| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIII/119/2016 Rady Gminy Lubenia

z dnia 23 czerwca 2016r.

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 oraz art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ), art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r,. poz. 250), Rada Gminy Lubenia uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Lubenia i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczaną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 2. Ilość odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych uzależniony jest od liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość - zgodnie z Deklaracją.

§ 3. 1) Odpady komunalne zmieszane odbierane są od właścicieli nieruchomości zamieszkałych co dwa tygodnie; lecz w okresie zimowym nie rzadziej niż raz w miesiącu - dla budynków jednorodzinnych i wielorodzinnych.

2) Odpady komunalne zmieszane z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbiera operator, z którym właściciel nieruchomości zawarł indywidualną umowę na odbiór odpadów komunalnych.

3) Odpady zbierane w sposób selektywny: makulatura, tworzywa sztuczne, szkło, metal odbierane będą z nieruchomości zamieszkałych - co dwa tygodnie; lecz w okresie zimowym nie rzadziej niż raz w miesiącu.

4) Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dostępny dla mieszkańców Gminy Lubenia zlokalizowany będzie na terenie Gminy Błażowa ulica Myśliwska.

5) Do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych właściciel nieruchomości zabudowanych może przekazywać bezpłatnie odpady komunalne zebrane w sposób selektywny, w tym:

a) zielone i ogrodowe (20 03 02, 20 01 99, 20 02 01),

b) papier i tektura (20 01 01),

c) tworzywa sztuczne (20 10 39),

d) metale (20 01 40),

e) szkło (20 01 02),

f) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (20 01 35*, 20 01 36),

g) wielkogabarytowe (20 03 07),

h) zużyte baterie i akumulatory (20 01 33*, 20 01 34),

i) zużyte opony (20 03 99),

j) przeterminowane lekarstwa (20 01 31*, 20 01 32),

k) inne odpady niebezpieczne wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych,

l) popiół z palenisk domowych

m) inne odpady z drobnych remontów nie wymagających pozwolenia, czy zgłoszenia odpowiednim organom (17 01 03, 17 01 01, 17 01 02)

6) Do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych można przekazywać za dodatkową opłatą odpady budowlane i rozbiórkowe (20 03 99) z obiektów, których właściciele posiadają pozwolenie (zgłoszenie), na budowę lub na wykonanie remontów czy rozbiórkę.

7) Gmina Lubenia w ramach uiszczanej opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych wyposaża gospodarstwa domowe w worki na odpady komunalne posegregowane i zmieszane.

§ 4. Tracą moc uchwały: Nr XXXIV/142/2012 z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów oraz Nr III/10/2014 z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/142/2012 z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubenia.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący Rady Gminy Lubenia


mgr inż. Feliks Solecki

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

More7 Polska Sp. z o.o.

More7 Polska Sp. z o.o. to poznański producent i integrator dedykowanego systemu do zarządzania relacjami z Klientem CRM7.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »