reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIX/203/2016 Rada Gminy Dębica

z dnia 21 czerwca 2016r.

w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Dębica i nadania jej statutu

Na podstawie art. 5b ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 446) Rada Gminy Dębica uchwala, co następuje:

§ 1. 1. W celu wspierania i upowszechniania idei samorządowej powołuje się Młodzieżową Radę Gminy Dębica z siedzibą w Dębicy.

§ 2. Młodzieżowej Radzie Gminy Dębica nadaje się statut określający zasady działania oraz tryb wyboru jej członków, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dębica.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący Rady Gminy Dębica


mgr Piotr Żybura


Załącznik do Uchwały Rady Gminy Dębica Nr XIX/203/2016 z dnia 21 czerwca 2016 r.

STATUT
MŁODZIEŻOWEJ RADY GMINY DĘBICA

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Młodzieżowa Rada Gminy działa w szczególności na podstawie art. 5b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r. Nr 446) oraz na podstawie niniejszego statutu, który określa cele, zadania i zakres funkcjonowania Młodzieżowej Rady.

§ 2. Ilekroć w niniejszym Statucie jest mowa o:

1. Młodzieżowej Radzie - należy przez to rozumieć Młodzieżową Radę Gminy Dębica.

2. Gminie - należy przez to rozumieć Gminę Dębica.

3. Radzie Gminy - należy przez to rozumieć Radę Gminy Dębica.

4. Wójcie - należy przez to rozumieć Wójta Gminy Dębica.

5. Szkołach - należy przez to rozumieć szkoły podstawowe i gimnazjalne mające swą siedzibę na terenie Gminy.

6. Radnym - należy przez to rozumieć członka Młodzieżowej Rady.

§ 3. 1. Statut określa zasady działania, cel i zadania Młodzieżowej Rady.

2. Młodzieżowa Rada jest reprezentacją młodzieży do 18 -tego roku życia uczęszczającej do Szkół na terenie Gminy Dębica.

3. Podstawą działalności Młodzieżowej Rady jest praca społeczna Radnych, którzy za pełnienie swojej funkcji nie mogą pobierać wynagrodzenia lub diet.

4. Młodzieżowa Rada nie jest związana z żadną partią polityczną lub ugrupowaniem politycznym.

5. Siedzibą Młodzieżowej Rady jest Urząd Gminy Dębica.

6. Młodzieżowa Rada nie posiada osobowości prawnej.

7. Młodzieżowa Rada działa na podstawie niniejszego Statutu.

§ 4. 1. Młodzieżowa Rada Gminy Dębica składa się z 21 Radnych, z zastrzeżeniem §29 ust. 8 Statutu.

2. Kadencja Młodzieżowej Rady trwa 2 lata, licząc od daty pierwszego posiedzenia sesji Młodzieżowej Rady.

3. Radni Młodzieżowej Rady wybierani są przez uczniów szkół, których reprezentują.

4. Wobec organów Gminy oraz innych instytucji Młodzieżowa Rada ma charakter konsultacyjny i doradczy.

§ 5. 1. Wójt wyznacza w drodze zarządzenia Koordynatora Młodzieżowej Rady.

2. Zadaniem Koordynatora Młodzieżowej Rady będzie wspieranie członków Młodzieżowej Rady w ich obowiązkach oraz koordynacja pracy z organami Gminy.

3. W każdej szkole wyznaczony zostanie nauczyciel- opiekun młodzieżowych Radnych reprezentujących daną Szkołę.

4. Środki finansowe zapewniające realizację celów statutowych Młodzieżowej Rady pochodzą z budżetu Gminy.

5. Organizacyjne i administracyjne zabezpieczenie funkcjonowania Młodzieżowej Rady zapewnia Wójt.

Rozdział 2.
Cele oraz zakres działania Młodzieżowej Rady Gminy Dębica.

§ 6. Celem działania Młodzieżowej Rady jest:

1. Kształtowanie poczucia odpowiedzialności obywatelskiej poprzez wdrożenie się do działań samorządowych.

2. Włączenie młodzieży Gminy do współpracy z organami samorządu lokalnego.

3. Kształtowanie poczucia uczestnictwa młodzieży w procesie podejmowania decyzji, które mają wpływ na jakość życia w środowisku.

4. Reprezentowanie postaw i potrzeb dzieci i młodzieży wobec władz Gminy oraz innych instytucji zewnętrznych.

5. Postulowanie do władz Gminy w sprawach dotyczących młodzieży.

6. Promowanie idei społeczeństwa obywatelskiego.

7. Promowanie kultury dyskusji i wypowiedzi.

8. Promowanie samorządności wśród ludzi młodych.

§ 7. Młodzieżowa Rada realizuje swoje cele poprzez:

1. Konsultowanie i opiniowanie skierowanych do niej projektów uchwał Rady Gminy regulujących sprawy mające wpływ na warunki rozwoju młodego pokolenia.

2. Inicjowanie działań dotyczących życia młodych mieszkańców wspólnoty samorządowej Gminy.

3. Podejmowanie działań propagujących cele Młodzieżowej Rady, szczególnie w zakresie upowszechniania idei samorządowej.

4. Koordynację i inspirację inicjatyw młodych mieszkańców wspólnoty samorządowej Gminy.

5. Prowadzenie działalności informacyjno-doradczej w sprawach istotnych dla młodzieży.

6. Nawiązywanie współpracy z krajowymi oraz zagranicznymi organizacjami, których cele są zbieżne z celami Młodzieżowej Rady,

7. Realizowanie projektów skierowanych do młodzieży.

8. Inicjowanie i promowanie działań o charakterze społecznym, kulturalnym, edukacyjnym, sportowym i ekologicznym.

9. Współpracę z gminnymi jednostkami organizacyjnymi oraz młodzieżowymi organizacjami w zakresie organizacji młodzieżowych imprez kulturalno- edukacyjnych.

10. Realizowanie projektów skierowanych do młodzieży.

11. Podejmowanie uchwał w sprawie regulaminu i programu działania Młodzieżowej Rady.

12. Podejmowanie uchwał w sprawie wygaśnięcia mandatu członka Młodzieżowej Rady.

13. Podejmowanie uchwał w sprawach dotyczących młodzieży.

14. Podejmowanie uchwał w innych sprawach należących do kompetencji Młodzieżowej Rady.

Rozdział 3.
Organizacja Młodzieżowej Rady

§ 8. 1. Młodzieżowa Rada obraduje na sesjach.

2. Pierwszą sesję zwołuje Przewodniczący Rady Gminy i prowadzi ją do czasu wyboru Przewodniczącego.

3. Na pierwszej sesji Młodzieżowa Rada wybiera ze swojego grona Prezydium,
w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów (tj. 50% głosów ważnych plus jeden głos) w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków Młodzieżowej Rady w składzie:

1) Przewodniczący

2) dwóch Wiceprzewodniczących,

3) Sekretarz.

4. Odwołanie członków Prezydium lub całego Prezydium następuje w trybie określonym w ust.3, na wniosek co najmniej 1 składu Młodzieżowej Rady.

5. Członek Prezydium może zrezygnować z pełnionej funkcji w Prezydium.

6. W przypadku rezygnacji lub odwołania członka Prezydium lub całego Prezydium pełnią oni swoje obowiązki do czasu powołania nowego członka Prezydium.

7. Wybór nowego Członka Prezydium lub Prezydium musi odbyć się w ciągu miesiąca od dnia odwołania lub rezygnacji Członka Prezydium lub Prezydium.

8. Prezydium ustępującej kadencji pełni swoje obowiązki do czasu powołania Prezydium kolejnej kadencji.

§ 9. Do zadań Prezydium należy w szczególności:

1) wyznaczanie kierunków działalności Młodzieżowej Rady.

2) prezentowanie Radzie możliwości współpracy z innymi podmiotami samorządu lokalnego.
3) opracowywanie planu pracy Młodzieżowej Rady,

4) przygotowywanie projektów uchwał Młodzieżowej Rady,
5) określanie sposobu wykonywania uchwał Młodzieżowej Rady,
6) realizacja uchwał Młodzieżowej Rady.

§ 10. 1. Do zadań Przewodniczącego Młodzieżowej Rady należy w szczególności:
1) kierowanie bieżącymi sprawami Młodzieżowej Rady,

2) organizowanie pracy Prezydium,

3) zwoływanie sesji Młodzieżowej Rady, przygotowanie porządku dziennego obrad, przewodniczenie obradom,

4) składanie Młodzieżowej Radzie sprawozdań z działalności międzysesyjnej,

5) reprezentowanie Młodzieżowej Rady na zewnątrz.

2. Przy równym rozkładzie głosów w głosowaniu wewnątrz Prezydium, Przewodniczący ma głos decydujący.

3. Podczas nieobecności Przewodniczącego zastępuje go Wiceprzewodniczący Rady.

§ 11. Do zadań Wiceprzewodniczących w szczególności należy:

1) zastępowanie Przewodniczącego w przypadku niemożności wykonywania przez niego zadań,

2) Wspieranie Przewodniczącego w wykonywaniu jego zadań.

§ 12. Do zadań Sekretarza Młodzieżowej Rady należy w szczególności:
1) prowadzenie całej dokumentacji Młodzieżowej Rady,
2) zapewnienie sprawnego funkcjonowania Młodzieżowej Rady,
3) sporządzanie protokołów z sesji Młodzieżowej Rady i posiedzeń Prezydium,
4) zapewnienie sprawnego funkcjonowania Młodzieżowej Rady.

§ 13. 1. Młodzieżowa Rada może powoływać ze swego grona zespoły problemowe, których celem jest wykonywanie konkretnych zadań wynikających z uchwały Młodzieżowej Rady.

2. Skład osobowy zespołu, zakres jego zadania i termin realizacji określa Młodzieżowa Rada w drodze uchwały.

3. Zespół problemowy może występować z inicjatywą uchwałodawczą.

Rozdział 4.
Sesje Młodzieżowej Rady

§ 14. Młodzieżowa Rada odbywa sesje w razie potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz na trzy miesiące, z przerwą w okresie wakacji letnich i ferii zimowych.


§ 15. 1. Sesje przygotowuje i zwołuje Przewodniczący ustalając listę zaproszonych gości, projekt porządku obrad oraz miejsce, dzień i godzinę rozpoczęcia sesji, z zastrzeżeniem § 8 ust.2.

2. Przewodniczący zwołuje sesje z własnej inicjatywy lub na wniosek, co najmniej
4 Radnych.

3. O sesji powiadamia się Radnych najpóźniej na 5 dni przed wyznaczonym terminem wysyłając zawiadomienia określające miejsce i czas rozpoczęcia obrad oraz porządek obrad wraz z projektami uchwał, a także innymi materiałami niezbędnymi Radnym.

4. O sesji powiadamia się, w trybie przewidzianym w ust. 3 Przewodniczącego Rady Gminy, Wójta oraz Koordynatora Młodzieżowej Rady.

5. Pierwszą sesję zwołuje Przewodniczący Rady Gminy w terminie 14 dni od ogłoszenia wyników wyborów do Młodzieżowej Rady.

6. Sesje Młodzieżowej Rady są jawne.

7. W nadzwyczajnym przypadku sesje mogą być zwołane bez zachowania wymogów, określonym w ust. 3

8. Sesja może mieć charakter uroczysty, wiązać się z obchodami świąt oraz wydarzeń ważnych z punktu widzenia historii Państwa lub Gminy. W czasie uroczystej sesji można wprowadzić akcenty uroczyste np. wręczenie odznaczeń, uchwalenie rezolucji, złożenie kwiatów itp.

§ 16. 1. Młodzieżowa Rada jest zdolna do podejmowania uchwał w obecności quorum -
co najmniej połowy składu Młodzieżowej Rady.

2. Młodzieżowa Rada podejmuje uchwały zwykłą większością głosów (większa liczba głosów "za" niż "przeciw", głosów wstrzymujących się nie bierze się pod uwagę, w głosowaniu jawnym, chyba, że statut stanowi inaczej.

3. Głosowanie odbywa się poprzez podniesienie ręki.

4. Wyniki głosowania odnotowuje się w protokole sesji.

5. W przypadku stwierdzenia braku quorum w trakcie obrad, Przewodniczący podejmuje decyzję o przerwaniu sesji, wyznaczając jej nowy termin.

§ 17. 1. Sesję otwiera i prowadzi jej obrady Przewodniczący, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący.

2. Otwarcie sesji następuje po wypowiedzeniu przez Przewodniczącego formuły: "Otwieram sesję Młodzieżowej Rady Gminy Dębica".

§ 18. 1. Przewodniczący czuwa nad sprawnym przebiegiem i zachowaniem właściwego porządku obrad. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą Młodzieżowej Rady, porządek może być zmieniony.

2. Przewodniczący może nakazać opuszczenie sali obrad osobom spoza Młodzieżowej Rady, które zakłócają porządek obrad lub naruszają powagę sesji.

§ 19. 1. Z inicjatywą podjęcia uchwały może występować Prezydium lub co najmniej 3 Radnych.

2. Z wnioskiem o wykonanie inicjatywy uchwałodawczej mogą występować do podmiotów wymienionych w ust.1 samorządy uczniowskie.

§ 20. 1. Uchwała Młodzieżowej Rady powinna zawierać:

a) datę i tytuł,

b) podstawę prawną,

c) rozstrzygnięcie,

d) sposób wykonania,

e) termin wejścia w życie,

f) uzasadnienie.

2. Uchwały opatruje się numerem sesji, numerem uchwały oraz datą.

3. Uchwałę podpisuje Przewodniczący Młodzieżowej Rady.

4. Przewodniczący Młodzieżowej Rady każdorazowo po zakończeniu sesji zobowiązany jest do niezwłocznego przedłożenia Przewodniczącemu Rady Gminy uchwał Młodzieżowej Rady.

5. Oryginały uchwał ewidencjonuje się i przechowuje wraz z protokołem sesji.

§ 21. 1. Członkowie Młodzieżowej Rady mogą w istotnych sprawach składać interpelacje.

2. Interpelacje składa się na piśmie.

3. Na interpelacje odpowiada Przewodniczący Młodzieżowej Rady lub Wiceprzewodniczący Młodzieżowej Rady na piśmie w terminie 14 dni od jej złożenia.

4. W czasie obrad członkowie Młodzieżowej Rady mogą składać zapytania.

5. W miarę możliwości Przewodniczący lub wyznaczone przez niego osoby udzielają odpowiedzi na zapytania w końcowej części obrad Młodzieżowej Rady.

6. W przypadku niemożliwości udzielenia odpowiedzi na sesji należy jej udzielić na następnej sesji.

§ 22. Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący kończy sesję Młodzieżowej Rady wypowiadając formułę "Zamykam Sesję Młodzieżowej Rady Gminy Dębica".

§ 23. 1. Z każdej sesji Sekretarz sporządza protokół, będący zapisem przebiegu obrad
i podejmowanych przez Młodzieżową Radę rozstrzygnięć.

2. Do protokołu dołącza się listę obecności oraz teksty podjętych uchwał. Członkowie Młodzieżowej Rady mogą zgłaszać poprawki do protokołu.


Rozdział 5.
Radni Młodzieżowej Rady

§ 24. 1. Radnym może być osoba uczęszczająca do klas 5-6 Szkoły Podstawowej oraz do klas 1- 3 Gimnazjum, względnie, która ukończyła szkołę w okresie trwania kadencji, a nie dłużej niż do ukończenia 18 roku życia.

2. Radny zostanie wybrany w drodze wyborów.

3. W przypadku rezygnacji osoby z funkcji radnego w jego miejsce wchodzi osoba z tego samego okręgu, która uzyskała w wyborach kolejno największą ilość głosów.

4. Członkostwa w Młodzieżowej Radzie nie można łączyć z funkcją Radnego innej Młodzieżowej Rady Gminy, Młodzieżowej Rady Powiatu oraz Młodzieżowej Rady Województwa.

5. Radnym Młodzieżowej Rady może zostać osoba, która nie jest zawieszona w prawach ucznia.

6. Radnym Młodzieżowej Rady może zostać osoba, która nie jest karana
i nie toczy się wobec niej żadne postępowanie karne, także w sprawach nieletnich.

7. Radnym Młodzieżowej Rady Gminy Dębica może zostać osoba, która złoży na I sesji (lub na pierwszej sesji, na której jest obecna) ślubowanie o następującej treści: "Ślubuję uroczyście, jako Radny Młodzieżowej Rady Gminy Dębica pracować dla dobra Gminy Dębica, działać zawsze zgodnie z prawem oraz godnie i rzetelnie reprezentować swoich wyborców - młodzież Gminy Dębica".

§ 25. Radny ma prawo:

1. Zgłaszać wnioski, postulaty i inicjatywy uchwałodawcze.

2. Składać interpelacji w istotnych sprawach związanych z działalnością Młodzieżowej Rady.

3. Tworzyć oraz uczestniczyć w pracach dowolnie przez siebie wybranych zespołów problemowych.

4. Wnioskować o wniesienie pod obrady sesji spraw, które uważa za pilne i uzasadnione.

5. Uczestniczyć w posiedzeniach Rady Gminy Dębica oraz jej Komisji.

§ 26. Radny ma obowiązek:

1. Przestrzegać Statutu i uchwał Młodzieżowej Rady.

2. Uczestniczyć w realizacji celów Młodzieżowej Rady.

3. Brać czynny udział w pracach Młodzieżowej Rady.

4. Informować swoich wyborców o działalności Młodzieżowej Rady.

5. Przedstawić wnioski swoich wyborców na sesjach Młodzieżowej Rady.

6. Utrzymywać stały kontakt z młodzieżą Gminy Dębica i godnie ją reprezentować.

7. Przedłożyć usprawiedliwienia Prezydium Młodzieżowej Rady ze swojej nieobecności na posiedzeniu Młodzieżowej Rady, w terminie nie dłuższym niż 7 dni po ustaniu przyczyny nieobecności.

§ 27. Mandat Radnego Młodzieżowej Rady wygasa:

1. Wskutek pisemnej rezygnacji, złożonej na ręce Przewodniczącego Młodzieżowej Rady.

2. Wskutek nieusprawiedliwionej nieobecności na trzech kolejnych sesjach Młodzieżowej Rady.

3. Wskutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub prawomocnego orzeczenia o zastosowaniu wobec nieletniego środka wychowawczego lub środka poprawczego.

4. Wygaśnięcie mandatu stwierdza Młodzieżowa Rada w drodze uchwały, w ciągu 30 dni od wystąpienia przyczyny wygaśnięcia mandatu.

5. Jeżeli Radny nie wywiązuje się ze swoich obowiązków, bądź nie przestrzega Statutu Młodzieżowej Rady, może zostać odwołany.

6. Uchwałę o odwołaniu podejmuje Młodzieżowa Rada na wniosek Przewodniczącego Młodzieżowej Rady, Prezydium Młodzieżowej Rady lub 1 składu osobowego Radnych, bezwzględną większością głosów.

Rozdział 7.
Zasady i tryb wyboru Młodzieżowej Rady

§ 28. 1. Termin wyborów do Młodzieżowej Rady ogłasza Wójt w drodze zarządzenia, najpóźniej na miesiąc przed końcem kadencji poprzedniej Młodzieżowej Rady.

2. Pierwsze wybory do Młodzieżowej Rady odbędą się do końca września 2016 roku.

§ 29. 1. Radnym może być każdy uczeń uczęszczający do Szkoły na terenie Gminy
z zastrzeżeniem § 24 ust.1 Statutu.

2. Czynne prawo wyborcze (prawo wybierania) ma każdy uczeń uczęszczający do szkoły, w której wybierani są Radni Młodzieżowej Rady.

3. Radni są wybierani w trzynastu okręgach wyborczych odpowiadających terytorialnie siedzibom Szkół (13 okręgów) znajdujących się na terenie Gminy.

4. Liczba członków Młodzieżowej Rady wybierana w poszczególnych okręgach wyborczych jest różna i wynosi po:

a) Zespół Szkół w Brzeźnica-2 mandaty

b) Zespół Szkół w Głobikowej- 1 mandat

c) Zespół Szkół w Gumniskach- 2 mandaty

d) Zespół Szkół w Latoszynie- 1 mandat

e) Zespół Szkół w Nagawczynie- 2 mandaty

f) Zespół Szkół w Paszczynie- 1 mandat

g) Zespół Szkół w Podgrodziu- 2 mandaty

h) Zespół Szkół w Pustkowie- 2 mandaty

i) Zespół Szkół w Pustkowie - Osiedlu- 3 mandaty

j) Zespół Szkół w Pustyni- 2 mandaty

k) Zespół Szkół w Stasiówce- 1 mandat

l) Zespół Szkół w Stobiernej- 1 mandat

m) Zespół Szkół w Zawadzie- 1 mandat

5. Wybory Radnych przeprowadzane są w Szkołach (okręgach wyborczych).

6. Wybory są tajne, równe i bezpośrednie.

7. Wybory w Szkole organizuje Dyrektor Szkoły wspólnie z samorządem szkolnym.

8. Dyrektor Szkoły powołuje Szkolną Komisję Wyborczą, składającą się z uczniów. Jej zadaniem jest organizacja wyborów, w tym przygotowanie miejsca do głosowania, przeprowadzenie głosowania, zliczenie głosów oraz podanie wyników głosowania do publicznej wiadomości.

9. Radnymi zostają uczniowie, którzy otrzymają największą liczbę głosów.

10. Jeżeli obsadzenie mandatu byłoby niemożliwe z powodu braku kandydatów z okręgu wyborczego, mandat ten pozostaje nie obsadzony. Określona w §4 ust. 1 Statutu liczba członków ulega wówczas zmniejszeniu.

§ 30. Informacje z podaniem nazwisk osób wybranych do Młodzieżowej Rady, Szkolna Komisja Wyborcza przesyła Wójtowi Gminy Dębica w terminie trzech dni od daty wyborów.

§ 31. 1. W przypadku wygaśnięcia mandatu uzupełnia się skład Młodzieżowej Rady o osobę, która uzyskała w danym okręgu wyborczym kolejno największą liczbę głosów w wyborach.

2. Wybory uzupełniające przeprowadza się w sytuacji braku osoby, która uzyskała kolejno największą liczbę głosów.

3. Wybory uzupełniające do Młodzieżowej Rady przeprowadza się w terminie nie dłuższy mniż 30 dni od dnia wygaśnięcia mandatu.

4. Wyborów uzupełniających nie przeprowadza się w przypadku, gdy od daty wygaśnięcia mandatu Radnego do daty wyborów zwykłych upłynęłoby mniej niż 60 dni.

Rozdział 8.
Postanowienia końcowe.

§ 32. Siedzibą Młodzieżowej Rady jest Urząd Gminy Dębica.

§ 33. Nadzór nad działalnością Młodzieżowej Rady sprawuje Rada Gminy Dębica.

§ 34. Obsługę techniczną i administracyjną Młodzieżowej Rady zapewnia Biuro Rady Gminy Dębica

§ 35. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie, Młodzieżowa Rada podejmuje odrębne uchwały.

§ 36. Sprawy, których Młodzieżowa Rada nie zakończyła w czasie trwania kadencji, kontynuuje Młodzieżowa Rada następnej kadencji.

§ 37. 1. Zmiany Statutu dokonywane są w trybie jego nadania.

2. Młodzieżowa Rada może wnioskować o dokonanie zmian w Statucie.

§ 38. W razie powtarzającego się naruszania przez Młodzieżową Radę przepisów prawa oraz niniejszego Statutu, Rada Gminy może w drodze uchwały rozwiązać Młodzieżową Radę Gminy.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Monika Wolska-Bryńska

Radca prawny w Departamencie Kontroli Podatkowych w Kancelarii Prawno-Podatkowej Mariański Group

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama