reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIX/135/2016 Rady Gminy Dydnia

z dnia 28 czerwca 2016r.

w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w szczególności częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r., poz. 446) oraz art. 6 r ust. 3, ust. 3 c, ust. 3 d ustawy z dnia
13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016r., poz. 250), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brzozowie, Rada Gminy

uchwala, co nastepuje:

§ 1. Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komnalnych od właścicieli nieruchomosci i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomosci opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomosci na których zamieszkują mieszkańcy.

§ 2. 1. Właściciele nieruchomości zamieszkałych na których powstają odpady komunalne obowiązani są do pozbywania się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości w sposób systematyczny, gwarantujący zachowanie czystości i porządku na terenie nieruchomosci.

2. Odpady komunalne będą odbierane od właścicieli nieruchomości w sposób selektywny i nieselektywny.

3. Pozbywanie się odpadów komunalnych zmieszanych (nieselektywnie zebranych) przez właścicieli nieruchomosci, na których powstają odpady komunalne odbywa się poprzez ich umieszczenie w pojemnikach (workach), które należy szczelnie zamknąć i oznaczyć za pomocą dostarczonej przez gminę naklejki z nadrukiem zawierającym kod paskowy w jednoznaczny sposób identyfikujący właściciela nieruchomosci oraz wystawienie ich w dniu odbioru zgodnie z określonym harmonogramem i miejscem odbioru.

4. Pozbywanie się odpadów komunalnych selektywnie zebranych (segregowanych) przez właścicieli nieruchomości, na których powstają odpady komunalne takich jak: papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło, opakowania wielomateriałowe, odpady ulegające biodegradacji odbywa się poprzez umieszczenie ich w pojemnikach (workach), które należy szczelnie zamknąć i oznaczyć za pomocą dostarczonej przez gminę naklejki z nadrukiem zawierającym kod paskowy w jednoznaczny sposób identyfikujący właściciela nieruchomosci oraz wystawienie ich w dniu odbioru zgodnie z określonym harmonogramem i miejscem odbioru.

5. Pozbywanie się odpadów komunalnych selektywnie zebranych (segregowanych) przez właścicieli nieruchomosci, na których powstają odpady komunalne takich jak: chemikalia (opakowania po chemikaliach), opakowania po środkach ochrony roślin odbywa się poprzez umieszczenie ich w pojemnikach (workach), które należy szczelnie zamknąć oraz wystawienie ich w dniu odbioru zgodnie z określonym harmonogramem i miejscem odbioru.

6. Pozbywanie się odpadów komunalnych (segregowanych) przez właścicieli nieruchomości, na których powstają odpady komunalne takich jak: zużyte opony, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielogabarytowe odbywa się poprzez wystawienie ich w dniu odbioru zgodnie z określonym harmonogramem i miejscem odbioru.

7. Pozbywanie się odpadów komunalnych selektywnie zebranych (segregowanych) przez właścicieli nieruchomości, na których powstają odpady komunalne takich jak: przeterminowane leki, zużyte baterie i akumolatory, odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne odbywa się poprzez dostarczenie na własny koszt do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) zgodnie z zapisami regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

8. Pozbywanie się odpadów komunalnych selektywnie zebranych ( segregowanych) przez właścicieli nieruchomości, na których powstają odpady komunalne takich jak: odpady ulegające biodegradacji, chemikalia, zużyte opony, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, opakowania po środkach ochrony roślin może odbywać się poprzez dostarczenie
na własny koszt do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w sytuacji , gdy ich przekazanie przedsiębiorcy w terminie wyznaczonym harmonogramem jest niemożliwe oraz zgodnie z zapisami regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

9. Gmina ma obowiązek w ramach zryczałtowanej opłaty przyjąć do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) zgodnie z zapisami regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych wyłącznie odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne, które powstały w wyniku prowadzenia drobnych robót, nie wymagających pozwolenia na budowę; odpady niespełniające tej definicji gmina ma obowiązek odebrać za dodatkową opłatą określoną indywidualnie.

10. W danym dniu nie będą odbierane wystawione inne rodzaje odpadów niż określone w harmonogramie odbioru.

11. Wójt Gminy Dydnia podaje do publicznej wiadomości na stronie internetowej gminy harmonogramy odbioru odpadów komunalnych.

§ 3. 1. Ustala się następującą częstotliwość odbioru odpadów komunalnych z terenu obszarów zabudowy jednorodzinnej oraz budynków wielolokalowych nie rzadziej niż:

1) odpady zmieszane - co dwa tygodnie,

2) zbierane selektywnie:

1) papier , szkło, tworzywa sztuczne, metal i opakowania wielomateriałowe - co dwa tygodnie,

2) odpady ulegające biodegradacji - jeden raz na miesiąc zgodnie z określonym harmonogramem,

3) chemikalia, środki ochrony roślin, zużyte opony - dwa razy do roku zgodnie
z określonym harmonogramem,

4) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe - dwa razy w roku zgodnie z określonym harmonogramem.

2. Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości może być realizowany wyłącznie przez uprawnionego przedsiębiorcę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 4. 1. Określa się następujący tryb i sposób zgłaszania przypadków niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych:

2. Niewłaściwe świadczenie usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych należy zgłaszać do Urzędu Gminy Dydnia:

a) w formie pisemnej z podaniem imienia i nazwiska zgłaszającego lub;

b) telefonicznie - pod nr tel. 13 430 81 53, 13 430 81 54.

3. Zgłoszenie należy wnieść niezwłocznie w dniu zaistnienia zdarzenia polegającego na niewłaściwym świadczeniu usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych, nie później jednak niż w terminie siedmiu dni od zaistnienia tego zdarzenia.

4. Zgłoszenie powinno zawierać opis i datę niewłaściwego zachowania (działania lub zaniechania) przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

5. W miarę możliwości do zgłoszenia należy dołączyć dowody (np. zdjęcia, oświadczenia innych świadków zdarzenia) potwierdzające niewłaściwe świadczenie usług.

§ 5. Szczegółowe zasady postępowania z odpadami komunalnymi, w tym sposób ich selektywnej zbiórki, a także obowiązki właścicieli nieruchomości określone są w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dydnia będący załącznikiem do odrębnej uchwała Rady Gminy Dydnia.

§ 6. Szczegółowe zasady funkcjonowania Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) określa Regulamin Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych będący załącznikiem do odrębnej uchwała Rady Gminy Dydnia.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego z mocą obowiązywania od 1 sierpnia 2016 roku.

Przewodniczący Rady Gminy


mgr Piotr Szul

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

INDOS SA

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama