| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Rozporządzenie nr 21/2016 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie

z dnia 12 lipca 2016r.

w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej zlokalizowanego w miejscowości Przychojec

Na podstawie podstawie art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.[1])) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Ustanawia się strefę ochronną ujęcia wody podziemnej zlokalizowanego w miejscowości Przychojec w gminie Leżajsk, powiecie leżajskim, województwie podkarpackim, zwaną dalej strefą ochronną.

2. Strefę ochronną dzieli się na:

1) teren ochrony bezpośredniej składający się z dwóch obszarów o łącznej powierzchni 0,08 ha, położony
w miejscowości Przychojec, przedstawiony w załączniku nr 1 do rozporządzenia;

2) teren ochrony pośredniej o powierzchni 68,8 ha położony w miejscowości Przychojec, przedstawiony
w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

§ 2. Na terenie ochrony bezpośredniej obowiązują zakazy i nakazy, o których mowa w art. 53 ustawy
z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne.

§ 3. 1. Na terenie ochrony pośredniej zabrania się:

1) wprowadzania ścieków do ziemi realizowanego w ramach szczególnego korzystania z wód,
z wyłączeniem spełniających wymagania określone w przepisach odrębnych:

a) ścieków pochodzących ze stacji uzdatniania wody,

b) wód opadowych i roztopowych;

2) wprowadzania ścieków do ziemi realizowanego w ramach zwykłego korzystania z wód,
w przypadku gdy miejsce wprowadzania ścieków lub dno urządzenia wodnego jest oddzielone warstwą gruntu o miąższości mniejszej niż 3 m od najwyższego użytkowego poziomu wodonośnego wód podziemnych;

3) rolniczego wykorzystania ścieków;

4) nawożenia gnojowicą;

5) składowania lub przechowywania obornika bezpośrednio na gruncie w pryzmach polowych;

6) lokalizowania składowisk odpadów niebezpiecznych, innych niż niebezpieczne i obojętne oraz obojętnych;

7) składowania lub przechowywania odpadów promieniotwórczych;

8) lokalizowania magazynów ropy naftowej, produktów ropopochodnych, a także substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, w tym również substancji priorytetowych określonych w przepisach odrębnych oraz rurociągów do ich transportu, z wyłączeniem:

a) magazynów butli oraz zbiorników przeznaczonych do magazynowania gazu płynnego
wraz z rurociągami do transportu gazu,

b) zbiorników przeznaczonych do magazynowania oleju opałowego oraz paliw płynnych wykorzystywanych do generatorów prądotwórczych, wraz z rurociągami do ich transportu;

9) lokalizowania przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko określonych
w przepisach odrębnych;

10) lokalizowania przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko określonych w przepisach odrębnych, z wyłączeniem:

a) stacji elektroenergetycznych lub napowietrznych linii elektroenergetycznych,

b) instalacji radiokomunikacyjnych, radionawigacyjnych i radiolokacyjnych,

c) instalacji do przesyłu gazu oraz towarzyszących im tłoczni lub stacji redukcyjnych,

d) instalacji do przesyłu pary wodnej lub ciepłej wody,

e) instalacji do przesyłu wody oraz urządzeń, a także zespołów urządzeń umożliwiających pobór wód podziemnych,

f) sieci kanalizacyjnych,

g) zabudowy systemami fotowoltaicznymi,

h) dróg gminnych;

11) mycia pojazdów mechanicznych poza myjniami;

12) lokalizowania nowych ujęć wód podziemnych, z wyłączeniem:

a) studni zastępczych lub awaryjnych istniejących studni,

b) ujęć eksploatowanych na potrzeby zwykłego korzystania z wód;

13) lokalizowania cmentarzy oraz grzebania zwłok zwierzęcych;

14) wydobywania kopalin.

2. Granice terenu ochrony pośredniej należy oznaczyć zgodnie z art. 57 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne. Lokalizację tablic informacyjnych przedstawiono w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Dyrektor


Małgorzata Owsiany


Załącznik Nr 1 do Rozporządzenia Nr 21/2016
Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie
z dnia 12 lipca 2016 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Rozporządzenia Nr 21/2016
Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie
z dnia 12 lipca 2016 r.
Zalacznik2.pdf


[1]) zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 1590,1642, 2295, oraz z 2016 poz. 352.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dremel

BIG ON DETAIL

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »