatywy dostosowane do obowiązującego cyklu odbioru:

a) minimum jeden pojemnik (w tym worek) o pojemności 1201 w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, niezależnie od rodzaju nieruchomości, w której to ma miejsce oraz dla każdej nieruchomości niezamieszkałej, na której powstają odpady komunalne;

b) dla budynków użyteczności publicznej oraz wszelkiego rodzaju biur, poza wymienionymi niżej - 2 1 na każdego pracownika oraz 0,2 1 na każdego interesanta, klienta lub odwiedzającego;

c) dla szkół wszelkiego typu - 2 1 na każdego ucznia, studenta i pracownika;

d) dla żłobków i przedszkoli - 5 1 na każde dziecko i pracownika;

e) dla lokali handlowych - co najmniej jeden pojemnik o pojemności 120 1 na lokal;

f) dla punktów handlowych poza lokalem - co najmniej jeden pojemnik o pojemności 120 1 na każdy punkt;

g) dla lokali gastronomicznych - co najmniej jeden pojemnik o pojemności 120 1;

h) dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych w odniesieniu do pomieszczeń biurowych i socjalnych - co najmniej jeden pojemnik o pojemności 120 1;

i) dla domów opieki, hoteli, pensjonatów itp. 40 1 na jedno łóżko;

j) w wypadku lokali handlowych i gastronomicznych, dla zapewnienia czystości wymagane jest również ustawienie na zewnątrz, poza lokalem co najmniej jednego pojemnika na odpady o pojemności nie mniejszej niż 50 l.

4) w przypadku przepełniania się pojemników (w tym worków), spełniających normy określone w pkt. 1,2,3, właściciel zobowiązany jest do wyposażenia nieruchomości w dodatkowy pojemnik,

5) zarządcy nieruchomości wielorodzinnych zobowiązani są dostosować pojemność pojemników do liczby mieszkańców i cyklu wywozu tak, aby pojemniki te nie przepełniały się oraz spełnione były wymagania określone w niniejszym regulaminie,

6) w uzasadnionych przypadkach do gromadzenia wyjątkowo zwiększonych ilości odpadów komunalnych, oprócz typowych pojemników, mogą być używane odpowiednio oznaczone worki, udostępnione przez podmiot uprawniony.

3. Właściciel nieruchomości jest zobowiązany do wyposażenia nieruchomości w pojemniki (w tym worki) przeznaczone do selektywnego zbierania odpadów z uwzględnieniem ilości przewidzianych odpadów komunalnych oraz częstotliwości ich odbioru.

4. Pojemniki i worki powinny być oznaczone nadrukiem, jakie odpady należy w nich gromadzić oraz winny posiadać następującą kolorystykę:

1) odpady z tworzyw sztucznych - zbierać należy do pojemników (w tym worków) koloru żółtego, które mogą być oznaczone napisem "tworzywa sztuczne",

2) odpady z papieru, tektury, opakowania wielomateriałowe - zbierać należy do pojemników (w tym worków) koloru niebieskiego, które mogą być oznaczone napisem "papier",

3) odpady ze szkła (białego i kolorowego) - zbierać należy do pojemników
(w tym worków) koloru zielonego, które mogą być oznaczone napisem "szkło",

4) odpady z metalu - zbierać należy do pojemników (w tym worków) koloru szarego, które mogą być oznaczone napisem "metale",

5) odpady ulegające biodegradacji zbierać należy do pojemników (w tym worków) koloru brązowego.

6) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony nie wymagają specjalnych urządzeń do zbierania,

7) odpady budowlane i rozbiórkowe należy gromadzić w pojemnikach udostępnionych przez podmiot uprawniony ;

8) przeterminowane leki i chemikalia należy umieścić w pojemnikach ustawionych w punktach selektywnego zbierania, albo bezpośrednio odbierane będą przez podmiot uprawniony.

9) zużyte baterie i akumulatory zbierane będą do pojemników zlokalizowanych w punkcie selektywnego zbierania lub bezpośrednio odbierane przez podmiot uprawniony - zgodnie z ustalonym harmonogramem.

§ 6. Rodzaje i minimalna pojemność urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych w miejscach i na drogach publicznych:

1) prowadzący działalność gospodarczą, handlowo-usługową, są zobowiązani ustawić w miejscach publicznie dostępnych np.: przed sklepami, punktami usługowo-handlowymi, gastronomicznymi, itp., pojemniki (kosze) na odpady komunalne o pojemności nie mniejszej niż 50 l, przeznaczone dla klientów w ilości zapewniającej czystość i porządek w sąsiedztwie prowadzonej działalności handlowo-usługowej,

2) miejsca publiczne takie jak: drogi publiczne, ciągi pieszo-jezdne, przystanki komunikacji, parki, są przez właścicieli nieruchomości lub przedsiębiorców użytkujących tereny komunikacji publicznej obowiązkowo wyposażone w zamocowane na stałe kosze uliczne, zgodnie z następującymi zasadami:

a) na chodnikach i ciągach pieszo - jezdnych kosze należy ustawiać w miarę potrzeb,

b) na przystankach komunikacji kosze należy lokalizować w pobliżu wiaty przystankowej, a jeśli jej nie ma - to w sąsiedztwie oznaczenia przystanku,

§ 7. 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są udostępnić pojemniki (w tym worki) przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych na czas odbierania tych odpadów w miejscu umożliwiającym swobodny do nich dojazd i dostęp pracowników podmiotu uprawnionego odbierającego odpady.

2. Właściciel nieruchomości ma obowiązek utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym poprzez:

1) wrzucanie do pojemników o określonych kolorach lub oznaczeniach wyłącznie odpadów do nich przeznaczonych,

2) zamykania pojemników wyposażonych w klapy w celu zabezpieczenia przed dostępem wód opadowych oraz dostępem zwierząt,

3) poddawanie pojemników myciu i oczyszczeniu,

4) utrzymanie pojemników w odpowiednim stanie technicznym w szczególności poprzez stałą naprawę ich szczelności.

Rozdział 4.
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego.

§ 8. 1. Odpady zmieszane z terenu nieruchomości w przypadku

- zabudowy jednorodzinnej należy usuwać, co najmniej dwa razy w miesiącu - w okresie zimowym nie rzadziej niż raz w miesiącu,

- zabudowy wielorodzinnej, co najmniej dwa razy w miesiącu - w okresie zimowym nie rzadziej niż raz
w miesiącu,

przy czym częstotliwość wywozu odpadów winna zapewnić lokalne potrzeby w tym zakresie oraz gwarantować utrzymanie właściwych warunków sanitarno-epidemiologicznych.

2. Odpady komunalne pochodzące z selektywnej zbiórki należy usuwać zgodnie z następującą częstotliwością:

1) odpady komunalne rodzaju: papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło, opakowania wielomateriałowe:

a) dla zabudowy jednorodzinnej co najmniej jeden raz w miesiącu,

b) dla zabudowy wielorodzinnej co najmniej jeden raz w miesiącu,

c) dla obiektów użyteczności publicznej co najmniej dwa razy w miesiącu,

d) dla punktów selektywnego zbierania co najmniej jeden raz na kwartał

2) odpady komunalne rodzaju: przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe, zużyte opony:

a) dla zabudowy jednorodzinnej co najmniej raz w roku,

b) dla zabudowy wielorodzinnej co najmniej raz w roku,

c) dla obiektów użyteczności publicznej co najmniej raz w roku,

d) dla punktów selektywnego zbierania co najmniej jeden raz na kwartał,

3) odpadów komunalnych rodzaju: odpady zielone i odpady ulegające biodegradacji:

a) w okresie od (od kwietnia do listopada) co najmniej raz na miesiące,

b) w pozostałym okresie (od grudnia do marca) co najmniej jeden raz.

3. Ustala się następującą częstotliwość usuwania odpadów komunalnych z terenów przeznaczonych do użytku publicznego:

1) z koszy ulicznych i przystankowych - co najmniej raz w tygodniu,

2) niezależnie od częstotliwości opróżniania koszy ulicznych, określonej w punkcie 1, zarządzający obszarem, na którym znajdują się kosze mają obowiązek opróżniania koszy z taką częstotliwością, aby nie dopuścić do przepełnienia się koszy ulicznych i wysypywania odpadów na ziemię,

3) usuwanie odpadów komunalnych z cmentarzy odbywa się nie rzadziej niż raz na kwartał, nie dopuszczając do przepełnienia pojemników, w razie konieczności należy zwiększyć częstotliwość wywozu odpadów,

4) właściciele punktów handlowych i usługowych, zlokalizowanych poza budynkami, są zobowiązani usuwać odpady co najmniej raz w tygodniu.

§ 9. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do pozbywania się odpadów komunalnych
z terenu nieruchomości zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów, w sposób gwarantujący zachowanie czystości i porządku na terenie nieruchomości w następujący sposób:

1) selektywnie zebrane w stosownych workach i pojemnikach odpady takie jak:

a) papier, szkło, tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe należy wystawić przed posesję w sposób umożliwiający ich sprawny odbiór, zgodnie z ustalonym harmonogramem,

b) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony nie wymagają specjalnych urządzeń do zbierania, należy je wystawić w czasie, tzw. "wystawki" na chodnik, pobocze drogi lub miejsce wyznaczone do tego celu przez zarządcę nieruchomości, z którego odbierane są przez podmiot uprawniony, zgodnie z ustalonym harmonogramem,

2) odpady budowlane i rozbiórkowe należy gromadzić w odpowiednich pojemnikach lub kontenerach uniemożliwiających pylenie, a następnie przekazać do punktu selektywnego zbierania. Odpady budowlane
i rozbiórkowe gmina odbierze w ramach ponoszonej przez właściciela nieruchomości opłaty tylko, jeżeli powstały
w gospodarstwie domowym na skutek drobnych robót niewymagających pozwolenia na budowę czy zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót do starosty.

3) odpady ulegające biodegradacji (odpady kuchenne, ogrodowe, zielone) można poddać kompostowaniu na terenie nieruchomości na której powstały lub gromadzić te odpady w stosownych workach lub pojemnikach
i wystawić przed posesję w sposób umożliwiający ich sprawny odbiór zgodnie z ustalonym harmonogramem.

4) przeterminowane leki i chemikalia należy dostarczyć do pojemników ustawionych w punktach selektywnego zbierania, albo zostaną bezpośrednio odebrane przez podmiot uprawniony zgodnie z ustalonym harmonogramem. Przeterminowane leki będzie można umieszczać również w pojemnikach wystawionych w wyznaczonych aptekach. Adresy aptek będą podane do publicznej wiadomości.

5) zużyte baterie i akumulatory należy dostarczyć do pojemników zlokalizowanych w punkcie selektywnego zbierania oraz bezpośrednio odbierane będą przez podmiot uprawniony - zgodnie z ustalonym harmonogramem. Zużyte baterie będzie można umieszczać w pojemnikach wystawionych w placówkach oświatowych oraz obiektach użyteczności publicznej na terenie Gminy Dynów,

6) niezależnie od ustaleń zawartych w pkt 1 - 5 mieszkańcy mogą wyselekcjonowane odpady przekazać do punktu selektywnego zbierania odpadów wskazanego przez Gminę.

§ 10. Właściciele nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe obowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości w sposób systematyczny, nie dopuszczając do przepełniania się urządzeń do gromadzenia nieczystości ciekłych, gwarantując zachowanie czystości i porządku na nieruchomości.

Rozdział 5.
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami.

§ 11. 1. Objęcie wszystkich mieszkańców zorganizowanym systemem odbierania odpadów komunalnych oraz systemem selektywnego zbierania odpadów.

2. Ograniczenie składowania odpadów, szczególnie odpadów ulegających biodegradacji.

3. Zwiększenie odzysku, w szczególności recyklingu w odniesieniu do szkła, metali, tworzyw sztucznych oraz papieru i tektury.

4. Wydzielenie odpadów wielkogabarytowych ze strumienia odpadów komunalnych.

5. Wydzielenie odpadów budowlano - remontowych ze strumienia odpadów komunalnych i przygotowanie do ponownego użycia, recyklingu oraz innych form odzysku materiałów budowlanych i rozbiórkowych.

6. Zwiększenie ilości zbieranych selektywnie odpadów niebezpiecznych występujących w strumieniu odpadów komunalnych.

§ 12. W celu osiągnięcia określonych w wojewódzkim planie gospodarki odpadami poziomów recyklingu wytwórcy odpadów komunalnych powinni w miarę możliwości:

1. kupować produkty w opakowaniach zwrotnych,

2. korzystać z opakowań, pudełek, pojemników, słoików, które nadają się do wielokrotnego wykorzystania,

3. używać toreb wielokrotnego użytku do zakupów codziennych,

4. zgniatać plastikowe butelki, opakowania wielomateriałowe oraz tekturowe przed wrzuceniem do pojemnika na odpady,

5. przekazywać stare, nieuszkodzone meble organizacjom charytatywnym lub innym zainteresowanym,

6. kompostować odpady ogrodowe oraz kuchenne na terenie przydomowych ogródków.

Rozdział 6.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku.

§ 13. 1. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do zachowania bezpieczeństwa i środków ostrożności, zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do użytku publicznego, ponoszą też pełną odpowiedzialność za zachowanie tych zwierząt.

2. W szczególności powinni przestrzegać następujących zasad:

1) nie wypuszczania zwierząt bez dozoru poza teren nieruchomości, a w budownictwie wielorodzinnym poza obręb własnego mieszkania,

2) w miejscach publicznych należy prowadzić psa na smyczy, a psa rasy uznawanej za agresywną dodatkowo z nałożonym kagańcem,

3) zwolnienie przez właściciela psów ze smyczy na terenie nieruchomości może mieć miejsce w przypadku, gdy nieruchomość jest ogrodzona w sposób uniemożliwiający jej opuszczenie przez psa i wykluczający dostęp osób trzecich, odpowiednio oznakowanej tabliczką ze stosownym ostrzeżeniem,

4) natychmiastowe usuwanie, przez właścicieli, zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta domowe w obiektach i na terenach przeznaczonych do użytku publicznego, a w szczególności na chodnikach, jezdniach, placach, parkingach, terenach zielonych, itp. (obowiązek ten nie dotyczy osób niewidomych, korzystających z psów przewodników),

Rozdział 7.
Wymagania odnośnie utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych

z produkcji rolniczej.

§ 14. 1. Na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej zwierzęta gospodarskie mogą być utrzymywane pod warunkiem przestrzegania zasad określonych poniżej:

1) Prowadzący hodowlę zwierząt gospodarskich jest zobowiązany:

a) zapewnić gromadzenie i usuwanie powstających w związku z hodowlą odpadów i

nieczystości w sposób zgodny z przepisami szczególnymi w tym zakresie,

b) nie dopuszczać do zanieczyszczenia terenu nieruchomości,

c) nie dopuszczać do powstawania wobec innych osób zamieszkujących na nieruchomości lub nieruchomościach sąsiednich uciążliwości takich jak: hałas czy fetor.

2) Padłe zwierzęta gospodarskie należy przekazać do unieszkodliwienia przedsiębiorcy prowadzącemu działalność w tym zakresie.

Rozdział 8.
Wyznaczenie obszarów podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz terminy jej przeprowadzania.

§ 15. 1. Obowiązkowej deratyzacji podlegają obszary:

1) zabudowane obiektami i magazynami wykorzystywanymi odpowiednio do przetwórstwa, bądź przechowywania produktów rolno-spożywczych.

2) skoncentrowanego budownictwa wielorodzinnego.

3) Nieruchomości na terenie której pojawią się przypadki wystąpienia gryzoni.

2. Deratyzację na obszarach wymienionych w punkcie 1 należy przeprowadzić, co najmniej raz w roku. Właściwe organy, w razie konieczności, mogą zlecić dodatkowo przeprowadzenie deratyzacji.


Uzasadnienie

do uchwały Rady Gminy Dynóww sprawie uchwalenia regulaminu o utrzymaniu czystości i porządku na terenie Gminy Dynów.

W myśl postanowień art. 11 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2015 r. poz. 87) , z dniem 31 lipca 2016r., tracą moc podjete przed 1 lutego 2015r. uchwały - w tym uchwała w sprawie utrzymaniu czystości i porządku na terenie gminy Dynów.

W związku z powyższym Rada Gminy zobowiązana jest uchwalić Regulamin o utrzymaniu czystości i porządku na terenie Gminy Dynów, uwzględniajac zmiany wprowadzone ustawą.
Art. 4 ustawy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nałożył na Radę Gminy obowiązek określenia szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy.

W myśl art. 4 ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku na terenie gminy projekt niniejszej uchwały podlega zaopiniowaniu przez Państwowego Inspektora Sanitarnego w Rzeszowie w zakresie częstotliwość odbierania odpadów komunalnych. Pismem znak PSK.448.44.2016 Państwowy Inspektor Sanitarny w Rzeszowie pozytwnie zaopiniował projekt niniejszej uchwały.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Portal Skarbiec.Biz S.A.

Portal Skarbiec.Biz S.A. - największy w Polsce niezależny serwis o prawie, finansowaniu, gospodarce i rynku kapitałowym, który zachowuje pełną niezależność od banków, firm inwestycyjnych i instytucji kredytowych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »