reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVI/125/2016 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem

z dnia 27 czerwca 2016r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 r

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), Rada Miejska w Rudniku nad Sanem uchwala, co następuje:

§ 1.

Zwiększa się dochody budżetu Gminy o kwotę: 858.013,00 zł i zmniejsza się dochody gminy o kwotę: 21.747,00 zł zgodnie z poniższą tabelą:

Dział

Rozdział

§

Dochody w zł

Uzasadnienie

Zmniejszenie

Zwiększenie

600

699.113,00

Transport i łączność

60014

500,00

Drogi publiczne powiatowe

2320

500,00

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.

60016

590.613,00

Drogi publiczne gminne

0970

500,00

Wpływy z różnych dochodów
(odszkodowanie za uszkodzone znaki wzdłuż drogi gminnej)

6257

590.113,00

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (dotacja w ramach PROW 2014-2020 na przebudowę ul. Błonie i 3-go Maja w Przędzelu)

60017

108.000,00

Drogi wewnętrzne

6630

108.000,00

Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) j.s.t. (dotacja na modernizację dróg dojazdowych w Przędzelu ul. Karasia i ul.Piaskowa)

700

6.000,00

Gospodarka mieszkaniowa

70005

6.000,00

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

0970

6.000,00

Wpływy z różnych dochodów

(refundacja kosztów rozgraniczeń oraz zwrot nadpłaty za użytkowanie wieczyste)

750

14.000,00

Administracja publiczna

75023

14.000,00

Urzędy gmin

0970

14.000,00

Wpływy z różnych opłat (zatrzymanie wadium przetargowego)

758

21.747,00

24.800,00

Różne rozliczenia

75807

21.747,00

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

2920

21.747,00

Subwencje ogólne z budżetu państwa

75814

24.800,00

Różne rozliczenia finansowe

2990

24.800,00

Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego

801

2.000,00

Oświata i wychowanie

80104

2.000,00

Przedszkola

0830

2.000,00

Wpływy z usług (wpłaty gminy ościennej za dziecko uczęszczające do przedszkola w Rudniku)

852

8.100,00

Pomoc społeczna

85212

5.000,00

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

2360

5.000,00

Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (40% gminy z funduszu alimentacyjnego)

85214

3.000,00

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

0970

3.000,00

Wpływy z różnych dochodów (refundacja kosztów opłat za pobyt w Domu Pomocy Społecznej)

85228

100,00

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

2360

100,00

Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (5% dochodów gminy za świadczenie usług)

900

104.000,00

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

90002

104.000,00

Gospodarka odpadami

0490

102.000,00

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (wpłaty za odbiór odpadów)

0690

500,00

Wpływy z różnych opłat (koszty upomnień)

0910

1.500,00

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Razem:

21.747,00

858.013,00

§ 2.

Zwiększa się wydatki budżetu Gminy o kwotę: 1. 378.662,00zł i zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę: 542.396,00 zł zgodnie z poniższą tabelą:

Dział

Rozdział

§

Wydatki w zł

Uzasadnienie

Zmniejszenie

Zwiększenie

600

296.800,00

1.102.889,54

Transport i łączność

60014

196.800,00

500,00

Drogi publiczne powiatowe

4300

500,00

Zakup usług pozostałych (bieżące utrzymanie dróg - dotacja powiatu)

6300

196.800,00

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (zmniejszenie dotacji na drogę Pikuły-Rudnik)

60016

100.000,00

994.389,54

Drogi publiczne gminne

6050

100.000,00

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

(niewykorzystane środki z ulic: Armii Krajowej i Szymanowskiego w Rudniku)

6057

590.113,00

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

(Przebudowa drogi gminnej nr 102707R ulica 3-go Maja i Błonie w miejscowości Przedzel)

6059

404.276,54

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

(Przebudowa drogi gminnej nr 102707R ulica 3-go Maja i Błonie w miejscowości Przedzel wkład własny i wydatki niekwalifikowane)

60017

108.000,00

Drogi wewnętrzne

6050

108.000,00

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (modernizacja ul. Karasia i ul. Piaskowej
w Przedzelu)

710

24.800,00

Działalność usługowa

71004

24.800,00

Plany zagospodarowania przestrzennego

4300

24.800,00

Zakup usług pozostałych (studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego)

852

6.888,00

6.888,00

Pomoc społeczna

85215

6.888,00

Dodatki mieszkaniowe

3110

6.888,00

Świadczenia społeczne

85219

6.888,00

Ośrodki pomocy społecznej

6050

6.888,00

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (dokumentacja przebudowy kotłowni w OPS)

801

205.178,00

106.554,46

Oświata i wychowanie

80101

13.973,46

Szkoły podstawowe

4210

10.173,46

Zakup materiałów i wyposażenia

4260

3.800,00

Zakup energii

80104

202.748,00

Przedszkola

4010

156.813,00

Wynagrodzenia osobowe pracowników

4110

39.454,00

Składki na ubezpieczenia społeczne

4120

4.481,00

Składki na Fundusz Pracy

4300

2.000,00

Zakup usług pozostałych

80150

2.430,00

92.581,00

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

3020

865,00

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

4010

51.854,00

Wynagrodzenia osobowe pracowników

4040

10.312,00

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

4110

11.155,00

Składki na ubezpieczenia społeczne

4120

1.595,00

Składki na Fundusz Pracy

4170

327,00

Wynagrodzenia bezosobowe

4210

6,00

Zakup materiałów i wyposażenia

4240

2.424,00

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

4260

5.539,00

Zakup energii

4270

165,00

Zakup usług remontowych

4280

144,00

Zakup usług zdrowotnych

4300

1.404,00

Zakup usług pozostałych

4360

360,00

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

4390

192,00

Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

4410

44,00

Podróże służbowe krajowe

4430

179,00

Różne opłaty i składki

4440

8.364,00

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

4700

82,00

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

900

33.530,00

137.530,00

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

90001

20.000,00

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

6050

20.000,00

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

(rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków)

90002

104.000,00

Gospodarka odpadami

4300

104.000,00

Zakup usług pozostałych (usuwanie i odbiór odpadów komunalnych z terenu gminy)

90003

20.000,00

Oczyszczanie miast i wsi

4300

20.000,00

Zakup usług pozostałych

90004

13.530,00

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

4300

13.530,00

Zakup usług pozostałych

90005

13.530,00

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

4300

13.530,00

Zakup usług pozostałych (plan gospodarki niskoemisyjnej)

Razem:

542.396,00

1.378.662,00

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej


mgr Edward Wołoszyn

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Izabella Żyglicka i Wspólnicy Adwokaci i Radcowie Prawni spółka komandytowa

Nowoczesna firma prawnicza

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama